زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

م.
تعریف عملیاتی:
بنا بر آنچه که گفته شد نیاز اجتماعی با شاخص اعتماد، آبرو، حیثیت و منزلت اجتماعی و با 5 گویه سنجیده میشود. گویههای این متغیر در موارد؛ اعتبار و نفوذ بین اطرافیان، شأن و منزلت اجتماعی، آبرومندی و اعتماد به اطرافیان انجام یافته است. شاخصساری متغیر نیازهای اجتماعی در تمام ابعاد آن با یک گویه مشترک یعنی؛ تا چه حد از نیازهای ذکر شده برخوردارید؟ سنجیده میشود. همچنین متغیر نیازهای اجتماعی در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است: اصلاً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد.
3-1-7-2-2-1-3. نیازهای فرهنگی
تعریف نظری:
با توجه به نتایج مصاحبههای صورت گرفته نیازهای فرهنگی زنان سرپرست خانوار در داشتن تحصیلات کافی که نتیجۀ آن کسب مهارت و توانایی و درنهایت شغل مناسب است، تعریف میشود و بنا به عقیدۀ چلبی، انسان موجودی ذی شعور و خلاق (انسان شناختی یا انسان نمادی) است که در ارتباط با محیط فرهنگی خود با اعیان اجتماعی و فرهنگی رابطه گفتمانی و نمادین برقرار میکند. در واقع، این نفع معرفتی است که پایه فرهنگی معین، نظامهای نمادی، اندیشههای منظم و متنوع بشری را در خلال زمان تشکیل میدهد(موسوی، 1392: 139). از نظر چلبی نیازهای شناختی یعنی خروج از عدم تعین و کاهش نادانی میباشد(چلبی، 1389: 4). بنابراین این متغیر را با توجه به تعریف زنان سرپرست خانوار و نظر چلبی به منابع فرهنگی مثل انواع “معارف و مهارتها” شاخصسازی میکنیم. در واقع داشتن معارف و مهارتها به این معنی است که افراد چقدر از تحصیلات، توانایی، مهارت، شغل مناسب، موفقیت و انگیزه برای انجام وظایف خود برخوردارهستند.
تعریف عملیاتی :
بنابراین نیاز فرهنگی با شاخص انواع معارف و مهارتها و با 7 گویه سنجیده میشود. گویههای این متغیر در موارد: تحصیلات کافی، داشتن شغل مناسب، احساس موفقیت، داشتن اطمینان نسبت به تواناییهای خود، داشتن مهارت برای زندگی بهتر، داشتنن افتخار نسبت به توانایی، دارا بودن ویژگیهای مثبت و درست انجام دادن وظایف محوله، انجام یافته است. متغیر نیازهای فرهنگی در تمام ابعاد آن با یک گویه مشترک یعنی؛ تا چه حد از نیازهای ذکر شده برخوردارید؟ سنجیده میشود. همچنین متغیر نیازهای فرهنگی در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است: اصلاً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد.
3-1-7-2-2-1-4. نیازهای سیاسی
تعریف نظری:
بنا به گفتۀ زنان سرپرست خانوار نیازهای سیاسی آنها در داشتن امنیت و عدالت و همچنین مورد توجه قرار گرفتن آنها از سوی مسئولین تعریف میشود. با توجه به عقیدۀ چلبی. در این بعد انسان موجودی هدفمند و بالقوه مضطرب (انسان سیاسی) است که جهت حفظ آرامش و نگاه داشتن خود در ارتباط با محیط اثباتی و اجتماعی(در ارتباط با دیگران ) در صدد تحقق اهداف خود بر میآید (موسوی،1392: 139). از نظر چلبی نیازهای سیاسی مثل فراغت از تهدید مالی، جانی، فکری و فراغت از تهدیدهای اجتماعی میباشد(چلبی، 1389: 4). بنابراین این متغیر را با توجه به نتایج مصاحبهها و تعریف چلبی با منابع سیاسی مثل “اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین” شاخصسازی می کنیم.
تعریف عملیاتی:
بنا بر آنچه که گفته شد نیاز سیاسی با شاخص اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین و با 4 گویه سنجیده میشود. گویههای این متغیر در موارد: فرصت دخالت در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای دولتی(چقدر نیازهای این جمعیت به عنوان گروه اجتماعی در برنامهریزیها مورد توجه برنامهریزان قرار میگیرد)، داشتن اطمینان و امنیت از پیشرفت فرزندان بر اثر ابزار لیاقت و شایستگی، احساس برابر بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون و رعایت شدن اصول اخلاقی از سوی مسئولین هنگام برخورد با آنها انجام یافته است. متغیر نیازهای سیاسی در تمام ابعاد آن با یک گویه مشترک یعنی؛ تا چه حد از نیازهای ذکر شده برخوردارید؟ سنجیده میشود. همچنین متغیر نیازهای سیاسی در قالب طیف لیکرت شش گزینهای مقیاسبندی شده است: اصلاً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد.
جدول شماره(3-1): شاخصهای متغیر نیازهای اجتماعی
مفهوم
ابعاد
شاخص
گویهها
نیازهای اقتصادی

Share