علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

دل به زبانی تپد که : دیر رسیدم
چشم غرورم سیاه شد، رگم افسرد
ماند زپرواز، باغ مرغ امیدم…» (آتشی 1386، ص124).
فصل سوم : بررسی زندگینامه و آثار و افکار منوچهر آتشی

3- مختصری از زندگینامه وافکارمنوچهر آتشی :
زندگی آتشی زوایای مختلفی داشته و می توان آن را به دوره هایی چند تقسیم نمود. منوچهر آتشی شاعر نام آشنای جنوب (بوشهر) در ادبیات معاصر، نه تنها در جنوب بلکه در تمامی کشور چهره ای شناخته شده و در خور توجّه می باشد. او در سرودن انواع قالب شعر طبع آزمایی نموده و به حق می توان گفت در تمام این قالب ها به استادی رسیده است.
«نکته ای که اشعار او را قابل تأمّل می کند، قالب شعر نو می باشد که آتشی در سرودن این نوع شعر، اگر چه به تمامی شاگردی نیما را پذیرفته و به شیوه ی او عمل نموده اما سبک و روشی نوین دارد، تمام دانش خود را با فرهنگ ها و سنن بومی زادگاهش در هم می آمیزد و در نتیجه ی آن شعری می سراید که او را نسبت به تمامی همراهانش در این وادی برتر جلوه می دهد، اشعارش همگی دارای مضامینی بالا و در خور توجّه هستند». (خشک بیجاری، 1387، ص 91).
همان طورکه گفته شدشعرآتشی رامی توان به دوره های مختلفی تقسیم کرد وبه طور کلی شاید می توان از نظر موقعیّت ذهنی و زبانی شعر او را به دوره های روشن و شفاف تقسیم نمود :
1- دوره ی کتاب های آهنگ دیگر، آواز خاک و دیدار در فلق، که دوران تثبیت و ارائه ی شخصی شعری او، یا دوره ی بومی گرایی اختصاصی و ناگزیر اوست؛ که در زبانی حماسی، که گاه تغزلی نیز می شود، متبلور است.
2- دوره ی کتاب های وصف گل سوری، گندم و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان و چه تلخ است این سیب.این دوره ی بازیافت خویش و فوران پختگی است. دوره ی تغزل طبیعت گرا با دورن مایه های علوم اجتماعی-انسانی است. دوره ای که زبان در گرایش تغزلی او تلطیف می شود». (مختاری، صص 18-17).
در میانه ی این دو دوره ی پربار زندگی شاعر، فاصله ای نسبتاً طولانی وجود دارد که در آن اشعار شاعر چنان خلّاقّیت و اعتباری ندارد. و این را می توان به حساب سردرگمی ها و شور بختی های زندگی شخصی و اجتماعی شاعر گذاشت. اگر چه تمامی عناصر و مضامینی که در شعر آتشی امکان تبلور و ظهور پیدا کردند از بطن همین موقعیت اجتماعی و خصوصی زندگی او سرچشمه می گیرند.
همه ی این دوره بندی ها براساس نوشته های مکتوب خود شاعر تقسیم بندی شده است. هر چند که آتشی هیچ گاه اهل قلم فرسایی در مورد خود نبوده و اگر یادداشت هایی هم به جا مانده بسیار خلاصه و پراکنده می باشد.
«البته زندگی نامه نویسی هم درایران برای اهل قلم وهنر، چندان معمول یا مورد انتظار نبوده است. زندگی نامه نویسی عرفاً مخصوص اشراف و سردمداران سیاسی و نام آوران صاحب قدرت بوده که به اصطلاح دستی مستقیم در حوادث بزرگ تاریخی-اجتماعی-سیاسی می داشته اند. وکسی رغبتی به دانستن زندگی این گونه افرد حادثه ای قابل اعتنا نداشت تابتواند نظری را جلب کند».(همان، صص 5-24).
بی شک نام منوچهر آتشی در فهرست «شاعران نامی ایران معاصر» وجود دارد و اگر بخواهیم از شاعران نامدار این دوره گفتگو کنیم نام او نیز در ردیف پنج اسم نخست قرار می گیرد. درباره ی زندگی آتشی کم و بیش مطالبی گفته شده است، امّا بازگو کردن فراز و نشیب های زندگی او خالی از لطف نیست.
آتشی در زندگی خصوصی و هنری خود، بسیار تلخ کامی و سردرگمی، یأس و ناامیدی را تجربه کرده است؛ که همگی آنها بر روند کاری و شعری او تأثیری مستقیم داشته اند. تجربه های آموخته که هیچ کدام از آنها آسان به دست نیامده و برای آموختن هر یک متحمل درد و رنجی فراوان گشته است.
3-1- بررسی زندگینامه وشعرمنوچهر آتشی
3-1-1- از چوپانی تا مکتب :
روستای «دهرود سفلی» که یک قرن و اندی از تاریخ را ورق خورده است، روستایی با درختان بلند قامت نخل و پرچین های کوتاه، که صفا و صمیمیّت، در سینه اش موج می زند و کودکی که برهه ای از تاریخ یاغی و یاغی گری را در این روستا به نظاره نشسته است و در همان حال، نجوای سبز باد صبا از میان دشت ها و گندم زارها و کوه ها و تپه های اطراف روستا، چهره ی معصومانه و دوست داشتنی اش را نوازش کرده است؛ صدای زنگوله ی گوسفندان و زنگ قافله ها با آهنگ دلنشین بر صفحه ی دل و ذهنش نقش بسته است.

Share