آلودگی های زیست محیطی

آلودگی های زیست محیطی

……………….47
2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47
2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48
2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48
2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49
2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50
2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50
2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51
2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52
2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53
2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57
2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58
2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58
2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59
2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها …………………………………………………………………………………………… 59
2-6-5 اصل احتیاطی …………………………………………………………………………………………………… 60
2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60
2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61
2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62
2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63
2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63
2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65
2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65
2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

Share