دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب مینا شیروانی دانشجوی رشته آمار گرایش ریاضی دانشکده ی علوم اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده ودر جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق ومشخصات کامل آن را نوشته ام.وتعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاورد های آن را منتشر ننموده ویا در اختیار غیر قرارندهم.کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری ومعنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی:مینا شیروانی
تاریخ وامضا:

به نام خدا

تقدیم به:
یگانه منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان(ع)
و پدر ومادر عزیزم

سپاسگزاری
سپاس خدای را که سخنوران،در ستودن او بمانند شمارندگان،شمردن نعمت های او را ندانند و کوشندگان،حق او را گزاردن نتوانند و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاک او،طاهران معصوم،هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است.و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز…
بدون تک جایگاه و منزلت معلم،اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او،با زبان قاصر و دست ناتوان،چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم،سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند وسلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند،تضمین؛و از باب “من لم یشکر الله عزوجل”:از پدر و مادر عزیزم…این دو معلم بزرگوارم…که همواره
بر کوتاهی و درشتی من،قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده اند.از استاد با کمالات؛جناب آقای دکتر محمود خراتی کوهپایی که در کمال سعه صدر،با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرضه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند؛از اساتید صبور و با تقوا،سر کار خانم دکتر زهره شیشه بر و عاطفه زمانی،مدیریت کرسی گروه،زحمت مشاوره این پایان نامه را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدتایشان،این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز،سرکار خانم دکتر مینا توحیدی که زحمت داوری این پایان نامه را متقبل شدند،کمال تشکر و قدردانی را دارم..باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

چکیده
مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری با بیش از یک کنترل
به کوشش
مینا شیروانی
فرض کنید جامعه تیماروqجامعه کنترل باتوزیع نمایی دو پارامتری داریم.در این پایان نامه فواصل اطمینان همزمان برای تفاضل پارامترهای مکان جوامع کنترل و تیمار رادر حالتی که پارامترهای مقیاس با یکدیگر برابر نمی باشند را به دست می آوریم. این موضوع را در حالتی که یک جامعه کنترل داشته باشیم با استفاده از روش نمونه گیری یک مرحله ای ، دو مرحله ای و روش لم بررسی می کنیم. و حالت کلی تر این موضوع را زمانی که چندین جامعه کنترل داشته باشیم مورد بررسی قرار می دهیم .

Share