بعد از انقلاب

بعد از انقلاب

مجموعه ی شعری آتشی بود که بعد از انقلاب و پس از دگرگونی ها در «سال 1370» (یا حسینی، 1382، ص 344) توسط انتشارات «مروارید» به چاپ رسید.
وصف گل سوری اوّلین مجموعه ی شعر منوچهر آتشی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی است.این مجموعه مورد علاقه ی خود آتشی بوده است. «آتشی در این اشعار از آن فضای نوستالژی فاصله گرفته و به نوعی مدرنیسم راه یافته است.» (سید خشک بیجاری، 1387، ص 173).
منتقدین بر این باور بودند که فاصله ی زیادی با مجموعه های قبلی دارد و از زبانی نرم تر و انعطاف پذیرتر از اشعار قبلی برخوردار بوده و زبان شاعر، به نسبت تفکرات و تحولات جدید انعطاف پیدا کرده، هر چند که بن مایه ی زبان شعری آتشی عوض نشده است.
«گرایش به سرایش شعر ناب و زبان ناب، خصوصاً پالودن زبان، موضوعی است که در شعرهای وصف گل سوری وجود دارد.» (یاحسینی، 1382، ص 347).
آتشی در این مجموعه خوش درخشید و نشان داد که مصرانه تلاش می کند تا شاعر بماند و به مقلّدی بی چون و چرا بدل نگردد. شاعری که هیچ گاه اندیشه اش دچار مرور زمان نگردیده و همواره با زمان خویش در حرکت و پویایی است.
3-3-1-6-گندم گیلاس :
مجموعه ی گندم و گیلاس در «سال 1371»، (یا حسینی، 1382، ص 372) توسط نشر قطره منتشر شد. در این مجموعه، نوگرایی آتشی او را به سمتی سوق می دهد که با نو ذهنی و نوساختی شعر معاصر همراه شود. این نوخواهی نتیجه ی تجربه ها و شخصیت شکل گرفته ی آتشی است.
درگیری مدام او میان گذشته و حال، میان بازدارنده ها و امکان های کشف، نخستین وجهی است که در کلّیّت دو کتاب «وصف گل سوری و گندم و گیلاس مشهود است.» (تمیمی، 1378، ص 394).
آتشی دراین مجموعه از زبان حماسی آثارقبلی خود فاصله می گیرد،چرا که به دنبال بلندپروازی ها وکشف خوادث تازه به کمک تجربه های غنی گذاشته است. در واقع، تاریخ به کناری زده می شود و جهانی رویایی و رویاگون در اندیشه ی شعری آتشی پدید می آید.
اوبه هرحال شاعری است که خودرا باحوادث روزگار همراه می سازد و با داشتن اندیشه های غنایی دیروز، به دنبال بلندپروازی در فرداهایی نوین می گردد.
3-3-1-7- زیباتر از شکل قدیم جهان :
این مجموعه در «سال 1376»، (یاحسینی، 1382، ص 372) به چاپ رسیده است. «در این اشعار با تصویرهایی مواجه می شویم که حاکی از میل شدید شاعر و تأمل او در ابدیت است». (خشک بیجاری، 1387، ص 187).
عشق در اشعار این مجموعه بسیار لطیف به تصویر کشیده شده است شاید هم به همان دلیل گذر عمر این که تمایلی شدید، برای رسیدن به آرامش و سکوت دارد. در مجموع، در این اشعار سعی شده، شکل شعر شاعر از آن شکل قدیم به زاویه ی نو تغییر جهت دهد و نگرشی جدید به جهان پیرامون داشته باشد.

3-3-1-8- چه تلخ است این سیب :
در «سال 1378 توسط انتشارات اگه» (عابدی، 1384، ص 71) چاپ شد.
3-3-1-9- خلیج و خزر :
در «سال 1380» (یاحسینی، 1382، ص 388) توسط انتشارات آگه چاپ شد.

3-3-1-10- باران برگ ذوق :
«به کوشش و گزینش عبدالمجید زنگویی، قلم آشنا، 1380»، (عابدی، 1384، ص 71) به چاپ رسید.
3-3-1-11-حادثه در بامداد :
توسّط انتشارات «نگاه، 1380« (عابدی، 1384، ص 71) چاپ شد.
در این مجموعه آتشی به طرزی محسوس زبان شعری خویش را تغییر داده است و دید و نظر خود را وسعتی بیشتر بخشیده است.
«در این مجموعه آتشی کوشیده، همچون مجموعه های «وصف گل سوری»، «گندم و گیلاس» و «زیباتر از شکل قدیم جهان» به شکلی زبان خویش را تغییر دهد که به گذشته اش و در واقع افکار گذشته اش خدشه ای وارد نیاید». (خشک بیجاری، 1387، ص 189).
3-3-1-12-اتفاق آخر :
توسط انتشارات «نگاه، 1380»، (عابدی، 1384، ص 71) چاپ شد.

Share