دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

انوری، حسن. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن، 1381، 8 ج، 8592 ص، مصور.
(آوانگاری لاتین و بیان نوع دستوری کلمات.)
ــــــ ؛ احمدی‌ گیوی، حسن. دستور زبان فارسی 2. [ویرایش 2]. تهران: فاطمی، 1377، هشت، 384 ص، جدول.
بخش اول ـ مقدمه و تعاریف؛ بخش دوم ـ فعل؛ بخش سوم ـ اسم؛ بخش چهارم ـ صفت؛ بخش پنجم ـ ضمیر؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ شبه جمله (صوت)؛ بخش هشتم ـ حرف؛ بخش نهم‌ ـ وندها (پیشوند، میانوند، پسوند)؛ بخش دهم ـ جمله؛ بخش یازدهم ـ دستور تاریخی.
انوشه،حسن، ویرایشگر. دانشنامه ادب فارسی. ج 2: فرهنگنامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادب فارسی. تهران: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376، 1537 ص، کتابنامه.
[اشاره به برخی اصطلاحات دستوری].
اوستا، مهرداد. روش تحقیق در دستور زبان و شیوه نگارش. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی عطایی، 1348، 11ص.
1ـ توجیه 2ـ آزادی 3ـ تحلیل 4ـ استنباط 5 ـ نتیجه؛ تعریف؛ حروف؛ اسم؛ ضمیر؛ فعل؛ مصدر؛ قید؛ پساوند؛ اقسام جمله؛ صفت؛ ضمیر؛ تجزیه و ترکیب.
اولیایی، مصطفی. کلید دستوری زبان فارسی. قم: نشر حجت، [بی‌تا]، 107 ص.*
ایزدپرست، نورالله .چهار گفتار درباره ادب و دستور زبان فارسی. تهران: دانش، 1365، [122] ص، مصور.
1ـ پیشگفتار دستور زبان سعدی 2ـ پیشگفتار گلستان سعدی 3ـ پیشگفتار غزل‌های سعدی، نخستین جلد 4ـ پیشگفتار بوستان سعدی.
ــــــ . دستور زبان سعدی: الگوی گفتن و نوشتن فارسی درست و رسا.تهران: کتابخانه دانش، 1377، 7+بیست‌ودو+317 ص، کتابنامه.
بخش اول ـ جمله، افزایش، اماله، بدل‌شدن، بریدن مصدر، پس و پیش شدن اضافه، حذف، کاهش، مانندشده به جای مانند، مقدر، نفی؛ بخش دوـ اسم، مصدر، مصدر و فعل، مصدرهای دوگانه؛ بخش سه ‌ـ حرف؛ بخش چهار‌ـ صفت، وجه وصفی، اضافه؛ بخش پنج ـ ضمیر، قید؛ بخش شش ـ عدد؛ بخش هفت ـ فعل؛ بخش هشت ـ قید.
ایزدپناه، حمید. فرهنگ لری. سلسله انتشارات اساطیر، شماره 320. [ویرایش3]. تهران: اساطیر، 1380، ص 15ـ20.
چند مطلب دستوری: علامت جمع؛ مصغر؛ مبالغه؛ اسم اشاره؛ ضمیر اشاره؛ نمونه‌ای از صرف فعل.
ــــــ . فرهنگ لکی. [تهران]: مؤ سسه فرهنگی جهانگیری، 1367، ص چهل‌وپنج ـ پنجاه ‌و شش.
چند نکته دستوری= علامت جمع؛ مصغر و مبالغه؛ اسم اشاره؛ وندها؛ ضمیرها؛ صرف چند فعل.
ایوبی، ایوب. دستور زبان فارسی به بلوچی : بلوچی به فارسی” به انضمام واژه‌نامه”. سلسله انتشارات اساطیر، شماره 331. تهران: اساطیر،1381، 200 ص.*
بابک، علی. بررسی زبان‌شناختی گویش زرند. کرمان: مرکز کرمانشاهی، 1375، 400ص، نمودار، جدول، نقشه، کتابنامه.
فصل اول ـ تعریفات؛ فصل دوم ـ توصیف واجی؛ فصل سوم ـ دستگاه آوایی= بخش نخست: پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زبرزنجیری در گویش زرند، بخش دوم ـ بهره نخست: ابدال، بهره دوم: حذف، بهره سوم: افزایش، بهره چهارم: قلب؛ فصل چهارم ـ دستور توصیفی= بخش نخست: شبه جمله، بخش دوم: جمله، بخش سوم: گروه فعلی، بخش چهارم: گروه اسمی، بخش پنجم: قید، بخش ششم: حرف، بخش هفتم: واژه، بخش هشتم: تکواژه؛ فصل پنجم ـ واژگان.
ــــــ. زبان فارسی درکارکرد ارتباطی. مشهد: سخن‌گستر، 1380، ص1ـ247.
دفتر1: زبان، زبان‌های ایرانی، زبان پارسی/ فارسی: زبان، نقش‌های زبان، زبان ومعنی، زبان در دگرگون شوندگی، زبان از دید آیین‌مندی‌های جامعه، گونه‌های زبان، پیدایش زبان و خط، دوگانگی زبان، زبان‌های ایرانی، زبان پارسی/ فارسی؛ دفتر2: ساختمان زبان فارسی: قواعد واجی، تکواژ، واژه، گروه، بند، جمله.

Share