تحقیق رایگان درمورد 
حل و فصل اختلافات

تحقیق رایگان درمورد حل و فصل اختلافات

بهمن 1392

فهرست اجمالی:
بخش اول: مبانی وکلیات 11
گفتاراول: مالیات 11
گفتاردوم: مالیات مضاعف 27
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف 38
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه 80
منابع و مراجع: 144
ضمایم 147

فهرست عناوین:
بخش اول: مبانی وکلیات 11
گفتاراول: مالیات 11
بنداول: مفهوم کلی مالیات 11
الف)پیشینه تاریخی مالیات 13
بند دوم: انواع مالیات 16
الف) اصول کلی مالیات 20
ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25
اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26
دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26
گفتاردوم: مالیات مضاعف 27
بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن 27
الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی 30
ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی 30
ج)مالیات مضاعف منفی 30
د)مالیات مضاعف اقتصادی 31
بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف 31
الف)الگوی سازمان ملل(UN) 31
ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD) 32
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه 35
ب)حقوق آمریکا 35
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران 36
الف) مالیات بردارایی 36
ب)مالیات بردرآمد 37
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف 38
بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 38
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران 38
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج 39
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43
و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44
ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی 48
ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی 49
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران 50
ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی 50
ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50
ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان 51
م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه 52
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی 54
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی 57
ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 58
ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی 61
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی 62
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی 63
ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی 65
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران با سایر کشورها : 75
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه 80
بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد 81
الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی 81
ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد 83
بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد 92
الف) توافق متقابل 92
ب) مشورت: 93
گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 93
بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی 98
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98
ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99
بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان 104
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105
ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106
بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109
ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110
بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد 110
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111
ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112
بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه 113
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD 114
بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD 116
ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117
بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم 117
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD 118
ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119
بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک 120
الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD : 120
ب)تحلیل حقوقی متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک: 121
بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123
الف) تحلیل آماری دادهای UN و OECD : 123
ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125
بند دهم: داوری 125
الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD 126
ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126
ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی 134
ارجاع به داوری در پرتو قانون اساسی : 135
بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری 138
گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد 142
منابع و مراجع: 144
ضمایم 147

فهرست جدول ها:
جدول 1- ساختار موافقتنامه های مالیاتی 58
جدول 2- روش حذف مالیات مضاعف بر اساس اصل معافیت 68
جدول 3- روش حذف مالیات مضاعف براساس اصل اعتبار 68
جدول 4- موافقتنامه های اجتناب از اخذمالیات مضاعف ایران با سایر کشورها 75
جدول 5- متغییرهای 10گانه ماده25 آیین توافق متقابل 96
جدول 6– متغیرV11در الگوهای UNوOECD 98
جدول 7- متغیرV12در الگوهای UN وOECD 104
جدول 8- متغیر V21درالگوهای UNوOECD 108
جدول 9- متغیرV22در الگوهایUNوOECD 110
جدول 10- متغیر V31در الگوهای UN وOECD 113
جدول 11- متغیر V32در الگوهای UN وOECD 115
جدول 12- متغیر V41در الگوهای UNوOECD 117
جدول 13- متغیرV42در الگوهای UNوOECD 120
جدول 14-متغیر V43در الگو های UNوOECD 123
جدول 15- متغیر در الگوهای UN وOECD 125
جدول 16- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با اتریش و پاکستان 147
جدول 17- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با اسپانیا و بلغارستان 148
جدول 18- ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با لهستان و چین 149
جدول 19- ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با بلاروس و بحرین 149
جدول 20- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با آذربایجان و اندونزی 150
جدول 21- ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با اردن و کویت 151
جدول 22- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با عمان وقطر 151
جدول 23- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با الجزایر و روسیه 152
جدول 24- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با کره جنوبی و ونزوالا 153
جدول 25- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با ازبکستان و اکراین 153
جدول 26- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با سوئیس و سودان 154
جدول 27- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با سریلانکا و گرجستان 155
جدول 28- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با تاجیکستان و ازبکستان 156
جدول 29-ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با افریقای جنوبی و ارمنستان 156

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 30- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با قزاقستان ولبنان 157
جدول 31- ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با ترکیه ومالزی 158
جدول 32- ماده 25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با صربستان و کرواسی 158
جدول 33- ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با رومانی و تونس 159
جدول 34-ماده25موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران باسوریه و قزاقستان 160
جدول 35- محاسبه میانگین متغیرهای 10 گانه در تمامی موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با سایرکشورها 161
جدول 36- میانگین ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه های اجتناب از اخذمالیات مضاعف 164

فهرست شکل ها:
نمودار 1- میزان انطباق متغیرهای 10 گانه در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با همین متغیرها در الگوی UN 138
نمودار 2- میزان انطباق متغیرهای 10 گانه در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران با همین متغیرها در الگوی OECD 139
نمودار 3 -میزان انطباق متغیرهای 10گانه در تمامی موافقتنامه های اجتناب از اخذمالیات مضاعف ایران با الگوی OECD 140
نمودار 4- میزان انطباق متغیرهای 10گانه درتمامی موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات ایران باالگویUN 140

فهرست علائم و اختصارات:

OECD: Organisation for Economic Cooperation & Development
UN: United Nation
DTT: Double Taxation Treaty
DTAA: The Double Tax Avoidance Agreement
DTA: Double Taxation Agreements
MAP: Mutual Agreement Procedure
SPSS:Statistical Package for Social Science
مقدمه:
با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بینالمللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(کشور منبع یا کشوری که در آن دارای مقر دایمی است) کسب درآمد بکند و درآمد وی در هر دو کشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یک بار به کشوری که وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یک بار هم، به کشوری که منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف،

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *