رشته حقوق

اجتماعی و فرهنگی

از همین روست که مى‌توان دید، افراد براى محفوظ ماندن این قدرت پیش بینى، ضرورت وجود الگوهاى ثابت و پایدارِ رفتار در مناسبات اجتماعى را به شکلى جدى احساس مى‌کنند(کوئن، 1372، ص103ـ104؛... متن کامل

رشته حقوق

زیبایی شناختی

.کنش انسان، گاه علت دارد و گاه دلیل. پس بنا به تعریف، گاه رفتار دیگران علت کنش اجتماعی کنشگر است و گاه رفتار دیگران، انگیزه کنش گنشگر است. پس تاثیر دیگران بر کنش فرد بر دو نوع است: تاثیر... متن کامل

رشته حقوق

کنش اجتماعی

همچنین نیازها با مشخص کردن اینکه آیا باید به شىء هدف نزدیک شد یا از آن دورى جست، نقش بسیار مهم در هدایت رفتار ما ایفا نموده و در نتیجه از خطرات و آسیب هاى احتمالى، ما را مصون... متن کامل

رشته حقوق

نوجوانان بزهکار

نیازهاى رفتار دینى: نیاز به دعا و نیایش، انجام مناسک و عبادات، و نیاز به شرکت در مراسم دینى. نیازهاى حمایت اجتماعى دینى: نیاز به مراقبت از همدیگر در گروه هاى مذهبى، رفتن به معابد و... متن کامل

رشته حقوق

کنترل اجتماعی

فصل دومچارچوب مفهومیموضوع پژوهش حاضر« کنترل کجروی از دیدگاه آموزه های قرآن کریم» است. این پژوهش، تحقیقی اکتشافی است، بنا بر این، چارچوب نظری و فرضیه ندارد. با توجه به گستردگی مباحث... متن کامل

رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

7. پایان نامه «تحلیل محتوای آیات قرآن و روایات شیعه ناظر به مقولات تبیینی وکنترلی بر گرفته از رویکرد جامعه‌شناختی کنترل» نوشته علی رضا حسن زاده(1390). در این تحقیق به موارد زیر و آثار... متن کامل

رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

1-5- مفروضات پژوهش تحقیق حاضر از منظری نظری است و از حیثی اکتشافی و بر اساس تقسیمی دیگر، اسنادی است.1. مهم ترین مفروض در این پژوهش اسنادی، اکتشافی، نظری، این است که در متون اسلامی، گزاره... متن کامل

رشته حقوق

نظریه کنترل اجتماعی

1-1- بیان مساله (مشکل چیست؟)اندیشمندان علوم اجتماعی، انسان را نیازمند زندگی اجتماعی می دانند. بر همین اساس او را موجودی اجتماعی می دانند؛ هرچند گروهی این ویژگی را غریزی و ذاتی، و گروهی... متن کامل

رشته حقوق

جمع بندی و نتیجه گیری

نمودار شماره 6: نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات 154نمودار شماره 7: آگاهی از آثار همنشینی با کجروان 172نمودار شماره 8: انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان 204نمودار شماره 9: حمایت... متن کامل

رشته حقوق

زنان سرپرست خانوار

بیش از40 درصد این گروه مهمترین مشکل خود را نگرشهای منفی اطرفیانشان ذکر کردند و معتقد بودند برای اموری مثل اجاره مسکن و حتی شرکت در مراسمها مختلف با مشکل مواجه هستند.«برای اجاره کردن... متن کامل