مباحث صرفی و نحوی

مباحث صرفی و نحوی

ی
فصل چهارم ـ تحلیل و تطبیق واحدهای اصلی جمله؛ فصل پنجم ـ فضا ـ زمان بودگی ساختار؛ فصل هفتم ـ یک بررسی مقایسه‌ای؛ فصل هشتم ـ فراکتال‌ها و آشوب؛ فصل نهم ـ سیستم زمان؛ فصل دهم ـ فراکتال‌های ساختار زبان؛ فصل یازدهم ـ مرتبط بودگی و غیرمرتبط‌بودگی؛ فصل سیزدهم ـ بحث جنبی، مدل کهکشانی (GALACTIC) ساختمان زبان (1) (ساختمان فعلی)؛ فصل چهاردهم ـ نظام کهکشانی زبان (2) (نظام اسمی)؛ نظام کهکشانی زبان (3)؛ فصل پانزدهم ـ سخن پایانی.
موسوی، حسن. واژه‌نامه و گویش گاوکشک، Cavkosak. شیراز: نوید، 1372، ص13ـ29.
فصل اول ـ دستگاه فعلی.
مؤمن، غضنفر علی. ترکی در فارسی. [بی‌جا]: غضنفر علی مؤمن، 1371، 165ص، کتابنامه.*
مهاجر، مهران؛ نبوی، محمد. به سوی زبان شناسی شعر ره‌یافتی نقش‌گرا. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره 342. تهران: نشر مرکز، 1376، شش+216ص، جدول، نمودار.
فصل 1ـ زبان به مثابه نظام نشانه‌ای اجتماعی؛ درآمد: جایگاهِ زبان‌شناسیِ سیستمی در زبان‌شناسی امروز، زبان در جامعه، بافت، نقش و معنا، ساختار نشانه‌ای موقعیت، نظام واژی، دستوریِ زبان، بند همچون کنشِ متقابل: بند همچون بازنمود واقعیت: ساخت اندیشگانی، ساخت بینافردی، بند همچون پیام: ساخت متنی؛ فصل 4ـ گفتگو با چند شعر نیما: نگاهی به ویژگی‌های سخن نیمایی.
مهرآذر، ؟. شیوه تهجی واژگان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، 1376، ?ص (جزوه).*
مهیار، محمد. کتابشناسی دستور زبان فارسی. سلسله انتشارات زبان و ادب فارسی، شماره 10. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1381، 370 ص.
فصل اول ـ فهرست کتاب‌های فارسی؛ فصل دوم ـ فهرست کتاب‌‍‌هایی که مؤلف آنها ناشناخته است؛ فصل سوم ـ فهرست مقالات فارسی؛ فصل چهارم ـ فهرست کتاب‌های اروپایی؛ فصل پنجم ـ فهرست مقالات اروپایی.
ــــــ . فرهنگ دستوری، شامل اصطلاحات زبان شناسی و دستور زبان فارسی. تهران: میترا، 1376، 287ص.
[فرهنگ دستوری (آ ـ ی) با مثال‌هایی از نثر و نظم کهن و معاصر].
میرچراغی، فرهود. بررسی ساختمان دستوری گویش لکی “خواجوندی” کلاردشت. تهران: پرهام، [بی‌تا]، 76ص.
فصل اول ـ ساختمان دستوری گویش لکی یا خواجوندی کلاردشت؛ فصل دوم ـ نحو؛ نمونه‌ای از جملات گویش لکی و ترجمه آن به فارسی؛ فهرست واژه‌های لکی “خواجوندی” به ترتیب الفبای فارسی.
میرزای ناظر، ابراهیم. خودآموز زبان پهلوی (پارسی میانه). سلسله انتشارات هیرمند، زبان و فرهنگ فارسی پیش از اسلام، شماره 6. تهران: هیرمند، 1379، 123ص.
الفبای پهلوی؛ الفبای پازند؛ همبستگی بین پهلوی و پازند؛ ساختمان کلمه: ‍[اسم]، صفت، ضمایر، فعل، گونه‌های اسمی فعل، اعداد.
میرزایی، نجف‌علی. فرهنگ اصطلاحات دستور زبان فارسی. قم: مدین، 1372، 295ص.
پیشگفتار؛ اصطلاحات؛ فهرست راهنما.
میرعمادی، علی، مترجم و مقتبس و مؤلف. نحو زبان فارسی: (برپایه نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی). تهران: سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) شماره 226؛ زبان شناسی، شماره 2. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1376، هشت+350ص، نمودار، کتابنامه.
فصل اول ـ زبان شناسی نوین؛ فصل دوم ـ قاعده‌های سازه‌ای و محدودیت‌های مقوله‌ها؛ فصل سوم ـ روابط نقشی و نقش‌های نحوی؛ فصل چهارم ـ قاعده‌های درج واژگانی و روابط نقش‌دهی نحوی؛ فصل پنجم ـ اصل جابجایی اسم؛ فصل ششم ـ حاکمیت و حالت؛ فصل هفتم ـ جابجایی پرسش‌وار؛ فصل هشتم ـ حرکت آلفا (α) و نظریه حاکمیت؛ فصل نهم ـ اصل مقوله تهی؛ فصل دهم ـ تفسیر اسم واره؛ فصل یازدهم ـ مقوله‌های کارکردی؛ فصل دوازدهم ـ جمع‌بندی محدودیت‌های وصفی.
مینوی، مجتبی. مباحث صرفی و نحوی. ج 1: (یت) مصدری. [تهران: یغما]، 1329، 30ص.
ـی‍‍ّه، ‍ی‍‍ّان، ‍ی‍ّت؛ انواع دوگانه ـی‍‍ّه؛ شواهد عربی؛ شواهد فارسی
ناصح، محمدامین. فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه گویش‌های ایران (1339ـ1379). [تهران]: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش‌شناسی، [?]، ?ص.*
ناطق، ناصح. درباره زبان آذربایجان. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 1358، 34ص.
درباره زبان آذربایجان؛ ملیت؛ نژاد و زبان آذربایجان؛ آذربایجان بعد از اسلام؛ آثار و زبان‌های قدیم در آذربایجان.
نجفی، ابوالحسن. زبان چیست؟ (مقدمه بر زبان شناسی، مردم‌شناسی و علم ادبیات). تهران: کتاب زمان، [بی‌تا]، ?ص.*
ــــــ . غلط ننویسیم: فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 559. [ویرایش 2]. [تهران]: مرکز نشر دانشگاهی، 1370، [ده]+ 324ص.

Share