اندازه گیری

اندازه گیری

برش نمونه این سازند در انتهای شرقی کوه گدوان واقع در 39 کیلومتری شمال شرق شیراز در فارس با مختصات زیر انتخاب شده است :E = 52˚ 27´ 12 و N = 29˚ 37´ 51
از نظر سنگ شناسی شامل7/106 متر تناوب آهکهای دارای خرده صدفها به رنگ خاکستری تیره و مارنهای خاکستری تا سبز مایل به قهوه ای است. در میانه سازند گدوان یک آهک بارز و شاخص یافت می شود که بخش خلیج نامیده می شود.سن این سازند از نئوکومین پسین تا آپتین در نظر گرفته می شود. این سازند در نواحی جنوب لرستان و شمال فروافتادگی دزفول و جنوب فارس از بین رفته و سازندهای فهلیان و داریان یک ردیف مداوم کربناتی را تشکیل می دهند.
2-7-ج-٣- سازند آهکی داریان ( Dariyan Limestone Fm. )
برش نمونه این سازند در کوه گدوان و در شمال روستای داریان اندازه گیری شده است و مختصات آن دقیقاً برابر با مختصات سازند گدوان می باشد .
ضخامت این سازند در برش نمونه 5/286 متر و شامل آهکهای قهوه ای تا خاکستری ضخیم لایه تا توده ای و حاوی اربیتولینای فراوان می باشد. حد پایینی این سازند با سازند گدوان بصورت تدریجی بوده و حد بالایی آن با شیلهای سازند کژدمی بصورت همساز می باشد. سن این سازند آپتین- آلبین بوده و در اغلب نواحی زاگرس بجز جنوب و جنوب غربی لرستان وجود دارد. در شکل 4-2، نقشه هم ضخامت این سازند در حوضه زاگرس مشاهده می شود.
2-7-ج-۴- سازند شیلی گرو ( Garau Shale Fm. )
نام گرو از تنگ گرو درکبیر کوه لرستان که برش نمونه این سازند در یال جنوب غربی این کوه قرار دارد، اتخاذ شده است . مختصات جغرافیایی آن E = 46˚ 41´ 55 و ًN = 33˚ 25´ 42 می باشد.
ضخامت این سازند در برش نمونه 814 متر می باشد و در چاه شماره یک کبیر کوه ضخامت 896 متر می باشد زیرا ٨٢ متر ازقاعده آن در برش نمونه، رخنمون ندارد و غیر قابل اندازه گیری است. لیتولوژی این سازند شامل تناوبی از آهکهای رسی تیره رنگ حاوی رادیولاریا و شیلهای بیتومن دار و آهکهای رسی خاکستری تیره تا قهوه ای تیره است. حد پایینی در برش نمونه این سازند مشخص نیست و حد بالایی نیز با یک ناهمسازی فرسایشی با آهکهای بنگستان مشخص می شود. سن این سازند از نئوکومین تا کنیاسین متغیر است. این سازند در تمامی لرستان رخنمون دارد.
2-7-ج-۵-گروه بنگستان ( Bangestan Group )
نام این گروه از کوه بنگستان درشمال غربی شهرستان بهبهان گرفته شده وشامل سازندهای کژدمی، سروک ، سورگاه و ایلام است ( همایون مطیعی ، 1372)
2-7-ج-۵-١- سازند شیلی کژدمی ( Kazhdomi Shale Fm. )
برش نمونه این سازند در تنگ گرگدا واقع در یال جنوب غربی کوه میش قرار دارد . این تنگ در 7 کیلومتری شمال شرقی دو گنبدان قرار دارد. مختصات جغرافیایی رأس برش آن N = 30˚ 22´ 46 و ً E = 50˚ 54´ 16می باشد. لیتولوژی این سازند شامل ٢١٠ متر شیلهای خاکستری تیره و بیتومین دار است. حد پایینی این سازند با سازند داریان و با وجود زونهای قرمز رنگ حاوی اکسید آهن مشخص می شود. حد بالایی این سازند با آهکهای بنگستان بصورت تدریجی و گاهاً قاطع است. سن این سازند آلبین تعیین شده است . سازند کژدمی در نواحی فارس و فروافتادگی دزفول دیده می شود و از مناطق شمالی فروافتادگی دزفول بسمت شمال شرقی لرستان بتدریج به ردیف کربناتی تبدیل می شود و در نواحی مرکزی و جنوب غربی لرستان این سازند با سازند گرو جانشین می شود. در شکل5-2، نقشه هم ضخامت این سازند در حوضه زاگرس مشاهده می شود.
2-7-ج-۵-٢- سازند آهکی سروک ( Sarvak Limestone Fm. )
نام این سازند از تنگ سروک، محل برش نمونه این سازند گرفته شده است . برش نمونه این سازند در یال جنوبی تاقدیس کوه بنگستان واقع در شمال غربی شهرستان بهبهان و شمال شرقی میدانهای نفتی پارسی و کرنج در استان قرار دارد. مختصات جغرافیایی آن ًN = 30˚ 58´ 29 و ًE = 50˚ 07´ 11 می باشد.
ضخامت آن۵/ ٨٢١ متر و شامل سه بخش زیر می باشد( همایون مطیعی، 1372) :
۵/254 متر قاعده حاوی آهکهای خاکستری تیره همراه با آمونیت های کوچک و لایه های نازک مارن های خاکستری تیره بصورت بین لایه ای است. 524 متر میانی شامل آهکهای توده ای ، قهوه ای روشن همراه با قطعات رودیست و ١١٠ متر قاعده این قسمت حاوی گرهکهای چرتی قرمز رنگ است.
۴٣ متر بالایی شامل آهکهای خیلی ضخیم تا ضخیم لایه با هوا زدگی نا منظم آغشته به اکسیدهای آهن و برشی شده است. حد پایینی این سازند با سازند کژدمی تدریجی و همساز است و حد بالایی با مارنها و شیلهای سازند گورپی بصورت قاطع است. سن آن از آلبین تا تورونین می باشد و در اکثر نواحی زاگرس دیده می شود. در فارس ساحلی در سازند سروک دو بخش شیل احمدی و آهک مدودمعرفی شده است. در شکل 6-2، نقشه هم ضخامت این سازند در حوضه زاگرس مشاهده می شود.
2-7-ج-۵-٣- سازند شیلی سورگاه (Surgah Shale Fm. )
برش نمونه این سازند در تنگ گراب واقع در یال جنوب غربی کوه سورگاه واقع در پلانج شمال غربی کبیر کوه در ١٢ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ایلام قرار دارد و مختصات قاعده آن بشرح زیر می باشد:
N = 33˚ 35´ 09 و ً E = 46˚ 19´ 06
ضخامت این سازند در برش نمونه ۵/١۷۵ متر است که غالباً از شیلهای خاکستری روشن یا تیره پیریت دار با فرسایش نرم در تناوب با آهکهای ریز دانه با رنگ هوازده زرد تشکیل شده است.
حد پایینی این سازند با سازند سروک با یک دیسکامفرمیتی مشخص است و حد بالایی با سازند آهکی ایلام به حالت دیسکامفرمیتی دیده می شود. سن این سازند از تورونین تا سانتونین پیشین، تعیین شده است. سازند سورگاه در لرستان توسعه یافته و از آن ناحیه به سوی جنوب شرقی بتدریج نازک شده و بالاخره ناپدید می شود. در فروافتادگی دزفول و فارس این سازند دیده نشده است و غالباً سازند ایلام بدون واسطه و بصورت ناهمساز بر روی سازند سروک قرارگرفته است. در فارس ساحلی یک واحد شیلی سازند ایلام را از سازند سروک جدا می سازد که از نظر سنگ شناسی، سن و موقعیت چینه شناسی هم ارز و معادل سورگاه است و برش مأخذ آن از چاه شماره هفت میدان بینک واقع در شمال بندر گناوه انتخاب شده است. سن این بخش از تورونین تا کنیاسین پیشین گزارش شده است.
2-7-ج- ۵-۴- سازند آهکی ایلام
نام آن از شهر ایلام گرفته شده است و برش نمونه این سازند در تنگ گراب واقع در یال جنوب غربی کوه سورگاه، در پلانج شمال غربی کبیر کوه و در ١٢ کیلومتری جنوب شهرستان ایلام انتخاب و اندازه گیری شده است و مختصات برش نمونه آن ً N = 33˚ 35´ 09 و

Share