معیارهای ارزیابی.

2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………………………………………………………………………………….. 36
2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-16-5) انتخاب موضوعهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-16-6) انجام موضوعهای تکراری………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-16-7) گرایش به موضوعهای غیرعلمی – پژوهشی و کماثر…………………………………………………………………………………………………. 38
2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید…………………………………………………………………………….39
2-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-19) کارکردها و ویژگیهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-20) مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-21) معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2-21-1) استاندارهای سودمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
2-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-22) پایاننامههای کارشناسی ارشد و نحوهی ارزشیابی آنها……………………………………………………………………………………………………48
2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینهی تربیتبدنی و ورزش (موانع و راهکارها) …………………………………………………………………………….48
2-3) پیشینهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-3-1) پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

                                                    .