نهضت اصلاح دینی

نهضت اصلاح دینی

کنی، آنتونی، «فضیلت خردورزی» در ایمان چیست؟، ترجمه‌ی اعظم پویا، تهران: هرمس، چاپ اول: 1388
کنی، آنتونی، «موجه یا مدلّل ساختن باورها» در ایمان چیست؟، ترجمه‌ی اعظم پویا، تهران: هرمس، چاپ اول: 1388
کونگ، هانس، خدا در اندیشه‌ی فیلسوفان غرب، ترجمه‌ی حسن قنبری، جلد 2، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول: 1393
کیوپیت، دان، دریای ایمان، ترجمه‌ی حسن کامشاد، تهران: طرح نو، چاپ اول: 1376
گاتینگ، گری، «پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینی»، ترجمه‌ی خلیل قنبری، هفت‌آسمان، ش 20: زمستان 1382
گتیه، ادموند، «آیا معرفت باور صادق موجه است؟»، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، ارغنون، سال دوم: ش 7-8: 1374
گرانت، مایکل و جان هیزل، ترجمه‌ی رضا رضایی، فرهنگ اساطیر کلاسیک، تهران: ماهی، چاپ اول: 1384
لاک، جان، «در باب ایمان و عقل و ساحت‌های متمایز آن‌ها»، در مجموعه‌ی نویسندگان، سیری در سپهر جان، ترجمه‌ی مصطفی ملکیان، تهران: نگاه معاصر، چاپ دوم: 1386
لگنهاوزن، محمد و نرگس نظرنژاد، «توجیه عقلانی اعتقادات دینی از منظر معرفت‌شناسی اصلاح‌شده»، مدرّس، دوره‌ی چهارم: ش 4، زمستان 1379
لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه‌ی روبرت آسریان، تهران: فرزان روز، چاپ دوم: 1384
مبلّغ، زهرا، ایمان به مثابه عقل: رهیافتی معرفت‌شناسانه به الهیات فمینیستی، تهران: علم، چاپ اول: 1391
مبینی، محمدعلی، توجیه باور: آری یا نه؟، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول: 1389
مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت، تهران: طرح نو، چاپ چهارم: 1379
مرداک، آیریس. سیطره‌ی خیر، ترجمه‌ی شیرین طالقانی، تهران: شور، چاپ اول: 1387
مطهری، مرتضی، شرح منظومه، تهران: صدرا، چاپ هشتم: 1381
مطهری، مرتضی، کلام، در مجموعه‌ی آثار، جلد 3، تهران: صدرا، چاپ چهارم: 1374
مطهری، مرتضی، توحید، تهران: صدرا، چاپ بیست‌و‌سوم: 1393
مک‌اینتایر، در پی فضیلت: تحقیقی در نظریه‌ی اخلاقی، ترجمه‌ی حمید شهریاری و محمدعلی شمالی، تهران: سمت، چاپ اول: 1390
مک‌کونیکا، جیمز، اراسموس، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، تهران: طرح نو، چاپ اول: 1374
مک‌گراث، آلیستر، مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمه‌ی بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول: 1382
مک‌گراث، درسنامه‌ی الهیات مسیحی، ترجمه‌ی بهروز حدادی، ج 1، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول: 1384،
مک‌ناتن، دیوید، نگاه اخلاقی: درآمدی به فلسفه‌ی اخلاق، تهران: سمت، چاپ اول: 1383
ملکیان، مصطفی، «اعلامیه‌ی به سوی یک اخلاق جهانی»، در مهر ماندگار: مقالاتی در اخلاق‌شناسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ دوم: 1389

Share