سبز اندیشان امروز

نهی از منکر

)
و اگر تو را نافرمانی کردند، بگو: «من از آنچه می‌کنید بیزارم.»‏
و اگر تو را نافرمانی کردند، بگو: «من از آنچه می‌کنید بیزارم.»‏
اعلام شدید بودن کجروی با ذکر مثال
اگر حق از هوسهای آنها پیروی می‌کرد، قطعاً آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد.
و اگر حق از هوسهای آنها پیروی می‌کرد، قطعاً آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد. [نه!] بلکه یادنامه‌شان را به آنان داده‌ایم، ولی آنها از [پیروی] یادنامه خود رویگردانند.
انجام ندادن هیچ کاری که به نوعی تأیید کجروی باشد
هرگز در آن جا مایست
هرگز در آن جا مایست، چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده، سزاوارتر است که در آن [به نماز] ایستى. [و] در آن، مردانی‌اند که دوست دارند خود را پاک سازند، و خدا کسانی را که خواهان پاکی‌اند دوست می‌دارد.
بد بودن رها کردن نهی از منکر
‏[و] از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدند، یکدیگر را بازنمی‌داشتند. راستى، چه بد بود آنچه می‌کردند.
‏[و] از کار زشتی که آن را مرتکب می‌شدند، یکدیگر را بازنمی‌داشتند. راستى، چه بد بود آنچه می‌کردند.
تشویق به هجرت از سرزمین نامساعد برای حفظ ایمان
برای کسانی که در این دنیا خوبی کرده‌اند، نیکی خواهد بود، و زمین خدا فراخ است. بی‌تردید، شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب [و] به تمام خواهند یافت.»‏
بگو: «ای بندگان من که ایمان آورده‌اید، از پروردگارتان پروا بدارید. برای کسانی که در این دنیا خوبی کرده‌اند، نیکی خواهد بود، و زمین خدا فراخ است. بی‌تردید، شکیبایان پاداش خود را بی‌حساب [و] به تمام خواهند یافت.
بدکار معرفی کردن کجروان
و اما کسانی که کافر شدند [بدانها می‌گویند:] «پس مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ و [لی] تکبّر نمودید و مردمی بدکار بودید.»‏
و اما کسانی که کافر شدند [بدانها می‌گویند:] «پس مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ و [لی] تکبّر نمودید و مردمی بدکار بودید.»‏
جلوگیری از تغییر ارزشها
مردان و زنان دو چهره، [همانند] یکدیگرند. به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار پسندیده باز می‌دارند
مردان و زنان دو چهره، [همانند] یکدیگرند. به کار ناپسند وامی‌دارند و از کار پسندیده باز می‌دارند، و دستهای خود را [از انفاق] فرو می‌بندند. خدا را فراموش کردند، پس [خدا هم] فراموششان کرد. در حقیقت، این منافقانند که فاسقند.
حمایت نکردن از کجروان
موسی] گفت: «پروردگارا به [پاس] نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود
‏[موسی] گفت: «پروردگارا به [پاس] نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.»
سکوت نکردن در برابر کجروی
[موسی] گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنى؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدى.
پس رهسپار گردیدند، تا وقتی که سوار کشتی شدند، [وی] آن را سوراخ کرد. [موسی] گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنى؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدى.»

                                                    .