اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

احساس امنیت
احساس خودمختاری
احساس امید
احساس عدالت

احساس بهبود و آسایش(حوزۀ اقتصادی)
احساس عدالت و امنیت(حوزۀ سیاسی)
شادمانی
احساس عزت و احترام(حوزۀ فرهنگی)
احساس همبستگی اجتماعی(حوزۀ اجتماعی)
هویت فردی
عزت نفس
احساس بصیرت
تعیین اجتماعی
احساس دوستی و همبستگی
احساس خشنودی
احساس
هویت جمعی
احساس اعتماد

(منبع: برگرفته از موسوی، 1392: 144)
همچنان که نظام شخصیت بالقوه حائز چهار رسانه تنظیم کنش است، نظیر به نظیر، نظام اجتماعی نیز در سطح کلان چهار رسانه تنظیم اجتماعی دارد. در نظام اجتماعی متناظر هوش (A) پول است که کار تنظیم امور اقتصادی را بر عهده دارد، متانظر اراده (G) قدرت است که وظیفه تنظیم سیاسی را بر عهده دارد، متناظر وفادری (I) نفوذ است که کار تنظیم هنجاری را بر عهده دارد و بالاخره متناظر بینش (L) دانش است که ترسیم و تنظیم نمادی را بر عهده دارد(همان). البته پیامد مثبت عملکرد هر حوزه جامعه تا حدودی موکول به عملکرد سایر حوزه هاست. یعنی توسعه متوازن و همگون هر چهار حوزه میتواند در سطح فردی سببساز احساسات مثبت در هر چهار حوزه شود. در غیر این صورت، چه بسا توسعه ناموزون، از جمله در برخی کشورهای در حال گذار، نه تنها موجب شادمانی نمیشود بلکه ناخرسندی اجتماعی را برای بیشتر آحاد جامعه فراهم میکند. برای نمونه در ارتباط با توسعه اقتصادی، برخی بیان میکنند چنانچه توسعه اقتصادی سبب انواع نابرابری اجتماعی گردد و همزمان روحیه زیاده طلبی را همراه با اضطراب در میان افراد بالا برد، در این صورت پیامد آن چیزی جز ناخرسندی و نارضایتی افراد و گروه ها نخواهد بود. همینطور چنان چه در اثر تحولات سریع و ناموزون اجتماعی، شرایط آنومی اجتماعی در جامعه فراهم آید، در این حالت افراد احساس سرگشتگی و ابهام در تشخص درست و نادرست و مناسب و نامناسب کرده، در نتیجه محیط اجتماعی برای شکلگیری و رشد فردگرایی خودخواهانه و خودسریهای فردی مهیا میشود در این صورت نفع جمعی تحتالشعاع نفع فردی قرار میگیرد و نوعی بی اعتمادی و بدگمانی نسبت به دیگران و همچنین نهادهای جامعه فراهم میشود. کاهش اعتماد اجتماعی و تقدم منافع فردی بر مصالح جمعی هنگامی که با مشاهده نابرابریهایی همراه شود که نامشروع باشند، کنشگران را دچار احساس بیعدالتی و به دنبال آن احساس خشم میکند. در چنین شرایطی زمینه برای ناخرسندی و ناشادمانی اجتماعی برای اکثریت فراهم میشود(موسوی، 1392: 148).
جمعبندی نظریه نظام شخصیت چلبی عوامل مرتبط با شادمانی: پاسخگویی مؤثر به نیازها عامل اصلی شادمانی است. نیازها(علایق افضل) در چهار نوع کلی از هم متمایز هستند: «نیازهای مادی، امنیتی، شناختی و اجتماعی». چلبی شادی و خرسندی کنشگران فردی را در شبکه مبادلات میان نظام جامعهای و نظام شخصیت جست وجو کرده، با بهرهگیری از چهارچوب مفهومی چندبعدی که از انسان، شخصیت و جامعه در اختیار میگذارد، کم کیف شادمانی افراد را مرتبط با احساس رضایت و خشنودی انها از حوزه های چهارگانه در سطوح فردی و جامعهای میداند. به بیان دقیقتر، این نظریه را میتوان بدین صورت خلاصه کرد که منبع تأمین علقههای چهارگانه انسان(علقهی مادی(A)، امنیتی(G)، ارتباطی(I) و شناختی(L)) در ارتباط تنگاتنگ با امر اجتماعی و به عبارتی حوزههای چهارگانه نظام جامعهای است طبق این دیدگاه چنانچه هر کدام از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسخگویی مؤثر علقههای برتر(معشیتی، امنیتی، معاشرتی و شناختی) فرد و جامعه باشد، در این صورت هر کدام میتوانند موجبات نوعی(احساس مثبت) که هر کدام زمینهساز شادمانی افراد نمایند: یعنی کارکرد صحیح حوزه اقتصادی تولید احساس بهبودی و آسایش است. همین طور حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام به ترتیب منشأ بروز احساس عدالت و امنیت، احساس همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام میشوند بدین ترتیب شادمانی افراد را در این چهارچوب نظری میتوان به صورت زیر نمایش داد:
جدول شماره(2-17): جمعبندی نظریه نظام شخصیت چلبی عوامل مرتبط با شادمانی
پاسخگویی مؤثر به نیازها
حوزه اقتصادی

Share