سبز اندیشان امروز

روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌

اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق
1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن
2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.
سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.
تقسیم بندی مباحث:
ابتدا به مقدمات و به اصطلاح علما رئوس ثمانیه پرداخته شده من جمله بیان مساله، فواید نظری و عملی موضوع، سیر تاریخی و اهداف، فرضیات، سابقه و ضرورت تحقیق سپس وارد فصل کلیات و مفاهیم می‌شویم که در آن معانی لغوی و اصطلاحی خسارت و تعاریف خسارت معنوی و… بیان داشته شده.
در فصل دوم که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش پایان نامه می‌باشد به جبران مادی خسارت معنوی در حقوق ایران، قبل و بعد از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرداخته و سپس بعضی مصادیق از آرای دادگاه‌ها و رویه قضایی استخراج شده است.سپس برخی مصادیق خسارت معنوی در حقوق ایران گذرا بحث شده. در فصل‌ سوم نیز روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ را بیشتر از حیث نظری بررسی شده است. مآلا نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل چهارم بیان شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ:
سازمان مرکزی شماره:
تعهدنامه اصالت رساله یا پایاننامه
اینجانب سعیده خدادادی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق که در تاریخ11/9/93 از پایاننامه/رساله خود تحت عنوان: خسارت معنوی و جبران مادی آن با کسب نمره………..17…. و درجه کارشناسی ارشد (M.A) دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…)‌ استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیج مدرک تحصیلی (هم در سطح پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است. +
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
سعیده خدادادی
تاریخ و امضاء