مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی

ر جلوگیری از این انحطاط و ارائهی معیارها و تعالیم متعالی اسلام؛ و نمونههای دیگر نظیر سیاستمدار بودن پیامبر(ص) از همان ابتدا و توجه اسلام به مسائل اجتماعی، ارائه نموده است اکرم(ص) به تدریج از مجادلهجویی به سوی مصالحهجویی گرایش یافته است، و چه بسا دانشمندان غربی پی بردهاند که با تعصب دینی و ایدئولوژیک، محصولات پژوهشی نضج نمیگیرندکلی، ترکیبی است از عناصر کتاب مقدس و حرکت کمالجویانهی روح انسانی که ناشی از شرایط زندگی بوده است. همهی این جوانب را در توضیح ظهور اسلام باید به خاطر داشتت و نه صرفاً محمولهای از تعالیمی که انسان جدا از تجربهی خویش از خداوند، بتواند به دست آورد. بنابراین، وات آمیزهای از سنتگرایان و تجربهگرایان را در آرای خود پذیرفته اس
103. زرقانی، محمد عبدالعظیم. مناهل العرفان فی علوم القرآن. ترجمه محسن آرمین، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385.
104. زرینکوب، عبدالحسین. نقد ادبی. تهران: امیرکبیر، 1361.
105. زمانی، محمدحسن. شرقشناسی و اسلامشناسی غربیان. قم: بوستان کتاب، 1385.
106. زمانی، محمدحسن. مستشرقان و قرآن. قم: بوستان کتاب، 1385.
107. زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر. الکشاف. بیروت: دار الکتب العربی، 1407ق.
108. ساجدى، ابوالفضل. زبان دین و قرآن. قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1383.
109. ساروخانی، باقر. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1378.
110. سالم الحاج، ساسی. نقد الخطاب الاستشراقی: الظاهره الاستشراقیه و اثرها فی الدراسات الاسلامیه، (بیروت: دار المدار الاسلامی، ‌2002م؛ قاهره: مرکز دراسات العالم الاسلامى، 1991م.
111. سبحانی، جعفر. فروغ ابدیت. قم: بوستان کتاب، 1383.
112. سبحانى، جعفر. منشور جاوید. قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1370.
113. سحاب، فکتور. ایلاف قریش. بیروت: المرکز الثقافی العربی، 1992م.
114. سخاوی، شمسالدین محمد بن عبدالرحمن. الاعلان بالتوبیخ لمن ذمّ اهل التاریخ. بیروت: دار الکتاب العربی، 1403ق.
115. سروش، عبدالکریم. صراطهاى مستقیم. تهران: صراط، 1378.
116. سروش، عبدالکریم. بسط تجربه نبوی. تهران: صراط، 1385.
117. سروش، عبدالکریم. قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریه تکامل معرفت دینی. تهران: صراط، ۱۳۷۷.
118. سعید، ادوارد. شرقشناسی. ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371.
119. سیوطی، جلالالدین عبدالرحمن بن ابیبکر. الدر المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1404ق.
120. شرقاوی، محمد عبدالله. الاستشراق فی الفکر الاسلامی المعاصر. قاهره: دار الفکر العربی، [بی‌تا].
121. شریعتی، علی. اسلامشناسی. مشهد: شرکت انتشار، [بیتا].
122. شهیدی، سید جعفر. جنایات تاریخ، تهران: کتابفروشی حافظ، 1327.
123. شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان. المسائل العکبریه. چاپ شده در مجموعه مصنفات الشیخ المفید، تحقیق علىاکبر الهى خراسانى، قم: المؤتمر العالمى لالفیه الشیخ المفید، 1413ق.
124. شیمل، آنه ماری. محمد رسول خدا. ترجمه حسن لاهوتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1385.
125. شینی میرزا، سهیلا. “مستشرقان و حدیث: نقد و بررسی دیدگاههای گلدتسیهر و شاخت”. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصولالدین قم، 1384.
126. صدرالدین قوام شیرازی (ملا صدرا)، محمد بن ابراهیم. الشواهد الربوبیه. مقدمه و تصحیح سید جلالالدین آشتیانی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1346.

Share