فعالیت های فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه

فصل اول
کلیات
مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
در طول هزاران سال گذشته این مطلب ثابت شده است که انسان نیاز دارد، خودش را خوب بداند و تمام کارکردهایش را اخلاقی و منطقی جلوه دهد. بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است. از میان این افراد (کارن هورنان) روشی را که توسط آن افراد تلاش می کنند خود پنداره ای خوب و مطلوب از خویش بدست آورده و از آن دفاع می کند را مورد بحث قرار داده است.
برخورداری از اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکری و بهداشت روانی از جمله مفاهیمی است که در رابطه مستقیم با عزت نفس یا احساس خودارزشمندی فرد قرار دارد که از برجسته ترین ویژگی صاحبان تفکر واگرا است در آن سوی قضیه افسردگی قرار دارد. یک نوع حس بلاتکلیفی و سرخوردگی، که شخص را تا به سر منزل بیماری های روان تنی و روانی می رساند. بیماری های روان تنی ناشی از تاثیر اختلالات روانی مانند اضطراب، ترس، دلهره و … بر روی جسم آنان است که به عقیده عده ای از دانشمندان و محققین بیش از 60% کلیه بیماری های جسمی را تشکیل می دهد.در پژوهش حاضر محقق در صدد آن است که رابطه بین دو متغیر عزت نفس و افسردگی را در پیشرفت تحصیل مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. عزت نفس در حقیقت اجرای برآورده شده از خود پندار خود فرد است. خودپندار نیز عبارت است از ارزیابی های ویژه فردی در خصوص کفایت ها و ارزش هایش را ارائه میکند. کفایت ها و ارزش هایی که هر شخص می تواند به عنوان دانشجو، کارمند، معلم، ورزشکار و یا هر چه که به او مربوط می شود، در ذهن خود به همراه داشته باشد، عقیده بر این است که برای پیشرفت تحصلی باید به عواملی مانند افزایش عزت نفس و خودپنداری توانایی در افراد و از طرفی کاستن میزان اضطراب و افسردگی به خصوص در امر تحصیل توجه داشت.در این فصل پژوهشگر بیان می دارد به دنبال چه چیزی هست و چه اهدافی را مدنظر دارد و چرا به دنبال این هدف هاست. پژوهش مورد نظر رابطه بین عزت نفس و افسردگی در پیشرفت تحصیلی را ذکر می کند. حس عزت نفس مجموعه ای از افکار، احساسات و عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود. مجموعه برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن یا برعکس اساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم.عزت نفس و افسردگی واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به پیشرفت و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. پژوهشگر در پایان این فصل فرضیه هایی را بیان می دارد که در صدد پاسخ گویی به این فرضیه در فصول بعد بر می آید.
گفته اند که نوجوانان با عزت نفس پایین نسبت به ماهیت انسان عقده حقارت دارند، اینگونه اشخاص معمولاً از ابراز وجود ناتوان و چنین تصور می کنند که دیگران دوستشان ندارند.بنابراین در فعالیت های فوق برنامه شرکت نمی کنند و به ندرت به مدیریت جهت موقعیت های خاص انتخاب می شوند و بیشتر تمایل دارند که ناشناخته باشند و چنین اشخاصی می کوشند که از حضور در بحث های رسمی و غیر رسمی اجتناب کننده که در پایان این تحقیق پژوهش گر پاسخ علت های چنین رفتارهایی را بازگو خواهد کرد.
2-بیان مساله
همراه با زیستن در شرایط اجتماعی نیاز به احساس ارزش به نحو سالم و متعادل آن در انسان به وجود می آید و برای حفظ سلامت و تعادل روانی و حتمی، تکامل وجودی او بسیاری ضروری است و اگر خللی وارد شود احساس حقارت و یا خودبزرگ بینی در فرد ایجاد می گردد که میتوان علل اصلی را در طرد شدن مستمر و مداوم از طرف والدین دانست که عوامل زیادی در ایجاد و حفظ این دو ویژگی در افراد موثر است از عوامل خانواده، مدرسه، جامعه و امکانات در دسترس گرفته تا عوامل حاکم بر این موارد که از دسترس خارج است.
تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان در توجیه موفقیت ها و شکست های خود قضاوت منطقی ندارند بلکه بگونه ای نتایج رفتارهای خود را به عوامل بیرونی اسناد می دهند و در خویشتن کمتر نشانه هایی از ارزشمندی و توانایی را می جویند. پژوهش های مربوط به عزت نفس موید این است که دور شخص دارای یک تصویر از خود و یک تصویر آرمانی است که همگرایی بین این دو تصویر خود به منزله شاخص عزت نفس و از ویژگی های مهم شخصیت است که بر جوانب گوناگون زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد.
از سوی دیگر یافته های تجربی جدید ارتباط بین عزت نفس مثبت را با عملکرد موثر و مطلوب اثبات نموده اند . (در پژوهش حاضر درصد آن است که مشخص نماید عواملی که بر پیشرفت تحصیلی اثر دارند و آن را شتاب می بخشند و نیز عواملی که این جریان را کمتر می کند (مثل افسردگی) و رابطه بین عزت نفس و این عوامل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور ساری بپردازیم).
در آنسوی قضیه افسردگی قرار دارد که یکی از عواملی است که جریان پیشرفت را کند می کند. افسردگی محدود به مکان و زمان خاص نیست. واکنشی است در مقابل استرس. یکی از دلایلی که مردم از شناخت افسردگی خود عاجزند که اغلب آن را با غمگینی معمولی اشتباه می کنند. غمگینی یعنی ناخشنودی یا نارضایتی موقعی که کارها بر وفق مراد نیست اما افسردگی حالتی است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر عمیقی گذاشته و نحوه ادراک او را از خویش و از محیطش دگرگون می سازد. محقق در این پژوهش قصد پاسخ به این سوالات را هم دارد.
چگونه می توان افسردگی را تشخیص داد؟
علت افسردگی چیست؟
آیا بین افسردگی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟
3-اهمیت و ضرورت تحقیق
اصولاً هر قلمی که پیرامون مسائل مختلف پیشرفت می پردازد ناگزیر باید عواملی که موجب موفقیت دانشجویان می گردد و او را درانجام بهتر تحصیلات زندگی فردی و جمعی یاری می دهد را شناخت.
اصولاً عزت نفس باعث(پیشرفت تحصیلی و افسردگی باعث( پیشرفت تحصیلی و اینکه آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده که این ارتباط را بین دانشجوان مقایسه و بیان داشت آیا رابطه ای وجود دارد یا نه؟ در اکثر تحقیقات عزت نفس و افسردگی با هوش، موقعیت شغلی، جنسیت و عواملی از این قبیل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته که ارتباط معنی داری با هم نشان داده است ولی از آنجایی که رابطه بین عزت نفس و افسردگی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کمتر مورد کاوش و بررسی قرار گرفته محقق را بر آن داشته تا به مطالعه آن بپردازد و روشن سازد که آیا این تحقیق می تواند بسط و شناخت افکار و تعیین روابط صحیح و اصولی و منطقی بر واقعیات و تجربیات را به افراد منتقل داشته و ثبات شخصیتی و عاطفی و روانی و بهداشت برای جامعه فراهم آورد.
از آنجاییکه علل و تجربه شکست و ناکامی در دانشگاه پیچیده می باشد، اما علل دائمی و اصلی رابطه علت و معلول آن می باشد که به وسیله آن دانشجویان به خود و توانایی هایشان می نگرند.
دانشجویانی که از خود و توانایی شان خشنود باشند دارای عزت نفس بالا هستند و راه موفقیت را در پیش می گیرند. و برعکس آن دانشجویانی که در مورد خود و یا خویشتن یابی و عزت نفس با نوعی نگرش منفی مواجه هستند افسرده شده و از موفقیت باز می مانند.
در این تحقیق رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی تقویت شده و یک عزت نفس رشد یافته و فعالی است که باعث پیشرفت می شود. از جمله اهداف آنی که ما در این تحقیق به آن اشاره خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد شناخت میزان عزت نفس دانشجویان، ایجاد انگیزه در ارتقاء عزت نفس و توسعه است که در نهایت به پیشرفت تحصیلی می انجامد و از جمله اهدافی که درآینده ممکن است به آن دست یابیم یکی ایجاد انگیزه در ارتقاء عزت نفس منجر به سازگاری اجتماعی دانشجویان در آینده شان و توسعه عزت نفس در دانشجویان که در نهایت منجر به پذیرش اجتماعی آنان خواهد شد و همچنین عزت نفس بالا در دانشجویان منجر به قدرت رهبری بالای آنان در گروه ها و جامعه خواهد بود.
4-سوالات تحقیق
آیا بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوتی وجود دارد؟
آیا بین عزت نفس بالا در دانشجویان و میزان تحصیلات والدین آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
آیا بین پیشرفت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین ارتباطی وجود دارد؟

Share