بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

دانشگاه آزاداسلامیواحدعلوم وتحقیقات هرمزگانپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته:جامعه شناسیعنوان:بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی […]

Read More →