فرایندهای شناختی

فرایندهای شناختی

ند، نگرش و تقسیم‌بندی پیران نه تنها بر پایه سن و جنس است بلکه گروه وسیعی از شهری و روستایی بودن و تفاوت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد (جهرمی، 1378)رمانگری خاص اختلالهای اضطرابی اواخر زندگی توسط کینگ و باروکلاف (1991) انجام شد که نشان داد هفت بیمار از ده بیمار از روشهای درمانگری روانشناختی بهره مند شده بودنخی موارد کاهش گوش بزنگی حذف شده یا آشکار نمی‌شود(یوکینگ ،2000مک کارلی و همکاران،2004؛فیسک و اشناید ر،1981)
2-17-6 گوش بزنگی و پیری
پژوهش‌های گوش بزنگی با آزمودنی‌هایی در سراسر طیف وسیعی از درگیری سنی با توجه به توانایی برای حفظ هشیاری و توجه متمرکز با بالا رفتن سن انجام شده است.در سال 1991 پاراسرام و گیمبرا ،گرایش به سوی میزان تشخیص پایین تر و میزان هشدار کاذب بالاتر با سن هنگامی که گروه‌های سنی 27-19 ،55-40 و 80-70 مقایسه می‌کردند را گزارش دادند(دیتون و پاراسرام،1993).دیتوان و پاراسرام در سال 1993 گزارش کردند که بالاتر از سن 40 ،گرایش به سوی میزان تشخیص پایین تر و میزان هشدار‌های کاذب بالاتر در هر دو تکالیف شناختی و حسیبه ترتیب با حجم کار ذهنی بالاتر و پایینتر رخ می‌دهد(برادی،پاراسرام و‌هاکس بای،2001).برادی ،پاراسرام وهاکس بای در سال 2001 هنگامی که افراد میانسال و جوان را مقایسه می‌کردند هیچ تفاوتی را در کلیه سطوح گوش بزنگی و توانایی توجه متمرکز، مشاهده نکردند.تفاوتهای وابسته به سن در تکالیف شناختی ممکن است که با نوع تکلیف،حجم کار ذهنی متفاوت باشد و برخی تفاوتها در تشخیص و هشدار کاذب ممکن است در نتیجه کاهش حساسیت اندام‌های حسی باشد.
2-17-7 گوش بزنگی و خوگیری
نظریه‌های اولیه گوش بزنگی کاهش فعالیت زیست الکتریکی در طول زمان که مرتبط با کاهش گوش بزنگی است را در نتیجه خوگیری عصبی توضیح می‌دهد(مک ورث،1969). خوگیری کاهش در پاسخدهی عصبی در نتیجه تکرار محرک است.در شرایط منفعل که هیچ کاری انجام نمی‌شود،آزمودنیها، پتانسیل وابسته به رویداد ضعیفی را که نشان دهنده خوگیری عصبی است را نشان می‌دهند و فرض شده است که خوگیری مسئول کاهش گوش بزنگی است.مطالعات اخیر پتانسیل وابسته به رویداد نشان می‌دهدکه کاهش عملکرد در تکلیف گوش بزنگی ،دامنه‌های در پتانسیل وابسته به رویداد کاسته نشده بود.این نتایج نشان داد که گوش بزنگی نتیجه خستگی یا کاهش حساسیت عصب شناختی نیست(پاراسرام،1986؛رورباگ و همکاران،1987)
چهار کارکرد عمده ی توجه
روان شناسان شناختی به طور خاص به مطالعه ی توجه توزیع شده، گوش به زنگ بودن و ردیابی علامت، جستجو و توجه گزینشی علاقه مندند.
کارکرد توصیف نمونه
توجه توزیع شده ما اغلب اوقات می‌توانیم به طور همزمان به بیش از یک تکلیف بپردازیم و منابع توجه خود را به صورت محتاطانه از یکی به دیگری، به تناسب نیاز منعطف سازیم. رانندگان با تجربه می‌توانند در حالی که مشغول رانندگی هستند در بیشتر اوقات به راحتی صحبت کنند، اما اگر ببینند خودروی دیگری منحرف شده است و به سمت آن‌ها می‌آید، فورا همه توجه خود را از صحبت کردن منحرف و بر رانندگی متمرکز می‌سازند.
گوش به زنگ بودن و ردیابی علامت در بسیاری از موقعیت‌ها به گوش به زنگ بودن تلاش می‌کنیم ردیابی کنیم که آیا علامتی را از محرک خاص مورد علاقه خویش دریافت کرده ایم یا نکرده ایم. از طریق گوش به زنگ بودن ردیابی علامت‌ها، آماده سازی شده ایم تا وقتی علامت محرک را دریافت کردیم برای اقدام سریع آماده باشیم. در یک زیردریایی تحقیقاتی ممکن است تصاویر غیرمعمول سونار را سونار را مشاهده کنیم؛ در یک خیابان تاریک ممکن است برای ردیابی صحنه یا صدای ناخوشایندی تلاش کنیم؛ یا در پی زمین لرزه ممکن است به پخش گاز یا دود هشیار باشیم.
جستجو ما اغلب اوقات به جستجوی فعال محرک خاص می‌پردازیم. اگر دود را ردیابی (در نتیجه گوش به زنگ بودن خود) ممکن است به جستجوی فعال بپردازیم تا منشا دود را پیدا کنیم . علاوه بر این، بعضی از ما دائما در جستجوی کلیدها، عینک و سایر اشیای گم شده خود هستیم؛ پسر نوجوان من غالبا اشیای گم شده خود را در یخچال «جستجو» می‌کند (غالبا بدون موفقیت- تا اینکه کس دیگری آن را به او نشان می‌دهد).
توجه گزینشی ما دائما انتخاب می‌کنیم که به کدام محرک توجه کنیم و کدام محرک را نادیده بگیریم. ما با نادیده گرفتن یا حداقل تاکید نکردن بر برخی از محرک‌ها، به طور خاص محرک‌های برجسته را مورد تاکید قرار می‌دهیم. توجه متمرکز بر برخی از محرک‌های اطلاعاتی، توانایی ما را در دستکاری آن محرک‌ها برای سایر فرایندهای شناختی، مانند درک کلامی یا حل مسئله، تقویت می‌کند. ما ممکن است توجه خود را به خواندن کتاب درسی یا گوش دادن به سخنرانی متمرکز سازیم و محرک‌هایی مانند صدای رادیو یا تلویزیون، یا ورود افرادی را که با تاخیر به سخنرانی می‌آیند نادیده بگیریم.
2-18- آموزش توجه چیست؟
آموزش توجه براین مفهوم مبتنی است که کارایی پس از تمرین مکررعملیات شناختی خاص توجه، افزایش می‌یابد. (پوسنر و راشل ،1994) چون تمرین،سازگاریهایی را تحت شبکه‌های عصب تشریحی مرتبط با این فرایندها را ایجاد می‌کند(کرنز،اسو و تامپسون ،1999).این مفهوم ریشه در زمینه توانبخشی شناختی دارد که در فرایند آموزش توجه، تکالیفی مانند گوش دادن به زنجیره اعداد نزولی،تغییر مجموعه و عدم توجه بینایی حهت فعال کردن و آموزش پایدار توجه متمرکز،متناوب و توجه تقسیم شده استفاده شده است(سولبرگ و ماتر ،1989). لازم به ذکر است که اصطلاح آموزش توجه همچنین جهت اشاره به رویکردهای متنوعی شامل: 1)نورو فیدبک یا بیو فیدبک2) تجهیزات الکترونیکی که برای دادن بازخورد به کودک زمانی که کودک تکلیفی را انجام نمی‌دهد،طراحی شده است3)فنون آموزش شناختی که به کودک خودگویی جهت نگهداری و حفظ توجه را آموزش دهد.یک انتقاد این است که روش‌های آموزش توجه مبتنی بر الگوی یا چهارچوب نظری توجه نیست(ماتر و ماپو ،1996).برخی رویگردهای آموزش توجه بر آموزش توجه متمرکز تمرکز می‌کند و برخی دیگر بر توجه تقسیم شده یا تعارض اجرایی تمرکز می‌کند، که مقایسه نتایج را با مشکل مواجه می‌سازد.پوسنر و همکارانش چهارچوبی برای فهم توجه مبنی بر شواهد عصب تشریحی و عصب تصویری پیشنهاد کردند(پوسنر و راشل،2004).این مدل پیشنهاد می‌کند که توجه شامل سه عملکرد عمده می‌باشد:آگاهی یا هشدار ،جهت یابی و کنترل اجرایی که مرتبط با شبکه‌های عصب تشریحی خاص است ( شبکه‌های متفاوت با ارتباط تنگاتنگ نواحی مغزی).
شبکه هشدار درگیر در حالت گوش بزنگی پایدار و نگهداری آمادگی جهت پاسخگویی است.مطالعات تصویری نشان می‌دهد که شبکه هشدار وابستگی بسیاری به نواحی فرونتال و آهیانه نیمکره راست دارد(کول و همکاران ،1996؛پوسنر و پیترسون ،1990)
جهت یابی شامل تمرکز بر یک یا دو مورد از نامزدهای ورودی بسیار است.شبکه جهت یابی با قسمتهای فوقانی و تحتانی لوب آهیانه در ارتباط با ساختارهای زیر قشری پیشانی مرتبط با حرکات چشم در ارتباط است(کوربتا و همکاران ،2000).
شبکه کنترل اجرایی با کنترل رفتار هدف مدار،تشخیص هدف،تشخیص خطاها،حل تعارض و بازداری از پاسخ‌های خودکار ارتباط داردشبکه کنترل اجرایی ،نواحی پیشانی را درگیر می‌کند که شامل شکنج قدامی و قشر جانبی پیش پیشانی می‌باشد(باش،لوا و پوسنر ،2000 ).
تلاش‌ها برای گسترش یک معیار ارزیابی این سه عملکرد منجر به طراحی آزمون شبکه توجه برای بزرگسالان(فن و همکاران ،2000)،بچه‌های سن مدرسه(رودا و همکاران ،2004) و پیش دبستان(طرح ابتکاری گسترش توجه و آمادگی برای بچه‌ها )شد.تکالیف آموزش شبکه ،توجه ترکیبی از زمان واکنش نشانه‌ای و تکلیف فلانکر است(فن و همکاران2000).مطالعات پیشنهاد می‌کند که تکالیف آموزش شبکه توجه از یک توزیع تقریبی هنجار پیروی می‌کند(فن و همکاران ،2001)،و عملکرد در آزمودنی بزرگسال سالم در سراسر دامنه سنی بدون هیچ تفاوت جنسی پایدار است.فن و همکاران همچنین نشان دادند که تمرین یا تجربه قبلی تاثیر ناچیزی روی اندازه توجه دارد،اگرچه زمان واکنش کلی تا اندازه‌ای کاهش می‌باید(فن و همکاران ،2001)،این ازمون یک انتخاب خوب جهت اندازه گیری آموزش توجه برای هشدار،جهت یابی و کنترل اجرایی می‌باشد.
آزمون شبکه توجه(فن و همکاران ،2002) بر اساس این اندیشه طراحی شده است که جنبه‌های توجه قابل تشخیص هستند و در افراد، براساس عملکردهای جداگانه می‌تواند متفاوت باشد.فن و همکاران استدلال کردند که این انواع متفاوت توجه ،براساس رفتار مستقل هستند و شواهد عصب روان شناختی از عملکردهای متمایز توجه حمایت می‌کند.فن وهمکاران ادعا کردند که آزمون شبکه توجه،مزایای بسیاری دارد و یک ابزار تشخیصی است که نسبتا سریع(30 دقیقه)و آسان(بچه‌ها و پستانداران غیر انسانی را نیز می‌تواند ارزیابی کند)پوسنر و رابرت (2005) استدلال می‌کنند که استفاده از آزمون شبکه توجه برای شناسایی نقص‌های توجه می‌تواند منجر به طراحی برنامه‌های خاص جهت بهبود جنبه‌های توجه شود.
آزمون توجه ترکیبی از چندین نشانه هشدار دهنده و نمایشگر‌های فلانکر است.به عبارت دیگر انواع متفاوت توجه را مورد مطالعه قرار می‌دهد.دستکاری نشانه‌ها و نوع فلانکر اجازه محاسبه زمان واکنش می‌دهد و تفاوت نمره‌ها فرض شده است که نشان دهنده سه شبکه توجه می‌باشند.
2-18-1 آموزش فرایند توجه
فرض اساسی در پشت برنامه آموزشی فرایند توجه این است که بازآموزی مستقیم رفتارهای توجهی، جهت بهبود عملکرد توجه، همراه با بهبود در رفتارهای توجه ثانویه سودمند می‌باشد(سولبرگ و ماتر،1989).به طور خاص تر این برنامه جهت تحریک و فعال کردن هسته رفتارهای توجه(به عنوان مثال توجه پایدار) به منظور باز سازماندهی چگونگی عملکرد طراحی شده است ،همچنین این برنامه به رفتارهای ثانویه توجه مانند طراحی و سازماندهی تعمیم می‌یابد(سولبرگ و ماتر،1989).به عنوان مثال در پژوهش سولبرگ و همکاران(2001) تکالیف بازآموزی توجهی زیر ارائه شده است:
توجه پایدار: تکالیف طراحی شده برای بازآموزی توجه پایدار به طور کلی نیاز به پاسخگویی مداوم شرکت کنندگان به هر دو محرک شنیداری و بینایی داشت.یکی از تکالیف مورد استفاده در توجه پایدار نیاز به این داشت که شرکت کنندگان به سی دی گوش کنند و هر زمان که کلمه یا عدد هدف را شنیدند ،زنگی را فشار دهند.تکلیف دیگری برای توجه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد این بود که آزمودنیها به مجموعه‌ای از اعداد گوش دهند(اعم از سه تا پنج عدد در یک زمان) و سپس بطور کلامی این اعداد را بطور صعودی یا نزولی بیان کنند.علاوه بر این،آزمودنیها همچنین به جملاتی با سه،چهار، پنج یا شش کلمه کوش کردند،سپس آنها را براساس نظم الفبایی یا تعداد حروف در کلمه مرتب نمودند.نمره گذاری برای این تکالیف شامل پاسخ درست،سرعت پردازش،و تعداد حذفیات، همرا با رکورد الگوهای خطا بود(سولبرگ و ماتر ،2001،1989).
2-19 بازداری پاسخ :

Share