مشارکت در تصمیمگیری

مشارکت در تصمیمگیری

تعلق – در سطح زندگی نامه: تنهایی، انزوا، عزت نفس پایین، اختلال در زندگی خانوادگی
اعتماد در سطح مختلف نمودها زیر را می رساند:
اعتماد – ساختاری: عدم اعتماد به سازمانها و صاحبان قدرت و…
اعتماد – زیست جهان: فقدان همکاری و مشارکت، نگرشهای منفی و بدنام سازی
اعتماد – فردی: ترس از دیگران، عدم اعتماد به صاحبان قدرت
دسترسی به منابع نیز فهرستی از مفاهیم زیر را به دنبال دارد:
دسترسی به منابع – ساختاری: مشکلات معیشتی، ساختارهای فرصت نامشروع، افزایش دوگانگی و فاصله بین افراد دارا و ندار
دسترسی به منابع ساختاری – زیستجهان: کیفیت پایین تسهیلات عمومی(برای مثال بهداشت و درمان، آموزش، مسکن) و سایر زیرساختها
دسترسی به منابع – فردی: طرد اجتماعی اولیه(برای مثال بیکاری) و مشکلات ثانویه، محدودیت فرصتهای زندگی(فلیپس ،2003: 16).
جمعبندی دیدگاه وسلز و میدما و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی: سه فاکتور علی موجب طرد اجتماعی میگردد که عبارت است از. تعلق داشتن، اعتماد و دسترسی به منابع. فقدان یکی از این سه فاکتور، طرد اجتماعی را در پی خواهد داشت. سه عامل علی مذکور(تعلق، اعتماد و دسترسی به منابع) در قالب سطوح سه گانه(خرد، میانه و کلان) بیان شده اند: 1- ساختاری، 2- زیست جهان، 3- فردی.
جدول شماره(2-31): جمعبندی دیدگاه وسلز و میدما و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی
منابع مطرودساز اجتماعی
تعلق
1-چندپارگیاجتماعی،آنومی،تعارض(ساختاری)2-بیسامانیاجتماعی،جداسازی(زیستجهان)3-تنهایی، انزوا، عزت نفس پایین، اختلال در زندگی خانوادگی(فردی)
اعتماد
1- عدم اعتماد به سازمان ها وصاحبان قدرت(ساختاری)2- فقدان همکاری ومشارکت ،نگرش های منفی وبدنام ساز(زیستجهان)3- ترس از دیگران ، عدم اعتماد به صاحبان قدرت(فردی)
طرد اجتماعی
دسترسی به منابع
1- مشکلات معیشتی، ساختارها فرصت نامشروع، دوگانگی وفاصله بین افراد دارا و ندار(ساختاری)2- نبود بهداشت ودرمان،آموزش،مسکن(زیستجهان)3- طرد اجتماعی اولیه(برای مثال بی کاری) و مشکلات ثانویه ،محدودیت فرصت های زندگی(فردی)
2-1-1-2-5-16. بورچاردت و همکاران (2003)
به عقید بورچارت و همکارانش، فرد زمانی طرد میشود که در فعالیتهای کلیدی جامعهای که در آن زندگی کرده شرکت نکند. بورچارت و همکارانش فعالیتهای کلیدی را این گونه بیان میکنند: مصرف: استعداد مصرف کالا و خدمات، تولید: شرکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ارزشمند، مشارکت سیاسی: مشارکت در تصمیمگیریهای محل یا کشوری که فرد در آن زندگی میکند. بنا به نظر بورچارت و همکارانش، مشارکت در هر یک از مشارکتهای کلیدی که لازم هستند، شمول اجتماعی و عدم مشارکت کافی در هر یک از این عناصر را به عنوان طرد اجتماعی در نظر می گیرد(بروچاردت و همکارانش ،2002: 3). در نهایت به عقیده وی فردی به لحاظ اجتماعی طرد میشود که الف) در یک جامعه از لحاظ جغرافیایی ساکن است اما ب) به دلیل خارج از کنترل خود، نمیتواند در فعالیتهای عادی شهروندان در آن جامعه شرکت کند ج) در صورتی که تمایل به آن دارد(همان منبع: 30 – 33). همچنین بروچاردت و همکارانش نشان میدهند که شاخصهای ضعف از جمله عضو یک اقلیت قومی بودن، شکست در مشارکت های اجتماعی و زندگی در یک منطقه محروم علل یا عوامل خطرزای هستند، اما فقر به عنوان یک عنصر کلیدی به جای یک عامل خطری که عنصر کلیدی طرد به شمار می آید (همان منبع).
جمعبندی دیدگاه بورچاردت و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی: فرد زمانی طرد میشود که در فعالیتهای کلیدی جامعهای که در آن زندگی کرده شرکت نکند. فعالیتهای کلیدی عبارتاند از: مصرف(استعداد مصرف کالا و خدمات)، تولید(شرکت در فعالیتهای اقتصادی واجتماعی ارزشمند)، مشارکت سیاسی(مشارکت در تصمیمگیریهای محل یا کشوری که فرد در آن زندگی میکند).
جدول شماره(2-32): جمعبندی دیدگاه بورچاردت و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر طرد اجتماعی

Share