رشته حقوق

دانلود فایل پایان نامه حقوق ارتباطات بین سازمانی

دانلود پایان نامه

2-1- مقدمه 11
2-2- ارتباطات بین سازمانی 12
2-2-1- پارادایمهای نظری تبیینکننده ارتباطات بین سازمانی 14
2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی 19
2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی 22
2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی 23
2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی 29
2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات 30
2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات 32
2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان 32
2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان 33
2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34
2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات 34
2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات 35
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران 36
2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات بین سازمانی 37
2-5- پیشینه تجربی 40
2-5-1- پیشینه تجربی داخلی 40
2-5-2- پیشینه تجربی خارجی 48
2-6- چارچوب نظری پژوهش 56
2-6-1- جمعبندی و مدل پیشنهادی پژوهش 57
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- قلمرو پژوهش 59
3-3-1- قلمرو موضوعی 60
3-3-2- قلمرو مکانی 60
3-3-3- قلمرو زمانی 60
3-4- جامعه آماری 60
3-5- نمونه آماری و روش نمونهگیری 60
3-6- ابزار جمعآوری دادهها 61
3-6-1- روایی 63
3-6-2-پایایی 63
3-7- روش گردآوری دادهها 64
3-8- ابزار و روش تجزیه و تحلیل دادهها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-2- آمار توصیفی 67
4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67
4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68
4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69
4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70
4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71
4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش 71
4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 71
4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 72
4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی 73
4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات 74
4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش 75
4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 76
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- نتیجهگیری 87
5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 88
5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 89
5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 91

5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان 92
5-3- نوآوریهای تحقیق 93
5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93
5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93
4-5- محدودیتهای پژوهش 94
منابع
منابع فارسی 95
منابع انگلیسی 99
پیوست
پیوست یک: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………..104
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1: پارادایمهای تئوریک شکلگیری ارتباطات بین سازمانی 13
جدول 2-2: اشکال ارتباطات بین سازمانی 21
جدول 2-3: دستهبندی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات 37
جدول 2-4: خلاصه تحقیقات داخلی 51
جدول 2-5: خلاصه تحقیقات خارجی 55
جدول 3-1: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس ابعاد ارتباطات بین سازمانی 62
جدول 3-2: تفکیک سؤالهای پرسشنامه براساس فناوری اطلاعات 62
جدول 3-3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد 64

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  صلح و امنیت بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-1: تعداد افراد بر حسب جنسیت 68
جدول4-2: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی 68
جدول 4-3: تعداد افراد بر حسب پست سازمانی 69
جدول 4-4: تعداد افراد بر حسب رشته تحصیلی 70
جدول 4-5: تعداد افراد بر حسب سابقه خدمت 70
جدول 4-6: تعداد افراد بر حسب وضعیت استخدامی 71
جدول 4-7: نتایج بررسی وضعیت متغیرها با استفاده از آزمون تی_ تک نمونهای 72
جدول 4-8: نتایج بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی با استفاده از آزمون تی_تک نمونهای 73
جدول 4-9: نتایج بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از آزمون تیتک نمونهای 74
جدول 4-10: ماتریس همبستگی (اسپیرمن) متغیرهای پژوهش 75
جدول 4-11: ماتریس همبستگی (پیرسون) متغیرهای پژوهش 75
جدول4-12: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی 77
جدول 4-13: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات 78
جدول 4-14: میانگین ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف) 79
جدول 4-15: میانگین ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی، متوسط و ضعیف) 79
جدول 4-16: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف) با استفاده از آزمون مستقل 80
جدول4-17: نتایج بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و متوسط) با استفاده از آزمون مستقل 82
جدول 4-18: نتایج بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و ضعیف) با استفاده از آزمون مستقل 83
جدول 4-19: نتایج بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و متوسط) با استفاده از آزمون مستقل 84
فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1: روش و مراحل اجرا 9
شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق 57
شکل 4-1: بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و ضعیف) 81
شکل 4-2: بررسی ابعاد ارتباطات بین سازمانی در سازمانهای (قوی و متوسط) 83
شکل4-3: بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و ضعیف) 84
شکل4-4: بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای (قوی و متوسط) 85
فصل اول
مقدمه
1-1-کلیات
فصل اول پایاننامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روششناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان میدهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده میدهد و به محقق کمک میکند تا چارچوب تحقیق خود را روشنتر نشان دهد.
1-2-بیان مسأله پژوهش
مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالبهای متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوریهای نوین در زمینههای تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکلگیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیتهای فراوان و شکلگیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعهای از ارتباطات را با سایر سازمانها دارند که بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمانها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب میشود که غالباً در سطح سازمانها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونهای دیگر در دستگاههای دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار میرود (زارعی و زارعی، 1386: 45).
روابط بین سازمانها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشتهاند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمانها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمانها، فرصتهای جدیدی را برای سازمانها میشناساند و نیروهای جهتدهنده را برای رشد و توسعهی سازمانها فراهم میآورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکههای بین سازمانی نامیده میشود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).
امروزه سازمانهای دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفهای بر ساختار و تشکیلات این سازمانها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریههای سنتی دارد که براساس آن، بخشها و فعالیتهای لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم میگردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفهگرا در افراطیترین و بوروکراتیکترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمانهای کشور ما حاکم است. در این بین می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمانهای دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیتهای سازمانها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونهای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمانهای که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمانها حرکت میشود آن واقعیت کم رنگتر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت میگردد (هریسون و پکر،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).
از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسکهای سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن بهسازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمانها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازماندهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکلگیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیدهتر، ملاحظات فرهنگی، نوآوریهای سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخههای کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافتهای خاص خود را میطلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل میشود. از سوی دیگر در حال حاضر می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاههای دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح میگردد. ارتباطات بین سازمانی را میتوان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).
یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمانها و به ویژه

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه روانشناسی برنامه درسی ملی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید