پایان نامه

پایان نامه

2-11-1-آنالیز روش تبدیل دیفرانسیل……………………………………………………………………………………………………..47
2-11-2-قضایای روش تبدیل دیفرانسیل………………………………………………………………………………………………….48
2-11-3-حل عددی معادلات انتگرال ولترا با روش تبدیل دیفرانسیل…………………………………………………………..49
فصل سوم:کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا
3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2-فضای اعداد فازی و خواص آن………………………………………………………………………………………………………..54
3-3-آنالیز روش تبدیل دیفرانسیل فازی……………………………………………………………………………………………………59
3-4-قضایای روش تبدیل دیفرانسیل فازی………………………………………………………………………………………………..63
فصل چهارم: مثال های کاربردی، نتایج و کارهای جدید
4-1-مثال های کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-2-نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
4-3-کارهای جدید………………………………………………………………………………………………………………………………..78
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
برنامه میپل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده
روش تبدیل دیفرانسیل(یا تبدیل تفاضلی)با روش های سری های درجه بالاتر که به محاسبه مشتقات توابع درجه بالاتر و بسیار سنگین نیاز دارد، فرق می کند، چون در این روش مشتقات محاسبه نمی شوند بلکه مشتقات بوسیله یک برنامه تکرار، محاسبه می شوند. در این پایان نامه ، ما به بررسی حل معادلات انتگرال فازی ولترا با هسته جدایی پذیر با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل فازی می پردازیم . به طوریکه یک تابع فازی مجهول ، یک تابع معلوم و هسته معادله انتگرال با مقدار معلوم می باشد . که معادله عمومی معادله انتگرال فازی ولترا از نوع دوم یک معادله انتگرال به فرم زیر می باشد:

که در آن :
هسته جدایی پذیر به فرم است و همچنین نیز جدایی پذیر می باشد.
در الگوریتم عددی ارائه شده، با استفاده از نرم افزار میپل جواب مثال ها را بدست آوردیم.

Share