تأثیر ویژگی های اجتماعی جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت …

انتقال مالکیت نامحسوسنامتجانسهمزمانی فرایندهای تولید، توزیع و مصرفایجاد ارزش اصلی در تعاملات خریدار- فروشندهمشارکت مشتریان در فرایند تولیدعدم امکان ذخیرهسازیعدم انتقال […]

Read More →