رشته حقوق

جعل در حقوق موضوعه

قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده 100 و 103 قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و... متن کامل

رشته حقوق

اقسام اسناد عادی

1) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند : نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به... متن کامل

رشته حقوق

سند رسمی از نظر قانون ثبت

با توجه به مطالب فوق و به استناد ماده 1287 قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت محدود به موارد ذیل است : 1) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛ 2) اسنادی که در... متن کامل

رشته حقوق

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی

1) اولین افتراق بین جعل مادی و معنوی از لحاظ زمان ارتکاب می باشد: جعل مادی غالباً بعد از اینکه سند یا نوشته ای به وجود آمده تحقق می یابد به عبارتی بعد از اینکه سند یا نوشته ای منتسب به... متن کامل

رشته حقوق

مفهوم جعل معنوی از لحاظ حقوقی

جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات... متن کامل

رشته حقوق

انواع جعل و وجوه افتراق آنها

جعل مادی حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند : «جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در... متن کامل

رشته حقوق

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است : – معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است (جعل اسناد به معنی اخص) و از طرف دیگر شامل تمام قلب... متن کامل

رشته حقوق

بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد : 1 ) دوره قدیم ایران        2 ) دوره قبل از انقلاب        3 ) دوره بعد از انقلاب 1 ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم... متن کامل

رشته حقوق

جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است. جعل حدیث... متن کامل

رشته حقوق

جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی... متن کامل