دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری

ن
15- فن تیگرشتروم،باربارا؛امنیت انسانی و حقوق بین الملل،ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری،انتشارات مجد،چاپ اول،1389،ص 178
16- لندن،کارولین؛تجارت بین الملل و محیط زیست،ترجمه و تحقیق محمد حسین رمضانی قوآم آبادی،تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،1389.
17-ممتاز،جمشید؛حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو(با اشاره به جنگ اول خلیج فارس:اشغال کویت)، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،1390،ص314.
18– موسی زاده،رضا؛ سازمان های بین المللی،انتشارات میزان،چاپ هجدهم،زمستان 1390،صص353
19-والاس،ربکا؛مارتین ارتگا،الگا؛حقوق بین الملل،ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی،انتشارات شهر دانش،چاپ چهارم،تهران،1392.
ب-مقالات فارسی:
ابراهیمی،شهروز؛سازمان ملل متحد:خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان 1380،شماره 35،.
احسانی فر،مهدی؛جنگ در فرهنگ اسلامی، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،پاییز 1392،تهران،ص 58.
ادیت براون ویس،حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده در پرتو رای مشورتی 1996 دیوان بین المللی دادگستری،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز 1380،شماره 59،
استان،کارستن؛ابهامات قطعنامه 1422(2002)شورای امنیت،مترجم ساعد نادر،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1383،شماره 69 ،ص146.
اسلامی،مسعود؛برنامه ای برای صلح پس از جنگ سرد،مجله اطلاعات سیلسی-اقتصادی،مرداد و شهریور 1374،شماره 95 و 96،ص26.
اسلامی،رضا؛نوری،ولی الله؛تحول حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،1392،ص 233.
اعظمی،نبی الله؛ناتو،سیستم امنیت دسته جمعی و تحولات آن پس از جنگ سرد،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز 1381،شماره 63،.
اعظمی،هادی؛زرقانی،سید هادی؛دبیری،علی اکبر؛تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاه های ژئوپلتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای(نمونه مورد:سازمان همکاری شانگهای)،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،پاییز و زمستان 1391،سال اول،شماره یک،ص
. افتخاری،اصغر؛کامکار،مهدی؛جنگ های آینده و فناوری پیشرفته(اولویت بندی نسل بعدی توانمندی ها)،فصلنامه نگرش راهبردی،فروردین و اردیبهشت 1387،شماره 89 و 90،ص197.
اقارب پرست،محمد رضا،امنیت بین الملل از منظر پارادایم های اصلی روابط بین الملل،فصلنامه ره آورد سیاسی،تابستان 1386،شماره 16،.
اکبرپور،مجید؛محبی،ابوالفضل و نظری،خدیجه،بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی،مجله حقوقی دادگستری،شماره 76،زمستان 1390،ص191.
اکنل،ماری الن؛مشروعیت توسل به زور علیه عراق:بررسی نظریه پیش دستی در دفاع از خود، ترجمه سید حسین سادات میدانی ،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1382،شماره 65،ص117.
البرزی ورکی،مسعود؛حقوق بشردوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره اول،زمستان 1387،ص8.
البرزی ورکی،مسعود؛حقوق بشردوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره چهلم،بهار 1389،شماره یک،ص22.
االهی نژاد،حسین؛درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی،فصلنامه انتظار موعود،تابستان و پاییز 1390،شماره 35،.

Share