مدل اندازه گیری

مدل اندازه گیری

این موضوع به عنوان یک ویژگی پنهان طیقه اجتماعی شخص شرکت کننده و محرومیت در محل سکونت و رانندگی ماشین هم بعنوان شاخص ها در نظر گرفته شدند . این سه شاخص در نیمه زندگی اندازه گیری شدند . موقعیت اجتماعی دوران بچگی اساسا بعنوان یک ویژگی پنهان به همرا موقعیت اجتماعی پدر ، تعداخواهران و برادران و قد بزرگسالان فرض گردید .اما زمانیکه نمونه سازی تناسب ساختاری پذیرفته شد ، شاخص اصلی آموزش و طبقه اول اجتماعی ، طبقه اجتماعی پدر بود نه ویژگی های پنهان . بنابراین طبقه اجتماعی پدر بعنوان تنها نشانگر پیش زمینه اجتماعی دوران بچگی در نمونه سازی تناسب ساختاری استفاده می شود . ضریب هوشی بعنوان متغیر مستقل برای پیش گویی موقعیت اجتماعی در نیمه زندگی همانطوری که موقعیت اجتماعی پدر بوده است استفاده شد . به ضریب هوشی و کلاس اجتماعی پدر این اجازه داده شد تا با هم در ارتباط باشند . تاثیرات ضریب هوشی دوران بچگی و طبقه اجتماعی پدر بر روی موقعیت اجتماعی در نیمه زندگی بطور مستقیم فرضیه پردازی شد و همچنین با وساطت آموزش و طبقه اجتماعی شغل اول افراد پذیرفته شد . روشها در این نمونه ، پیشنهادات موجود در این زمینه را همانطور که در مقدمه به آن توجه شده دنبال می کند . بسته EQS برای هدایت نمونه سازی تناسب ساختاری توسط مشابهات نمونه سازی استفاده گردید . شکل 1 ساختار نمونه در این تجزیه و تحلیل را نامگذاری می کند و نشان می دهد که چطور آنها در طول زمان حرکت می کنند . در این شکل متغیرهای مستقل ( ضریب هوشی دوران بچگی و طبقه اجتماعی پدر ) ، متغیرهای واسطه ( آموزش و طبقه اجتماعی شغل اول ) و یک متغیر نتیجه ( موقعیت اجتماعی در نیمه زندگی ) وجود دراد . شکل 2 نشان می دهد که چگونه ساختارها در مدل اندازه گیری می شوند با استفاده از قرار داد اندازه گیری متغیرها ( معلوم کردن ) در مستطیل ها و ویژگیهای پنهان در دایره ها .

مدل 2: این مدل نشان می دهد که چطور ساختار در این مطالعه ارائه شده اندازه گیری می شود . ساختار این معادله معمولی در قراردادهای قالب سازی استفاده شده و ویژگی پنهان آن به عنوان یک دایره و متغیر آشکار در مربع مستطیل نشان داده شده است . متغیرهای e اختلاف اشتباه و بی مانند را نشان می دهند .d نماینده تداخل در ویژگی پنهان است فلشهای دو سر نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای مستقل است . فلشهای یک سر نشانگر تاثیرات غیر رسمی است .
نتایج
(3،1)تجزیه تحرک اجتماعی بین نسلها
مردانی که در تحقیق 1932sms و بعدها در تحقیق گروهی شرکت کردند ، همیشه در میانه زندگی با یک طبقه اجتماعی شبیه به پدرانشان نمی مردند ( جدول 1) . یک تحرک اجتماعی وجود داشت : 45% مردان بطور فزاینده تحرک داشتند ، 14% بطور کاهنده و 41% هم بطور اجتماعی ثابت بودند . تفاوتهای طبقه اجتماعی در نمرات اصلی ضریب هوشی در سمت و سوی مورد انتظار وجود داشت . ضریب هوشی دوران بچگی یک رابطه مدرج با طبقه اجتماعی شخص داشت . مردان در طبقه های اجتماعی I و II ، بالاترین ضریب هوشی دوران بچگی را داشتند ( ردیف انتهایی ) . بطور مشابه یک رابطه تدریجی با طبقه اجتماعی پدر مشاهده گردید ( ستون راست ) . به IQ بسیار متوسط شرکت کنندگانی که طبقه اجتماعی آنان I و II است بدون توجه به طبقه اجتماعی پدرانشان توجه کنید ( ستون چپ ) . مثلا 27 نفر از 119 نفر شرکت کننده (7/22 % ) که طبقه اجتماعی پدرانشان IIIM بود و 14 نفر از 70 شرکت کننده ای (20% ) که طبقه اجتماعی پدرانشان IV وVبود ، در دوره میانه زندگی در طبقه II وIقرار گرفتند با توجه به اینکه ضریب هوشی متوسط دوران بچگی آنها 8/112 و 8/109 بود . این مطالعات توصیفی اکنون در تجزیه و تحلیلهای پس رفتی لجستیکی بکار گرفته می شود .
قد در دوران میانه زندگی ( میانسالی ) ، سالهای آموزش ، و ضریب هوشی دوران بچگی بدون در نظر گرفتن تعدا خواهران و برادران بطور بسیار مثبتی با تحرک اجتماعی فزاینده در ارتباط است ( جدول 2 ). مثالی از جدول 2 انتخاب می شود تا حضور نتایج آماری را توضیح دهد . در انتهای ستون دست راست از اولین ردیف نتایج می توان دید که برای هر مقدار افزایش انحراف استاندارد در نمره ضریب هوشی در سن یازده سالگی ، فرصتهای تحرک اجتماعی فزاینده تا 69% افزایش می یابد ( با یک رضایت 95% از فاصله 30%تا 120%). کنترل تاثیر متغیرهای استقلال شخصی برای دیگر متغیرها ، تاثیرات را فقط به قد و آموزش که هنوز قابل توجه باقی مانده اند کاهش می دهد . ضریب هوشی دوران بچگی برخوردار از یک اهمیت و اعتبار محدود است . قد در دوره میانسالی و ضریب هوشی دوران بچگی بدون در نظر گرفتن سالهای آموزش یا تعداد خواهران و برادران بطور بسیار معکوس هنگامی که تحرک اجتماعی کاهنده به تنهایی در نظر گرفته می شود با آن در رابطه است . کنترل کردن این متغیرها برای دیگر متغیرها تاثیرات را کاهش می دهد بطوریکه فقط ضریب هوشی دوران بچگی مهم می شود . در نتیجه آموزش بیشتر کمک می کند که یک فرزند در سایه طبقه اجتماعی پدر پرورش یابد و ضریب هوشی پایین او را در برابر شکستهای طبقه اجتماعی پدر حساس و شکننده می کند .
جدول 1 : میانگین ضریب هوشی (تعداد حالتها ) و انحراف معیار توسط طبقه اجتماعی پدر و خود فرد برای افراد در این مطالعه مشترک و در SMS1932

طبقه اجتماعی خود فرد طبقه اجتماعی پدر

All IV and V IIIM* IIINM* I and II

117.2 (26) 115.7 (1) 82.9 (1) 105.2 (3) 120.6 (21) I and II
11.6 – – 12.3 7.8
109.5 (28) 105.3 (3) 87.8 (2) 107.2 (7) 113.5 (17) IIINM
12.4 7.3 5.0 12.5 10.7
100.0 (119) 89.4 (24) 97.6 (49) 101.4 (19) 112.8 (27) IIIM
16.9 13.4 18.4 14.5 9.4
99.4 (70) 94.1 (24) 98.9 (25) 98.4 (7) 109.8 (14) IV and V
14.3 11.1 14.4 18.4 12.7
102.7 (243) 92.7 (51) 97.5 (77) 102.2 (36) 114.5 (79) AII

Share