صنعت برق ایران

صنعت برق ایران

ه را به شبکه برق پالایشگاه برگرداند . بررسیها نشان می دهد که به ازای هر 1.5 درجه خنک کردن هوای ورودی ، قدرت خروجی توربین بین 7% تا 1% می تواند افزایش یابد .
قبل از پرداختن به محاسبات بار حرارتی قابل دریافت از توربین گازی ، بصورت مختصر روشهای مختلف خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی وهمچنین اصطلا حات مرتبط به سایکومتریک را در پیش رو توضیح می دهیم .
شکل (5-2) : منحنی مشخصه توربین گازی پالایشگاه آبادان
شکل (6-2) : آمار صنعت برق ایران
2– 2 – روشهای مختلف جهت خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی
بر اساس اصول اولیه ترمودینامیک وعلم سایکومتریک ، در کل دو متدولوژی برای خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی جهت افزایش توان تولیدی آنها مجود دارد :
روش مستقیم (سیستمهای خنک کننده تبخیری)
در این روش ، هوا مستقیما ً با آب ، مانند کولر آبی در تماس بوده ودر اثر این تماس ، آب گرمای نهان تبخیر خود را از هوای اطراف گرفته وتبخیر می گرددو با محو شدن در هوای سرد شده ، به سمت کمپرسور هدایت می گردد. به این متدولوژی ، روش تبخیری اطلاق می گردد .
روش غیرمستقیم (سیستم های خنک کننده چیلری یا کویلی)
در این روش ، هوا با سیال خنک کن هیچ تماسی نخواهد داشت . در این روش ، آب سرد تولید شده توسط چیلر ، در داخل کویلها ، گرمای خود را به آب سرد داخل کویلها منتقل کرده وخنک می گردد. در این فرآیند تحت شرایط خاصی ، حتی ممکن است رطوبت هوا روی کویلهای سرمایشی چگالیده شود . به این متدولوژی ، روش کویلی اطلاق می گردد .
هر کدام از متدلوژیها ی فوق توسط یکسری سیستمهای خاصی می توانند پیاده شوند که در نمودار (7-2) تقسیم بندی آنها ارائه شده است .
با اندک دقتی در این شکل ، ملاحظه می شود که عمل خنک کردن ، یا با استفاده از خاصیت برودت زایی تبخیر آب (Evaporate Systems) صـــورت می گیرد و یا با استفاده از یکسری کویلــــهای
سرمایشی ( Refrigerative Systems ) که در مسیر هوا به سمت کمپرسور کار گذاشته می شود ، انجام می پذیرد . در توربین گازی پالابشگاه آبادان ، تعبیه سیستم دوم در نظر گرفته شده است .
شکل (7-2) : انواع روشهای خنک کن هوای ورودی به توربینهای گازی
فصل سوم
3- آشنایی با اصطلاحات سایکومتریک
قبل از شبیــه سازی توربینهای گازی بــا وبــدون سیستمهای خنک کن ، لازم اســـت با یکسـری از اصطلا حاتی که بعدها مورد استفاده قرار خواهند گرفت ، آشنا شویم .
1-3- شرح مقدماتی
هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که بیشتر وزن آن اکسیژن وازت ومقدار کم ومتغیری بخار آب در آن وجود دارد . اگر چه میزان آب موجود در هوای جو کمتر از یک درصد وزن هوا در مناطق آب وهوایی معتدل وکمتر از سه در صد در بالا ترین مقدار آن است ، تغییر آن در این محدوده ، نتنها اثرات قابل ملا حظه ای بر آسایش انسان ، خواص ورفتار مواد دارد بلکه چنانچه خواهیم دید ، عملکرد توربین های گازی را بشدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد . بنابراین ، اندازه گیری میزان رطوبت هوا ومطالعه ا ثر خواص هوای مرطوب در افزایش ویا کاهش توان وراندمان نیروگاههای گازی ، از اهمیت زیادی برخوردار است .

Share