سبز اندیشان امروز

پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، تحریم اقتصادی، هیات مدیره، حاکمیت شرکتی

……………………………………. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-2-2 حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-3 اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-8 نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-9 تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..47
2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2 پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
4-3 آمار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *