پایان نامه ارشد با موضوع 
مفهوم اعتماد، انواع اعتماد

پایان نامه ارشد با موضوع مفهوم اعتماد، انواع اعتماد

بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی ………………………………………….. 20
الف: انواع اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………. 21
ب: اعتماد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………. 25
بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری ………………………………………………………………………………. 33
الف: جامعه شناسان کلاسیک ………………………………………………………………………………………. 33
ب: جامعه شناسان معاصر …………………………………………………………………………………………….. 40
بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع ………………………………………………………………………………………………………………. 52
الف: اعتماد در جوامع مدرن ………………………………………………………………………………………. 52
ب: اعتماد در جوامع در حال گذار ……………………………………………………………………………… 79
هشتم
بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 85
الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی ………………………………………………………………………… 85
ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد …………………………………………………………………………………….. 92
ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی …………………………………………………………. 96
بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها ……………………………………………………………………………………… 101
الف: نقش سیاسی ………………………………………………………………………………………………………. 101
ب: نقش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… 104
ج: نقش اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………… 105
بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 108
الف: اعتبار منبع ………………………………………………………………………………….. 108
ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار ………………………………………………………………. 113
بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق ………………………………………………………………….. 130
الف: الگوی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 130
ب: فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 131

Share