فضائل و مناقب

فضائل و مناقب

……………………………………….153
ملحقات؛
نمودار احادیث انس بن مالک
نمودار فراوانی احادیث
جدول احادیث انس بن مالک
فهرست منابع
فصل اول
کلیات و مفاهیم
1.1 .کلیات
1. 1. 1. بیان مسئله تحقیق
انس بن مالک یکی از راویان پر روایت در میان اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و میراث حدیثی وی نقشی مهم در پی ریزی باورهای اهل سنت دارد. انس از کودکی در خانه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می زیست و خادم ایشان بود. در برخی از روایات شیعی انس یکی از سه نفری برشمرده شده است که بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دروغ بستند.
گزارش های روایی او درباره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفای سه گانه، امام علی(علیه السلام) و سایر موضوعات اعتقادی، فقهی، تاریخی، اخلاقی، فضائل و مناقب و … فراوان است. روایات او بخصوص در موضوعات غیر فقهی منبع و محور برخی از باورهای اهل سنت است که باید مورد نقد، بررسی و تحلیل قرار بگیرد تا اسلام آنگونه که شایسته است معرفی شود. همچنین یکی دیگر از بایسته های تحقیق چگونگی شخصیت سازی مکتب خلفا است که انس بن مالک را به عنوان یکی از شخصیت های مهم جهان اسلام معرفی و به همه شناسانده اند. در حالی که صحابه جلیل القدری از جمله سلمان، ابوذر و… کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
2. 1 .1 . سؤالات تحقیق
1. موضع گیری انس بن مالک در حوادث مختلف سیاسی اجتماعی در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از ایشان چگونه بوده است؟
2. روایات مناقب ومثالب نقل شده از انس چه جایگاهی در باورهای پیروان مکتب خلفا داشته است؟
3. احادیث انس بن مالک در بین علمای شیعه چگونه ارزش یابی می شود؟
4. مضمون شناسی روایات گزارش شده از او چه تصویری از اسلام ارائه می دهد؟
3. 1. 1. فرضیات تحقیق
1. مواضع انس بن مالک در دوره های مختلف زندگی بر اساس شرایط زمانه متفاوت بوده است. مهم ترین موضع گیری وی در زمینه حدیث غدیر، عدم همراهی با امام علی(علیه السلام) و واقعه عاشورا در شمار اطرافیان یزید می باشد.
2. همراهی دراز مدت انس با پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) واطلاع وی از جزئیات زندگی ایشان سخنان وی را در مدح و یا مذمت اصحاب باور پذیر نموده است.
3. برخی از روایات انس بن مالک مورد توجه محدثان شیعه قرار گرفته بطوری که در کتب خود همچون بحار الانوار، الارشاد و… از آنها استفاده نموده اند.
4. در اغلب موارد روایات نقل شده از او واقعیات اسلام را به وضوح نشان نداده و باعث دور شدن انسان از حقیقت می شود.در برخی روایات مانند غدیر پنهان کاری وی مشهود و در گزارش سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم، عصمت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) زیر سوال رفته است.
4. 1. 1 . ضرورت و اهداف
1. بررسی میزان صحت نقل هایی که از انس بن مالک در معرفی ابعاد شخصیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)گزارش شده است.
2. تاثیر احادیث انس بن مالک بر باور پیروان مکتب خلفا

Share