دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

نوعی کتاب شناسی است که حاوی توضیحات کوتاهی درباره هریک از منابع معرفی شده باشد. این توضیحات معمولاً با دید و هدفی انتقادی برای ارایه اطلاعات بیشتر و معرفی بهتر منابع در کتاب شناسی درج می‌شود. همین دیدگاه است که این نوع کتاب شناسی را از کتاب شناسی توصیفی متمایز می‌کند.
4ـ3ـ کتاب شناسی توصیفی (Descriptive Bibliography):
کتاب شناسی گزارمانی است که در آن علاوه بر مشخصات اصلی کتاب، وصف نسخه از لحاظ نوع کاغذ، جلد، چاپ، تصاویر و دیگر جنبه‌های مادی آن ذکر می‌شود و در مورد کتب معمولی چاپی، موضوع و محتوای کتاب را نیز به طور خلاصه وصف و معرفی می‌کند.
مانند: کتاب شناسی توصیفی جغرافیای خراسان. تألیف محمود صدیقی؛ با ویرایش رحمت الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1371، 132 ص.
4ـ کتاب شناسی از نظر محدوده جغرافیایی:
1ـ4ـ کتاب شناسی جهانی (Universal Bibliography):
«کتاب شناسی جهانی باید هر آنچه را که در زمینه ارتباطات از آغاز تاکنون چاپ و منتشر شده و یا در آینده نزدیک انتشار خواهد یافت دربر بگیرد، بی‌آنکه به زبان، قلمرو جغرافیایی، موضوع یا شکل محدود شود.»
فدراسیون بین‌المللی دکومانتاسیون اقداماتی در این زمینه انجام داد و نیز فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا) دفتری برای کنترل کتاب شناختی جهانی در کتابخانه موزه بریتانیا دایر کرده است.
2ـ4ـ کتاب شناسی ملی (National Bibliography):
«کتاب شناسی ملی ارایه‌دهنده فهرست آثار مربوط به یک کشور، اعم از آثار مکتوب یا مدارک دیداری و شنیداری، است. کتاب شناسی ملی ممکن است «جاری» یا «گذشته‌نگر» باشد. «کتاب شناسی ملی جاری» شامل کلیه آثار مکتوب ـ کتاب، اسناد و مدارک، جزوه‌ها، نشریات ادواری (پیایندها) و نیز مواد دیداری و شنیداری ـ است که در داخل یک کشور و در فاصله زمانی معین مثلاً سال، فصل یا ماه منتشر شود. این نوع کتاب شناسی معمولاً توسط یک یا چند سازمان رسمی که طبق قانون، دریافت‌کننده رایگانِ نسخه‌هایِ کتب یا انتشاراتِ چاپ شده در کشور (واسپاری قانونی) هستند؛ به طور منظم چاپ یا بوسیله ماشین‌های الکترونیکی ضبط می‌شود. کتاب شناسی ملی ممکن است آثار مربوط به یک کشور را که در خارج از آن کشور منتشر می‌شود نیز دربر می‌گیرد.
مانند: کتاب شناسی ده ساله کتاب‌های ایران (1333ـ1342). ایرج افشار، با همکاری حسین بنی‌آدم. تهران: انجمن کتاب، 1346، 751 ص.
3ـ4ـ کتاب شناسی منطقه‌ای (Regional Bibliography):
کتاب شناسی منطقه‌ای می‌باید بدون توجه به زبان، زمان، شکل یا موضوع، کلیه انتشارات یک منطقه جغرافیایی خاص، مثلاً خاورمیانه، اروپا، یا آمریکای لاتین را در بر ‌بگیرد. پاره‌ای از کتاب شناسی‌های تجاری و فهرست‌های حراج کتاب به کتاب شناسی منطقه‌ای بسیار نزدیکند.
مانند: کتاب شناسی خانات و جمهوری‌های آسیای میانه و قفقاز. گردآورنده عطاءالله حسنی. [تهران]: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، 1371، 181ص.
خانم برومند کتاب شناسی‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی را در تقسیم‌بندی خود، جزو کتاب شناسی‌های عمومی قرار داده است و یک کتاب شناسی دیگر با عنوان «کتاب‌های منتشرشده به زبانی واحد» را در تقسیم‌بندی‌های خود ارایه داده است و آنرا این طور توضیح می‌دهد:
«کتاب‌های منتشر شده به زبانی واحد:
در این کتاب شناسی، مشخصات کتاب‌هایی که به زبان موردنظر منتشر شده، گردآوری می‌شود. این کتاب شناسی‌ها، از جنبه تجاری و از نظر کتابخانه‌ها برای تسهیل در انتخاب و سفارش کتاب، اهمیت دارد. «فهرست درهم‌کرد کتاب» این کار را برای کتاب‌های منتشرشده به زبان انگلیسی و «بیبلیو» برای کتاب‌های چاپ شده به زبان فرانسوی در کشورهای فرانسه، بلژیک، سوئیس و دیگر کشورهای فرانسوی زبان انجام می‌دهد.»
5ـ کتاب شناسی از نظر شمول و دامنه موضوعی:
1ـ5ـ کتاب شناسی جامع (فراگیر) (Comprehensive Bibliography):
هرگاه کتاب شناسی(خواه عمومی،خواه اختصاصی،سیاهه‌ای ازتقریباًکلیه آثاری باشدکه درآن زمینه منتشرشده‌اند؛کتاب شناسی جامع خوانده می‌شود.هرگاه رؤیای کتاب شناسی جهانی به تحقق بپیوندد؛ می‌توان ازیک کتاب شناسی جامع جهانی صحبت کرد. درشرایط فعلی کتاب شناسی‌های جامع با حذف یک یا چند عامل تهیه می‌شوند.مثلاً فهرست کتاب‌های چاپی فارسی مشار کتاب شناسی جامع عمومی از کتاب‌های چاپی فارسی است، یعنی محدودیت زبانی در تهیه و تدوین رعایت شده است.
2ـ5ـ کتاب شناسی انتخابی یا منتخب یا گزینشی (Selective Bibliography):
نوعی کتاب شناسی است که فقط منتخبی از آثار موردنظر را به دست می‌دهد. چنین گزینشی یا برای تأمین نیازهای رده خاصی از استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود یا مواد کم‌اهمیت‌تر، جزوات و غیره را حذف می‌کند.

Share