سپرده های بانکی

سپرده های بانکی

ایند.
رابعا چون نهی از معاملات مقتضی فساد وبطلان آنها نیست، در صورت مخالفت طرفین معامله با این نهی ودر نتیجه، الزام متعهد به وعده ابتدائی، الزام کننده مرتکب حرام می شود اما معامله باطل نیست.
بالاخره در هر حال بنابه توصیه بعضی فقها وبه حکم اخلاق، دروعده یکطرفه وفای متعهد به وعده خود بهتر از ترک آن است. گذشته از این ثابت کردیم که هیچ یک از شبهات مطرح فقهی نسبت به صحت معاملات فروش اقساطی سفارشی وارد نمی باشد. بنابراین معامله مذکور نه متضمن ربا یا حیله ربا به اشکال مختلف آن است ونه بیع ما لیس عند البایع بوده و نه بیع مالا یملک می باشد.همچنانکه شبهه دو بیع در یک بیع وارد نمی باشد. وثابت شد که در معامله مذکور،بیع دوم قبل از تملک کالای سفارشی از سوی بایع،منعقد نمی شود تا شبهه تعلیق آن بر این مالکیت مطرح گردد. به علاوه نه ریسکی متوجه معامله است ونه بیع عینه بر آن قابل صدق است.

فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش‌های فقهی

مقدمه
در این فصل که حاوی چهار مبحث است و در برگیرنده بخش میدانی تحقیق نیز می باشد، در مبحث نخست آن ضمانت شخص ثالث ودر مبحث دوم رهن وثیقه را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین در مبحث سوم به بحث ضمانت حسن انجام کار خواهیم پرداخت. و بالاخره تعجیل و تأجیل قسط بانکی در برابر کاهش یا افزایش سود مقرر را در مبحث چهارم این فصل مورد بحث قرار می دهیم. بدیهی است که در هریک از مباحث مذکور متعرض مشکلات عملی و چالشهای فراروی این گونه معاملات خواهیم شد.
نخست لازم به ذکر است که در مورد خود قرارداد فروش اقساطی صرفنظر از شروط و قراردادهای جانبی آن طبق نظر سنجی به عمل آمده توسط نگارنده از بین45 نفراز مشتریان و ضامنهای قراردادهای فروش اقساطی در کنار20 نفر از کارکنان بانک در موضوعات مختلف مر بوطه نتایج ذیل به دست آمد:
– ربوی بودن معاملات بانکی:20 نفرمعاملات را ربوی و7 نفر شرعی و18 نفر اظهار بی اطلاعی نموده اند.(ر.ک:سؤال1)
– ماهیت وام فروش اقساطی:14نفرآن را بیع و12نفر قرض و1نفرجعاله و5نفر آن رامضاربه معرفی کرده اند.(ر.ک:سؤال 2)
– میزان اطلاع از مندرجات قرارداد:3نفر مدعی اطلاع از مندرجات شدند و11نفر اظهار بی اطلاعی از مندرجات کردند و26 نفر کم وبیش از مندرجات مطلع بودند.(ر.ک:سؤال3)
– میزان اطلاع کارکنان بانک:34نفر اطلاع کارکنان از مندرجات قرارداد را تأیید کردند و1نفر مدعی عدم اطلاع آنان شده و7نفر دراین باره اظهار بی اطلاعی کردند.(روک:س 4)
– راهنمایی کارکنان بانک:در این باره که نسبت به موارد مبهم در برگ های امضائی خود،از کارکنان بانک راهنمایی خواسته اندیا خیر؟13نفرپاسخ مثبت دادند و26نفر پاسخ منفی.(ر.ک:س 6)
– حق فسخ قرارداد:9نفر این حق را برای خود قائل بودند و14 نفر آن را منتفی دانستند و19 نفر اظهار بی اطلاعی نمودند.(ر.ک:س7)
– ماهیت عقد خارج لازم:42نفر نمی دانستند که مراد از عقد خارج لازم متضمن تعهداتشان چیست؟(ر.ک:س10)
– تقاضای تمدید مهلت پرداخت اقساط:3نفر چنین تقاضایی را کرده اند و39نفر چنین تقاضایی را نکرده اند.نکته قابل توجه اینکه 1نفر از 3نفر فوق الذکر از افزایش یا عدم افزایش مبلغ سود وام در اثر تمدیداظهار بی اطلاعی نموده است.(ر.ک:16و17)
– نظارت بر خرید کالای سفارشی:12نفر از مشتریان و4نفر از کارکنان مدعی شدند که بانک پی گیر چنین خریدی می شود.و27 نفر از مشتریان و 2نفر از کارکنان مدعی عدم پی گیری بانک شدند و3 نفر از مشتریان و2نفر از کارکنان اظهار بی اطلاعی کردند.و3نفر از کارکنان میزان وام اعطائی را دخیل دانسته اندوبالاخره 5نفر از این گروه نوع کالای مورد معامله را دخیل دانستند.(ر.ک:س24نظرسنجی مشتریان،س21نظرسنجی کارکنان)
– قرارداد مشارکت مدنی:13نفر وام تعمیر یا ساخت مسکن در یافت کرده اند که8 نفر از آنان از انعقاد قراردادمشارکت مدنی قبل از قراردادفروش اقساطی مسکن وعلت آن مطلع بودند و5 نفر اظهار بی اطلاعی کردند.(ر.ک:س25و27)
– نظارت برعملیات ساخت یا تعمیر مسکن:از13نفر دریافت کننده وام تعمیر یا ساخت مسکن12نفر واز کارکنان بانک10نفر مدعی نظارت بانک بر به کارگیری وام در ساخت یاتعمیر شدند و1نفر مشتری اظهار بی اطلاعی نمود.همچنین 1نفر از کارکنان وجود چنین نظارتی را نفی نموده و8نفر از کارکنان کلان بودن مبلغ وام را دخیل در این امر دانسته اند.(ر.ک:س30نظرسنجی مشتریان،س22نظرسنجی کارکنان)
– تلقی مشتریان از عملکرد بانک:از بین کارکنان بانک6نفر بیان داشتند که تلقی مشتریان بر ربوی بودن عملیات بانکی است.در حالیکه 6نفر دیگر تلقی شرعی بودن عملکرد بانک از سوی مشتریان را مطرح کردند.و8نفر نیز بیان داشتند که بعضی از مشتریان قائل به ربوی بودن هستند.(ر.ک:س1نظرسنجی کارکنان)همچنین 1نفر از این مجموعه بیان داشت که مشتریان فروش اقساطی نسبت به شرعی بودن معامله حساس بوده و این مسئله را پی گیری می کنندو7نفر این موضوع را نفی کردند و 4نفر بی تفاوت بودن مشتریان نسبت به این امر را مطرح کردند واز نظر7نفر دیگر بعضی از مشتریان نسبت به شرعی بودن حساسیت به خرج می دهند.(ر.ک:س2 نظرسنجی کارکنان )
– عامل اصلی تصور ربوی بودن بانکها:در بین کارکنان بانک2نفر درصد سود ازپیش تعیین شده سپرده های بانکی و7نفر استفاده از تعبیر بهره و نرخ بهره و1نفر مطالبه نرخ سود معین در پروژه هایی که امکان تعیین سود قطعی در آن نیست را علت تصور ربوی بودن دانسته اند و البته 9نفر همه عوامل فوق را دخیل دانسته اند.(ر.ک:س3 نظرسنجی کارکنان)
– اطلاع کامل مشتریان از ماهیت و مندرجات قرارداد فروش اقساطی:در بین کارکنان بانک در این باره 1نفرپاسخ مثبت داشته و5نفر پاسخ منفی و 14نفر از کارکنان ضمن نفی اطلاع دقیق مشتریان،غالب آنان را تا حدودی مطلع معرفی کرده اند.(ر.ک:س4 نظرسنجی کارکنان)همچنانکه 2نفراطلاع مشتریان از مندرجات اوراق امضائی را نفی کرده اندو12نفر آنها را نسبت به مفاد بعضی اوراق مطلع دانسته اند.و6نفرنیز بعضی از مشتریان را دارای اطلاع کامل دانستند.(ر.ک:س5نظرسنجی کارکنان )

Share