ارتباطات میان‌فرهنگی

ارتباطات میان‌فرهنگی

د.
تصورات قالبی انتظاراتی در مورد چگونگی رفتار اعضای دیگر گروه‌ها در آینده ایجاد می‌کند. ما بیش از آن‌که دیگران را براساس گفته خودشان مقوله‌بندی کنیم آنان را براساس رنگ پوست، لباس، لهجه و … طبقه‌بندی می‌کنیم و ریشه‌ی دیگر نادرستی پیش‌بینی‌های مبتنی بر تصورات قالبی این است که مرز بین بسیاری از گروه‌های اجتماعی مشخص نیست.
عدم نسبیت اخلاقی
گادیکانست با ارجاع به دیدگاه‌های پیتر برگر سرایت نسبیت فرهنگی به اخلاق را نادرست می‌داند: «شناسایی و قبول اصلی نسبیت فرهنگ به‌هیچ‌وجه ناقض مسئولیت فرد در یافتن مسیری اخلاقی برای زندگی خود نیست.»
گادیکانست از این مسئله نگران است که اگر نسبیت اخلاق حکم فرما شود هیچ مبنای مشترکی برای ارتباط وجود نخواهد داشت. او به‌فهرستی از محدودیت‌های اخلاقی سیسلا باک اشاره می‌کند که می‌تواند اصول جهان‌شمول فرهنگی باشند.
به‌نظر گادیکانست اولویت اخلاق باید از عمده‌ترین موضوعاتی باشد که در هنگام برقراری با غریبه‌ها مدنظر داشته باشیم. ارزشهای اخلاقی مدنظر او از قرار زیر هستند:
منزلت و درست‌کاری: اخلاقی‌بودن به‌عقیده گادیکانست پاس‌داشتن احساس منزلت خود در عین‌حال پاس‌داشتن احساس منزلت دیگران است. برای آن‌که یک فرد درست‌کار نیز باشد باید اصولی را رعایت کند که هر فرد منطقی آن را مهم می‌داند.
درون‌رانی اخلاقی (شمولیت قواعد اخلاقی برای همه): اگر افرادی را از حیطه شمول ارزش‌های اخلاقی خارج کنیم دچار برون‌رانی اخلاقی شده‌ایم.
اسناد معنا به رفتار غریبه‌ها
گادیکانست نه تنها انتظارات که ادراکات را نیز موثر بر رفتار ارتباطی می‌داند. او در پی ارائه روش‌هایی برای افزایش دقت و درستی ادراکات و اسنادهایمان است.
اداکات گزینشی و طبقه‌بندی‌های انعطاف‌ناپذیر عوامل مهمی است که از نظر گودیکانست فرآیند اسناد معانی را با چالش مواجه می‌کند.
گودیکانست درخصوص فرآیند اسناد به‌نظریه هایدر(1958)، کلی(1978) و هیوستون و یاسپرس(1984) اشاره می‌کند و مهم‌ترین خطای اسناد را به‌نقل از پتی گرو، تعصب و پیش‌داوری می‌داند. عوامل شخصیتی موثر بر اسناد از نظر گادیکانست دو چیز است: پهنای طبقه‌بندی‌های ذهنی و ابهام جویی(ذهن باز به‌دنبال رفع ابهامات خود است اما کسی که اطمینان‌جو است از ابهامات پرهیز می‌کند.)
گادیکانست سه روش را برای افزایش مهارت‌های ما در درک و اسناد پیشنهاد می‌کند.
چک‌کردن درستی ادراکمان: از غریبه بپرسیم که آیا آنچه من از شما فهمیدم درست است یا نه.
گوش‌کردن موثر: در گوش‌دادن فعال سه‌دسته مهارت توجه، پی‌گیری و درک مطلب با هم وجود دارد.
بازخورد: بازخورد عبارت‌است از «پاسخ یا واکنشی که شنونده در مورد رفتار دیگران به انان بازمی‌گرداند. بازخوردی که از دیگران می‌گیریم ما را از تأثیر رفتارمان بر دیگران، آگاه می‌سازد و به‌ما امکان می‌دهد برای رسیدن به اهداف موردنظر، رفتارمان را اصلاح نماییم.
تشکیل اجتماع
گودیکانست معتقد است که اصولی جهان‌شمول داریم که ارتباطات میان‌فرهنگی می‌تواند مبتنی بر آن شکل‌گیرد. او برای رسیدن به این اصول به‌تحقیق در خصوص عوامل تشکیل اجتماع روی می‌آورد. واژه اجتماع از واژه لاتین communitas مشتق شده است که دو معنای مرتبط به‌هم اما مجزا دارد:
حالات علایق مشترک و در نتیجه حالت معاشرت و دوستی
مجموعه از مردم، که نوعی پیوند بیرونی بین آنان برقرار است.
مارتین باربر، اجتماع را نوعی انتخاب برای یک هدف مشترک می‌داند، نوعی گردهمایی ارادی و داوطلبانه افراد، در یک رابطه مستقیم که شامل توجه به‌خود، دیگران و گروه می‌گردد. او معتقد است که اجتماع باید از گروه‌های کوچک آغاز شود و آن‌را نمی‌توان به‌زور در سازمان‌ها یا ملل ایجاد کرد. وی می‌گوید که برای ارزشمند‌کردن زندگی و معنابخشیدن به ان، وجود شکلی از اجتماع ضروری است. اجتماع گروهی از افراد همفکر نیست بلکه گروهی از افراد مکمل یکدیگرند که افکار مختلفی دارند.
به‌نظر گودیکانست می‌توان هفت فرضیه را در خصوص اصول تشکیل اجتماع در نظر گرفت:
ضرورت جامعه برای افزایش صلح و آرامش
تشکیل اجتماع، مسئولیت فرد است

Share