سبز اندیشان امروز

مقاله رایگان درباره نوجوانان بزهکار

1-2-2-4-1 فقر و رفاه خانواده 45
1-2-2-4-2 بیکاری 46
1-2-2-4-3 میزان درآمد خانواده 46
1-2-2-5 عوامل فرهنگی 46
1-2-2-5-1 جهل و عدم آگاهی 47
1-2-2-5-2 میزان سواد والدین 47
1-2-2-5-3 امکانات فرهنگی 47
1-2-3 وضعیت اطفال بزهکار در ارتکاب جرم 48
1-2-3-1 جنس و سن 48
1-2-3-2 وضعیت خاص اطفال 50
1-2-4 اهداف ضمانت اجراهای بزهکاری اطفال و نوجوانان 52
1-2-4-1 اهداف اصلاحی – تربیتی و درمانی 52
1-2-4-2 پیشگیری از بزهکاری و تکرار آن 53
فصل دوم :ضمانت اجراهای حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 54
2-1 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزهکار 56

2-1-1 ضمانت اجرای رهایی ساز حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان بزه کار 57
2-1-1-1 پاسخ های رهایی ساز در مرحله پیش از صدور حکم 58
2-1-1-1-2 تعویق پذیر بودن جرم ارتکاب یافته 59
2-1-1-1-3 اصلاح پذیر بودن نوجوانان 60
2-1-1-1-4 ترمیم زیان های وارد شده 61
2-1-1-1-5 نداشتن پیشینه کیفری موثر 62
2-1-1-2 پاسخ های رهایی ساز در مرحله ی صدور حکم 62
2-1-1-2-1 تخفیف ضمانت اجراها 62
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته 64
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف 65
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها 68
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر 69
2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن 70
2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن 71
2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان 72
2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه 74
2-1-2-1-1 نصیحت قاضی 74
2-1-2-1-2 اخطار و یادآوری قضایی 77
2-1-2-1-3 گرفتن تعهد نوشتاری 79
2-1-2-1-4 سپردن کودکان و نوجوانان بزه کار 80
2-1-2-1-5 انجام خدمات عمومی رایگان 82
2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی 83
2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه 84
2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه 86
2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده 87
2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار 89
2-2-1 ضمانت اجراهای نویافته سالب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار 90
2-2-1-1 سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار در پایان هفته 91
2-2-1-2 سلب آزادی نوجوانان بزه کار در منزل 94
2-2-1-3 سلب نیمه وقت آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار 96
2-2-2 تعدیل ضمانت اجراهای سنتی سلب آزادی 98
2-2-2-1 کاهش مدت سلب آزادی 98
2-2-2-2 آزادی مشروط 102
2-2-2-2-1 چگونگی آزادی مشروط 103
2-2-2-2-2 سرانجام آزادی مشروط 105
فصل سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 106
3-1 صور اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی 107
3-1-1 مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر و مجازات 121
3-1-1-1 وجوه اشتراک اقدامات تأمینی و کیفر 121
3-1-1-2 وجوه افتراق اقدامات تأمینی و کیفر 122
3-1-2 نتایج عملی اشتراک و افتراق اقدامات تأمینی و تربیتی با کیفر 123
3-2 اقدامات تأمینی وتربیتی درباره اطفال بزه کار 124
3-2-1 نگه داری در کانون اصلاح وتربیت 125
3-2-1-1 ساختار کانون اصلاح وتربیت 126
3-2-1-2 وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت 128
3-2-3 انواع جایگزی های مجازات 130
3-2-3-1 استفاده از روش مصالحه و میانجی گری 132
3-2-3-2 جایگزین های قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 133
3-2-3-3 احکام جایگزین در دادگاه و توضیحی در رابطه با قانونی بودن آن 135
3-2-4 بررسی ضمانت اجراهای اجتماعی به عنوان جایگزین حبس و مجازات های بدنی 140
3-2-4-1 ارکان مجازات های اجتماعی 141

3-2-4-2 انواع ضمانت اجراهای اجتماعی قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار 144
3-2-4-3 خدمات عمومی ( خدمات عام المنفعه ) 147
نتیجه گیری و پیشنهادها 151
منابع و ماخذ 158

مقدمه
طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .
فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی
یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.
پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی شده است.
قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.
سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.
«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.
ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.
اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود
1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟
2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟
3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟
4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟
2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید.
هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.
3- فرضیه های تحقیق
1- از نظر معاهدی حقوق کودک منظور از طفل فرد زیر 18 سال است و و نسبت بر قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود و به طور کلی اطفال زمانی بزهکار شناخته می شوند که بر خلاف قانون و مقررات رفتار نموده باشد و قابل اصلاح و تربیت نیز نباشند و آنچه اطفال با بزرگسالان را جدا می نماید عامل سنی است با توجه به قانون مصوب سال 92 به اطفال و نوجوانانی گفته میشود که در جرایم تعزیری طفل در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد و در جرایم مستوجب حد یا قصاص 12 تا 15 سال قمری را داشته باشد.
2- طبق مقررات مصوب سال 92 و ضمانت اجراهای ناظر بر آن شیوه های تجدید نظر و تا حدود بسیاری مساعد نسبت به قانون سابق می باشد و کیفرهای پیش بینی شده در قانون سابق حذف شده و تاکید براقدامات تامینی و تربیتی نموده است .
3- همان طور که در ماده ی 93 قانون مجازات اسلامی بیان شده دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات طفل را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات ت . ت را به اقدام دیگری تبدیل نماید در این مورد هم همانطور که مشاهده می شود هیچ گونه تفاوتی با جرایم بزرگسالان ندارد و امری کاملاً اختیاری و در اختیاردادگاه می باشد.
4- قواعد سازمان ملل متحد به اطفالی که در وضعیت خاص به سر می برند توجه نموده و تاکید دارد این گونه اطفال باید به دیده ی اغماض نگریست و یا حداقل بین چنین افرادی نسبت به کسانی که در چنین شرایط به سر نمی برند سیاست افتراقی اعمال نموده که این مسئله در قانون جز در مورد سن مورد توجه قرار نگرفته است.
4-اهداف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق بررسی و ریشه یابی دقیق علل ابتلای نوجوانان به بزهکاری و همچنین کنکاشی در جستجوی راهکارهای مناسب جهت مبارزه با آن در نهایت نجات نسل نوجوانان میباشد لذا در این تحقیق اهداف جزئی زیر مورد توجه قرار می گیرد
ارائه ی راهکارهای مناسب جهت اصلاح بزهکاری اطفال
ضمانت اجراهای عادلانه تر برای حفظ منافع کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصلاح و باز پروری کودکان به جای مجازات
5- کاربرد متصور از تحقیق
در این عنوان مربوطه هم از حیث تقنینی هم از حیث قضایی می باشد تا پیشنهاد دهیم که قانون گذار در هر مورد ماده ی قانونی آن را پیش بینی نموده تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را رعایت نماید و از حیث قضایی قضات باید با تشکیل پرونده ی شناسایی شخصیت اطفال با همکاری مددکار اجتماعی و روان پزشک … غرایز به علل ارتکابی پرداخت و سپس روش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *