ویژگیهای

ویژگیهای

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: پیش گفتار
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2گاز الکترونی دو بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-3گازحفره ای دوبعدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-4مروری بر کارهای انجام شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-5مرور اجمالی بر فصل های آینده ……………………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل دوم: ویژگیهای گاز الکترونی دو بعدی
2-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
2-2ساختار ند لایهای آلاییده مدوله شده……………………………………………………………………………………………………………………………..5
2-3ساختارهای چند لایهایی سیلیکان – ژرمانیم………………………………………………………………………………………………………………….6
2-4چگالی حالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-5 طبش پذیری و حایل سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-6ترازهای مقید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-7ساختار درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-8جوابهایتقریبی برای تابع موج و انرژی : ……………………………………………………………………………………………………………………16
2-9اثرات بس ذرهای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-10گذارهای نوری درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-11مغناطش در مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
فصل سوم بررسی نظری گاز الکترونی دو بعدی
3-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
3-2هامیلتونی تک ذرات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
3-3پتانسیل شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
3-4خواص ترمو دینامیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
فصل چهارم محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز الکترونی دو بعدی.

Share