بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

سلگی و همکاران (2009) اثر اسانس های مختلف گیاهی از جمله کارواکرول، تیم اویل و اسانس زاتاریا و نانوسیلور را بر عمر گلجایی ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Dune’) بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار 50 و 100 میلی گرم بر لیتر کارواکرول عمر گلجایی را نسبت به شاهد 8 روز افزایش داد.
موسوی بزاز و تهرانی فر (2011) اثر اسانس های گیاهی زیره، نعناع و آویشن(50 و 100 میلی گرم بر لیتر) و اتانول(4 و 7 درصد) را بر ماندگاری گل بریده ی آلسترومریا (Alstroemeria sp.) بررسی و به این نتیجه رسیدند که تمامی تیمارها اثر مثبت بر عمر گلجایی و جذب آب داشتند و تیمار 50 میلی گرم بر لیتر اسانس آویشن عمر گلجایی را دو روز نسبت به شاهد افزایش می دهد.
نعمت اله ثانی و همکاران (1390) اثر اسانس سرو لاوسون (0، 1، 2، 3، 5 سیسی اسانس در 250 سی سی آب حاوی 50 گرم در لیتر ساکارز) را بر عمر گلجایی میخک مینیاتوری بررسی و به این نتیجه رسیدند که غلظت 50 سی سی اسانس طول عمر گلجایی این گل بریده را نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری افزایش داد
عباس زاده و الهیان (1390) اثر عصاره های گیاهی مرزه، اکالیپتوس و کارواکرول (0، 40، 80 و 120 میلی گرم بر لیتر) را بر پارامترهای گل بریده داودی(Chrysanthemum morifolium L.) بررسی و به این نتیجه رسیدند که اسانس کارواکرول با غلظت 80 و 120 میلی گرم بر لیتر بیشترین عمر گلجایی را نسبت به سایر تیمارها نشان داد و بهترین جذب آب به تیمار اسانس مرزه با غلظت 80 میلی گرم در لیتر بود.
بیات و همکاران (1390) در مطالعه ای اثر اسانس های آویشن، زنیان و مرزه (50، 100 و 150 میلی گرم بر لیتر) و اتانول 4 درصد را بر عمر گلجایی میخک (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy’) بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار 100 میلی گرم بر لیتر اسانس مرزه جذب آب مطلوب تری نسبت به شاهد نشان داد و تمامی تیمارهای اسانس های گیاهی برای افزایش عمر گلجایی میخک مناسب هستند.
اورعی و همکاران (2011) اثر سطوح مختلف نانو ذرات نقره و اسانس تیمول را بر عمر گلجایی و میزان باکتری های انتهای ساقه و محلول گل بریده ی ژربرا بررسی و دریافتند که تمامی این ترکیبات بر عمر گلجایی و کنترل آلودگی باکتریایی انتهای ساقه و محلول گلجا تاثیر مثبت داشتند و 100 میلی گرم در لیتر اسانس تیمول و 4 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با افزایش دو برابری عمر گلجایی تیمار برتر بودند. محمدی و همکاران (1390) اثر عصارهی رزماری(0، 25/6، 5/12، 25 و 50 درصد) را روی ماندگاری گل شاخه بریده گلایول(Gladiolus grandiflora) بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار 25/6 درصد بیشترین میزان آنتوسیانین گلبرگ را داشت و عصاره ی این گیاه جهت افزایش عمر گلجایی و نگهداری گلایول مناسب است.
کنگ و همکاران (2010) تاثیر تتراسایکلین و ساکارز و 8-هیدروکسی کینولین را بر عمر گلجایی گلایول هیبرید بررسی و دریافتند که 500 میلی گرم در لیتر 8- هیدروکسی کینولین به همراه آنتی بیوتیک تتراسایکلین باعث بهبود عمر گلجایی، وزن تر و روابط آبی در گلهای بریده ی گلایول گردید و باعث افزایش کیفیت پس از برداشت این گل شد.
دی (2008) با مطالعه بر روی گلهای بریده ی ژربرا و بررسی تاثیر آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و پنی سیلین بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی دریافت که استفاده از این دو آنتی بیوتیک علاوه بر بهبود روابط آبی، باعث افزایش وزن تر نسبی، کاهش جمعیت باکتری، بهبود قطر گل و نهایتا افزایش عمر گلجایی گردید. همچنین این ترکیبات با تاخیر بر زوال پروتئین و افزایش فعالیت SOD و POD باعث بهبود کیفیت در این گل بریده گردیدند.
الهیومید (2008) با مطالعه بر روی گلایول(Gladiolus grandiflora cv. Rose Supreme &Nora) و استفاده از ترکیبات آنتی بیوتیک (ترکیبات ضد عفونی کننده) پنی سیلین با غلظت 200 میلی گرم در لیتر و استرپتومایسین 250 میلی گرم در لیتر و گلوکز در غلظت 5، 10 و 20 درصد دریافتند که استفاده از ترکیبات ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها با بهبود روابط آبی و هدایت الکترولیکی ساقه باعث کاهش رشد میکروبها، بهبود شاخص باز شدن گل، کاهش نابودی گل و افزایش عمر گلجایی گردید و کیفیت پس از برداشت را در این گل بریده افزایش داد.
یو و تیان هویی (2006) با مطالعه بر روی میخک و تاثیر ترکیبات ضد میکروبی و ضدعفونی کننده و آنتی بیوتیک های پنی سیلین و تتراسایکلین دریافتند که استفاده از این ترکیبات باعث افزایش عمر گلجایی و خصوصیات مرتبط با عمر گلجایی و به تاخیر انداختن پیری در این گل بریده می گردند.
مطالعات در مورد تاثیر آنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی و فعالیت آنزیم های آنتوسیانین بر روی گل بریده ژربرا (Gerbera jamssonii) نشان داد که استفاده از آنتی بیوتیک ها با بهبود روابط آبی، افزایش وزن تر و شاخص باز شدن گل باعث به تاخیر انداختن پیری در گلهای بریده می گردد. همچنین این ترکیبات باعث بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مثل سوپراکسید دسموتاز(SOD)، پراکسیداز(POD) و جلوگیری از فعالیت مالون دی آلدئید (MDA) گردید(اطلاعات چاپ نشده).

جیائو(2009) با مطالعه بر روی گلایول و تاثیر آنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی آنها دریافت که این ترکیبات باعث بهبود عمر گلجایی و بهبود روابط آبی و افزایش وزن تر و وزن خشک و بیومس خشک در این گل بریده می گردند.

فصل سوم
مواد و روش هاا
3-1-موادگیاهی
گلهای شاخه بریده‌ی ژربرا (Gerbera jamesonii L.)از یک تولید کننده‌ی تجاری در استان تهران هنگام صبح تهیه وپس از یکسان کردن گلها از ارتفاع 52 سانتیمتری و باز برش انتهای ساقه جهت جلوگیری از انسداد آوندی فورا جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه پس از برداشت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برای ارزیابی صفات انتقال یافتند.
3-2- نحوه ی آماده سازی گلها وانجام تیمار با ترکیبات ضد میکروبی
4 شاخه گل درون هر گلدان پلاستیکی به حجم 2 لیتر قرارگرفت و سپس با غلظت‌های مشخصی از دکسایکلین، سفالکسین واسانس شوید تیمارشدند.
3-3-پیاده کردن طرح آزمایشی

Share