تجزیه واریانس

تجزیه واریانس

3-8- تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………………18
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- عملکرد و اجزای عملکرد …………………………………………………………………………………………..21
4-2- تجمع ماده خشک…………………………………………………………………………………………………..23
4-3- ضرایب توزیع ماده خشک ………………………………………………………………………………………25
4-4- ضرایب توزیع ماده خشک در اندام​های مختلف …………………………………………………………25
4-5 – بررسی نحوه تخصیص ماده خشک به اندام​های مختلف با توجه به پروفیل عمودی گیاه ……………………30
4-5-1- توزیع ضرایب توزیع ماده خشک برگ در پروفیل عمودی گیاه ……………………………….30
4-5-1-1- فاز I (جوانه زنی تا گلدهی) ………………………………………………………………………….30
4-5-1-2- فاز II (گل​دهی تا مرحله رسیدگی) …………………………………………………………………31
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………35
فصل ششم: پیشنهادات
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………….37
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….39
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………… 45
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تاریخ کاشت​های 30 خرداد ، 9 تیر و 19 تیرماه سال 1390 و ارقام DPX ، پرشین و ویلییامز (میانگین مربعات) ………………………………………………………………………………………………………………………..22
جدول 4-2- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سه تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) و سه رقم (DPX، پرشین و ویلیامز) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
جدول 4-3- ضرایب معادله لجستیک برازش یافته جهت پیش​بینی تجمع ماده خشک در تیمارهای مختلف تاریخ کاشت و ارقام، a ضریب، T50 (روز) مدت زمانی که تجمع ماده خشک به 50 درصد حداکثر خود می​رسد، DMmax حداکثر ماده خشک تولید شده، RMSE مجذور میانگین مربعات خطا و R2 ضریب تبیین می باشند ………………………………………………………………………………………..23
جدول 4-4- ضرایب تخصیص ماده خشک برگ، ساقه و اندام زایشی در فازهای 1(مرحله سبز شدن تا گلدهی) و 2(از گلدهی تا رسیدگی) برای سه رقم DPX ،پرشین و ویلیامز ………………………………………………………………………………………………………………………26
جدول 4-5- پارامترهای معادله بتای برازش یافته به توزیع چگالی سطح برگ در پروفیل ارتفاعی ارقام سویا (DPX، پرشین، ویلیامز) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
عنوان شکل​ها
عنوان شکل صفحه
شکل 4-1- روند تجمع ماده خشک در مقابل زمان در 3 تاریخ کاشت و ارقام مختلف. DPX (الف)، پرشین(ب)، ویلیامز (پ) ………………24
شکل4-2-روند تغییرات وزن خشک برگ در مقابل وزن خشک باقی​مانده گیاه در رقم​های مختلف ( DPX، پرشین و ویلیامز) و تاریخ کاشت​های 30 خرداد (الف)، 9 تیر (ب) و 19 تیر (پ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

Share