قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

ح مدیریت بخش خصوصی اعمال می‏شود. مدیریت بر عهده شرکت‏های مدیریت وجوه بازنشستگیاست. همچنین از طرح مشارکت معین استفاده می‏شود(عطاریان و جلیلی، 1390: 21)زند، الگوها به صورت تصادفی ساخته نمی‏شود، بنابراین سوژه‏ها به مثابه فاعلان مدرک (درک‏کنندهفعال) در قبال الگوها مسئولیت دارند. علایق نقش زیادی در شکل‏گیری الگوها دارنوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‏خاص کار و معلولین عادی نیازمند حمایت‏های خاص در خصوص بازنشستگی می‏باشند.
والدین شهدا، جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلیمی‏باید از حقوق وظیفه از کار افتادگیو وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدایانقلاب‏اسلامی ایران برخوردار گردند اما چنانچه آنان مشمول دریافت حقوق بازنشستگی بر مبنای قانون استخدام کشوری باشند امکان استفاده از حقوق تکفلی مذکور را ندارند، بر این اساسمی‏تواند تصمیم گیری نمایند که از کدام حق برخودار باشند.
حمایت از اقشار خاص انقلابی و گروه‏های آسیب‏پذیر باعث همراهی آنان با مسئولین، و همواره شدن مسیر توسعه اقتصادی و تولید می‏شود.
توسعه اقتصاد و به راه اندازی تولید، مستلزم بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب است، بنابراین باید افراد بازنشسته را که تخصص آنها مورد نیاز است، رابا حقوق و مزایای ویژه تشویق به همکاری کرد.
به دلیل فرایند توسعه اقتصادی کشور، وزارت آموزش و پرورش نیازمند معلمان بازنشسته و متخصص است.
مقررات بازنشستگی و قانون استخدام کشوری نیازمند اصلاح با جهت‏گیری حمایت از اقشار خاص،وتامین نیروی مورد نیاز جهت توسعه اقتصادی و تولید است.
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی لازم است معادل خالص سه سال آخر اشتغال در نظر گرفته شود.
30 سال سابقه خدمت مبنای برخورداری افراد از حمایتهای بازنشستگیمی‏باشد.
لازم است مستخدمین مرد با 50 سال سن و مستخدمین زن با 45 سال سن که مستخدم رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکت‏هایدولتی، شهرداریها و مؤسسات می‎باشنداز شرایط ویژه‏ای در امر بازنشستگی برخوردار گردند.
واکاوی پیش‏فرض‏های فوق حاکی از آن است که با توجه به آنکه مجلس سوم نیز در برهه زمانی جنگ تحمیلی فعالیت خود را آغاز نمود، بخش اعظمی از فعالیت‏های آن و به تبع آن مصوبات این مجلس، تحت الشعاع شرایط جنگ و اوضاع و احوال پیرامون آن(کاهش میزان رفاه اجتماعی، نارضایتی اجتماعی و..) در کشور بوده است. گواه این مدعا، تصویب دو مصوبه با موضوع نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و قانون حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بوده است.
از سویی دیگر، پیش‏فرضها گویای آن است که مجلس سوم، اصلاح مقررات بازنشستگی و استخدام کشور را مدنظر قرار داده بود تا بدین وسیله اقدام به تعیین میزان حقوق بازنشستگی نماید؛ بطور کلی در سیستم‏های بیمه‏ای مورد اعمال در ایران، حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس متغیرهای ذیل محاسبه و تعیین می‏گردد:
سابقه پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه:اگر چه سابقه پرداخت کسور بازنشستگی اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقی می گردد لیکن در محاسبه حقوق بازنشستگی سابقه‏ای که کسور بازنشستگی آن پرداخت شده و یا تعهد پرداخت گردیده است ملاک قرار می گیرد همچنین به موجب قوانین ذیربط بعضاً جهت برخی از کارکنان بدلائل ویژگیهای خاص بطور ارفاقی سنوات کاری در نظر گرفته می شود که در افزایش میزان حقوق بازنشستگی آنان موثر می باشد.این در حالی است که بنا بر تصویب نمایندگان مردم در مجلس سوم، جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغلینمشاغل سخت وزیان‏آور از شمول حکم این ماده مستثنی بودهو با ارفاق در محاسبه پرداخت حق بیمه و درخواست بازنشستگی از سوی آنان و پذیرش مراکز فعالیتشان، بازنشسته خواهند گردید.
معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی درچند سال آخر خدمت(معدل حقوق و مزایای مشمول) متغیر تاثیر گذار دیگر در میزان حقوق بازنشستگی، معدل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت می‏باشد در حال حاضر این معدل جهت مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری حسب قوانین ذیربط بر مبنای دریافتی 2 سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته می‏شود. این در حالی است که مجلس سوم، دریافتی سه سال آخر را مبنای محاسبه قرارمی‏داد.
مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور امکان دریافت حقوق بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت (ضریب سنوات) متغیر سوم تاثیر گذار در میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه (که می‏توان آنرا ثابت هم تلقی نمود) پبش فرض سنوات پرداخت کسوربازنشستگی لازم جهت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان کامل (معادل معدل حقوق و مزایای مشمول) می‏باشد. حسب قوانین ذیربط این پیش فرض برابر 30 سال است با این توضیحات ضریب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه برابر یک سی ام می‏باشد(www.tahghigh.net) این در حالی است که مجلس سوم با تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد، سوابق خدمت کمتری را مجاز برای بازنشستگی و برخورداری از حقوق و حمایت‏های بازنشستگی تعیین نموده بود؛ بطوریکه، مستخدمین مرد با 50 سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با 45 سال سن و بیست و پنج سال سابقه خدمتمی‏توانستند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند. جدول 4-21 نشان می‏دهد حداقل وحداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیری را طی سال‏ها1370 تا 1390 نشان می‏دهد. مطابق این جدول تا اواخر دوره گفتمان سازندگی هنوز سقفی برای حداکثر حقوق وجود داشت، اما از سال‏های1379 این سقف برداشته شده است.
جدول (4-21) حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و موظفین از سال 1390 –1370
(سازمان بازنشستگی کشور، جداول قانونی)
حداکثر مبلغ (ریال)
حداقل مبلغ (ریال)
سال
176,000+ خالص افزایش حقوق ناشی از خدمت مازاد بر30سال(1),(3)
50,000
1370
181,500+ خالص افزایش حقوق ناشی از خدمت مازاد بر30سال(4)
50,000
1371

Share