شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.- قسمت ۹

GPPNPPFPPPALSDEppbDNAATPFCRpHDPPHIC50GCFIDGC-MSdcacRTKINCIMICDDUV-VisDMSOBHTCFUI.U.NCCLSBHISDAPDANALC50FRAPTBA       فصل اول     مباحث نظری     مقدمه   گیاهان دارویی از سابقه­ای بسیار درخشان به […]

Read More →