دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

.
سجادی، ضیاءالدین. در مکتب استاد، گفتارهای رادیویی درباره زبان فارسی. [تهران]: کتابفروشی فروغی، [1345]، 300 ص.
(پاسخ به شصت‌ودو نکته دستوری به طور پراکنده).
سرتیپ‌پور، جهانگیر. ویژگی‌های دستوری و فرهنگ واژه‌های گیلکی. رشت: گیلکان، 1369، بیست‌و هفت+319، تصویر، نقشه.
بخش اول (ویژگی‌های دستور گیلکی): الفباء واج‌نویسی قراردادی، ویژگی‌های مصوت‌ها در گیلکی، اسم، صفت، عدد، کنایه، مبهمات، ضمیر، قید، تکواژ‌های نقش‌نما، حروف ربط و عطف و موصول، فعل، مصدر و الگوهای ساختاری زمان‌ها، جمله یا سازه، پیشوندها، پسوندها، اصوات؛ بخش دوم ـ واژه‌نامه.
سرو، حسن. واژه‌نامه زبان شناسی در زمینه‌های وابسته آلمانی ـ فارسی. تهران: نگاره، 1373، 320 ص.
[واژه‌نامه زبان شناسی].
سرور، غلام. تاریخ زبان فارسی. کراچی: [بی‌نا]، 1962 م، ?ص.*
سعیدیان، عبدالحسین. دستور زبان فارسی و فنون ادبی. تهران: مطبوعات مروج، 1348، ص1ـ223.
دستور زبان فارسی: کلمه و اقسام آن: بخش اول ـ صرف؛ بخش دوم ـ نحو؛ بخش سوم ـ غلط‌های مشهور؛ بخش چهارم ـ قواعد تجزیه و ترکیب.
سعیدی‌پور، محمود. فرهنگ جدید فارسی رازی شامل واژه‌های متداول فارسی و کلمات بیگانه مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات و تعبیرات علمی، ادبی و هنری. [بی‌جا]: فخررازی، 1370، 32+1044 ص.
(مقدمه: دستور زبان فارسی؛ اشاره به نوع دستوری کلمات).
ــــــ ؛آذین‌فر. فرهنگ فارسی خرد واژه‌های متداول امروزی و اصطلاحات علمی ، ادبی، سیاسی، فلسفی… . تهران: خرد، 1357، ص 5ـ30.
مقدمه.
سلامی، عبدالنبی. فرهنگ گویش دوانی. با مقدمه‌ علی‌اشرف صادقی. سلسله فرهنگستان زبان وادب فارسی، شماره 7. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشرآثار، 1381، ص 27ـ76.
یادداشتی درباره ساختمان واجی گویش دوانی؛ دستور گویش دوانی: مصدر، ساخت فعل، اسم، ضمیر، صفت، قید، حروف اضافه، حرف ربط یا همراه، پیشوند، تخفیف، تبدیل حروف.
سلطان‌پور، غلام‌علی. فرهنگ مصدر. تهران: علی سلطان‌پور، 1370، 64 ص.
(ذکر 324 مصدر).
سمایی، مهدی؛ شمسایی، الهام. بررسی پسوند یای نسبت در واژه‌گزینی. تهران: فرهنگستان زبان وادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، 1380، ?ص (جزوه).*
سمیعی، حسین [ادیب‌السطنه]. صرف و نحو فارسی. تهران: اداره کل انطباعات وزارت فرهنگ، 1333، ص 1ـ81 .
مقدمه؛ قسمت اول ـ در بیان کلمه و کلام: باب اول ـ در بیان اسم و اقسام و ملحقات آن؛ باب دوم ـ در بیان فعل و اقسام و خواص و اشتقاقات آن؛ باب سیم ـ در بیان حرف و اقسام آن… .
سوکولوف، س.ن. زبان اوستایی. ترجمه رقیه بهزادی. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370، ?ص.
(شامل مقایسه زبان اوستایی با زبان‌های دیگر و بررسی دستور زبان آن).*
سیدعبدالله [محمد عبدالله]. ادبیات فارسی در میان هندوان. ترجمه محمداسلم خان. تهران: بنیاد موقوفات ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار، 1371، ص193، 208ـ209.
…؛ لغت و صرف؛ …؛ دستور همه‌دان شدن؛ …

Share