طبقه اجتماعی

طبقه اجتماعی

2-3-1-3 وبر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3-1-4 الیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-4 رویکرد های پست مدرنیستی …………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4-2 تفاوت رویکرد های مدرن و پست مدرن ……………………………………………………………………………………………………………28
2-4-2 فردی شدن و مرگ طبقه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………..30
2-4-3 گفتمان های مطرح در حوزه فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………36
2-4-4 هویت و فردی شدن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-5 نظریه پردازان فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-5-1 آنتونی گیدنز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-5-2 بک و بک گرنشایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
2-5-3 باومن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67
2-6 شناخت ابعاد کلی فردی شدن…………………………………………………………………………………………………………………………………71
2-6-1 سنت زدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-6-2 رهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-6-3 همه چیز خوارگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-7 اندیشمندان دیگر در حوزه فردی شدن …………………………………………………………………………………………………………………74
2-7-1 رایزمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-8 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
2-8-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-2 پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………..78
2-8-2-1 پژوهش های انجام گرفته در زمینه فرد گرایی …………………………………………………………………………………………….78

Share