هفت خوان رستم

هفت خوان رستم

کاووس نیز صراحتاً، در نامهی خود به رستم به این مهم –قهرمان و تکیهگاه همگان بودن رستم- اشاره میکند:
دل و پـــــــشت گــــردان ایــــــران تویی بـــه چــنگال و نیـــــروی شیــــران تویـــــی
گــــشایندهی بنــــــــــد هـامــــــاوران ســــــتانـنـدهی مــــــــــــرز مـــــــــازندران
(همان،ب323-322)
همچنین:
تویــــــــــی از همـه بـد بـه ایــران پـــناه ز تــــو بــرفــــرازنــد گـــــــردان کــــــلاه
(همان،ب327).
همانگونه که لقب تاجبخشی-که یادگار سفرها و هفت خوان رستم در هاماوران و مازندران است-، به او داده شده:
بـــرآورد چـــون گـــــل رخ تــــاجبخش بـــــــخندید و وز جــــــای بـــــــرکند رخـش
(همان:172،ب20).
تاجبخشی پیش از هفت خوان رستم، با پادشاهی کیقباد و جهان پهلوانی رستم، آغاز میشود. رفتن کاووس شاه به مازندران جز تیرگی چشم او و در بند شدنش سود دیگری ندارد و اینک رستم است که باید با گذر از هفت خوان، او را از چنگ دیوان رهایی بخشد. کاووس تا آن زمان که به آسمان و جایگاه ایزدان نرفته، مشروعیت دارد و بر این اساس است که رستم به نجات او شتافته و تاج‌بخش شده. او خویشکاری خود را به انجام میرساند و شاهنشاه دارای فرّه ایزدی را، به ایران باز میگرداند. از این رو «رستم نه فقط جزیی از روایات پادشاهی است، بلکه بخشی جدایناپذیر از خودِ مفهوم پادشاهی نیز هست» (اُلگا،61:1378).
«رستم در دفاع از تاج و تخت موظف به حمایت از کیکاووس – نماد ایران- است… و همانگونه که یکبار به کیقباد پادشاه توضیح میدهد، او مطلقا به کار حکمرانی نمیآید؛ زیرا یکسره به دفاع از ایران مشغول است. رستم فقط کاری را میکند که مجبور به انجام آن است. هرچه باشد او مدافع تاج و تخت ایرانی است و باید متناسب با عنوان خود، تاجبخش، عمل کند. پیوسته تاجبخش، اما تاجور هرگز»(اُلگا،162:2000). بنابراین خود را موظف میداند که در برابر سپاه توران بایستد و بجنگد حتی اگر فرماندهی آن سپاه فرزندش باشد.
کهنالگوی کلیدی و شناخته شدهی قهرمان و روایت زندگی او، معمولاً شامل تولد معجزه آسا اما مبهم و نیروی فوق بشری زودرس او، رشد سریع در قدرت گرفتن و والا شدن، مبارزهی زورمندانه علیه نیروهای اهریمنی و افول بر اثر خیانت یا فداکاری قهرمانانهای است که به مرگ وی میانجامد(یونگ،163:1383). گرچه قدرت و نیرو جزء جداییناپذیر هر پهلوان و اسطورهای است، اما داشتن نیروی فراوان آن هم در سنین کودکی، خارق عادت محسوب میشود؛ هم چنان‌که در بارهی تولد رستم آمده است:
یکـــی بچــــه بــود چــــون گــوی شیرفش بـــــه بـــــالا بلنـــد و بـــه دیــدار گـــش
شگـــفت انــدرو مـــانده بـــــد مـــرد و زن کـــه نـــشنید کـــــــس بچـــــه پیلتــــن
(فردوسی،97:1389،ب1510-1509).
کـــس انـــدر جهــــان کــــودک نـــارسید بـــدان شـــیرمــردی و گــــــردی نــدیــــد
(همان:98،ب1556).
این خارقالعادگی تنها به کودکی و تولد رستم محدود نمیشود، و اعمال و دیگر ویژگیهای رستم را نیز در بر میگیرد:
چـــــــو آتــش پـــراگنده شد پــــیلتن درختــــــــی بجــــست از در بـــــابـــــزن
یکــــی نـــره گــــــوری بـــــزد بر درخت کــه در چــــنگ او پـــر مرغـــی نجــــست
چـــــو بــــــریان شــــد از هم بکند و بخور ز مـــــغز استخـــــــــوانش بــــــرآورد گـرد
(همان:173،ب25-23).

Share