تیتانیوم دی اکسید

1-6. نیمه هادی‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7. فوتوکاتالیست………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8. تیتانیوم دی اکسید……………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9. فوتوکاتالیزور TiO2 در مقیاس نانو……………………………………………………………………………………………………10
1-10. مکانیسم تخریب فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید…………………………………………………………………….11
1-11. بهبود کارایی و واکنش پذیری تیتانیوم دی اکسید………………………………………………………………………..14
1-12. فوتوکاتالیز………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-13. انواع کاتالیزورهای نیمه رسانا (فوتوکاتالیزور)…………………………………………………………………………………17
1-14. روش‌های مشخصه‌یابی نانوذرات……………………………………………………………………………………………………..18
1-14-1. آنالیز میکروسکوپ الکترونی………………………………………………………………………………………………………18
1-14-2. آنالیز ساختاری…………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-14-3. آنالیز مورفولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………21
1-15. تاریخچه پیدایش زئولیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………….22
1-16. ساختمان زئولیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………22
1-17. تخلخل زئولیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-18. ویژگی و موارد استفاده از زئولیت‌ها……………………………………………………………………………………………….24
1-19. خواص زئولیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-20. انواع زئولیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………25
1-20-1. زئولیت‌های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….25
1-20-2. زئولیت‌های سنتزی…………………………………………………………………………………………………………………….26
1-21. پارامترهای مؤثر بر سنتز زئولیت……………………………………………………………………………………………………26
1-22. سنتز نانو بلورهای زئولیت……………………………………………………………………………………………………………….28
1-22-1. سنتز نانو بلورهای زئولیت با استفاده از ژل و محلول شفاف……………………………………………………..28
1-22-2. سنتز نانو بلورهای زئولیت در فضای بسته…………………………………………………………………………………29
1-23. راکتورهای شیمایی…………………………………………………………………………………………………………………………29

                                                    .