رشته حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : 113

دانلود پایان نامه

گفتار دوم: مجله مکتب اسلام 79
مارکسیسم یا اسلام 79
فصل چهارم: حکومت اسلامی 81
گفتار اول: کتاب ابعاد حکومت اسلامی 81
حاکمیت 81
گفتار دوم: کتاب ولایت فقیه 82
مشروعیت حکومت اسلامی 82
گفتار سوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی 90
مبحث اول: هدف اصلی از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ 90
مبحث دوم: حکومت اسلامی در زمان حضور پیشوای اصلی 91
گفتار چهارم: کتاب حکومت اسلامی 92
شکل حکومت 92
گفتار پنجم: کتاب نظام حکومت در اسلام 93
مبحث اول: طرز حکومت اسلامی 93

مبحث دوم: لزوم تشکیل حکومت از نظر اسلام 94
مبحث سوم: لزوم حکومت از نظر اخبار 94
گفتار ششم: کتاب مختصر توضیحی در چگونگی حکومت اسلامی و رژیم شاهنشاهی 95
مبحث اول: نظام اسلامی بر پایه عدل 95
مبحث دوم: جایگزین رژیم فاسد چه نظامی باشد؟ 96
مبحث سوم: هدف حکومت اسلامی 101
گفتار هفتم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی 102
شکل حکومت اسلامی 102
گفتار هشتم: کتاب سرچشمه های قدرت در حکومت اسلامی 103
مبحث اول: حکومت اسلامی ضرورت دین 103
مبحث دوم: مفاهیم سیاسی در ترکیب عقیدتی حکومت اسلامی 103
گفتار نهم: کتاب بررسی فشرده ای پیرامون حکومت اسلامی 104
موقعیت اسلام در برابر مسئله حکومت 104
گفتار دهم: کتاب حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر 106
مبحث اول: سرچشمه نهضت اسلامی 106
مبحث دوم: ایجاد حکومت یکی از عناصر عمده اسلام 106
مبحث سوم: طرح کلی حکومت اسلامی 107
بخش دوم

ساختار حکومت در آثار و مطبوعات دینی سال های 56 الی 58
فصل اول:‌دلائل تشکیل حکومت اسلامی 110
گفتار اول: کتاب ولایت فقیه 110
دلائل لزوم تشکیل حکومت 110
گفتار دوم: مجله درسهایی از مکتب اسلام 112
تشکیل حکومت پدیده اجتناب ناپذیر 112
فصل دوم: قوای سه گانه 113
گفتار اول: کتاب جمهوری اسلامی 113
مبحث اول: قانونگذاری 113
مبحث دوم: قوه مقننه و قوه مجریه مستند به مردم است 113
گفتار دوم: کتاب مبانی نظری قانون اساسی 114
سه قوه در جمهوری اسلامی 114
گفتار سوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی 115
مبحث اول: پایه های حکومت بر سه پایه استوار است 115
مبحث دوم: در خصوص سه گروه، سه مجلس 116
گفتار چهارم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی 119
مجلسین 119
گفتار پنجم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی مجلسین 120
مبحث اول: بافت حکومت اسلامی 120
مبحث دوم: هیئت مشورتی 120
مبحث سوم: هیئت اجرائی 121
مبحث چهارم: هیئت قضائی 122
گفتار ششم: کتاب ابعاد حکومت اسلامی 122
مبحث اول: ارکان های سه گانه حکومتی 122
مبحث دوم: سیاست خارجی 123
گفتار هفتم: کتاب جامعه و حکومت اسلامی 125
مبحث اول: تشکیلات دولتی 125
مبحث دوم: بانک قرض الحسنه، بانک ملی و سپه 128
مبحث سوم: چگونگی حقوق اداری ها 129
فصل سوم: نیروهای مسلح 130
گفتار اول: کتاب ولایت فقیه 130
مبحث اول: نیروهای مسلح 130
مبحث دوم: احکام دفاع ملی 130
گفتار دوم: کتاب حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر 131
مبحث اول: نظام ارتشی اسلام 131
مبحث دوم: پیرامون ارتش 132
گفتار سوم: کتاب حکومت علوی، حکومت اسلامی 133
ارتش در اسلام 133
گفتار چهارم: کتاب بررسی فشرده ای پیرامون طرح حکومت اسلامی 133
نقش ارتش در حکومت اسلامی 133
گفتار پنجم: حکومت جمهوری اسلامی 134
ارتش در این حکومت چگونه تشکیل می شود و بودجه مالی آن از کجاست؟ 134
نتیجه گیری 136
منابع 138
پیشگفتار
بنام خداوندجان و خرد کزین برتراندیشه بر نگذرد
حکومت اسلامی در جهان سابقه تاریخی و عملی جز در صدراسلام ندارد، که در طول سالیان گذشته و بعداز حکومت کوتاه مدت امیرمومنان علی(ع) همواره حامیان و متولیانی داشته که باتلاش ها و قیام های مختلف در پی برقراری آن بوده اند، اما بدلائلی که از حوصله این نوشتار خارج است تا سال 1357 هجری شمسی جز بعضی از آنها و آن هم ناقص و مستعجل محقق نگردید و عاقبت خوشی نیافت، فلذا با توجه به عدم شناخت نسل امروز با سوابق تاریخی افکار و اندیشه های پر بار بزرگان دین و با عدم انتقال این مهم به نسل امروز به نحو شایسته، در این نوشتار سعی بر آن است که با مراجعه به برخی از آثار بزرگان و دانشمندان و آثار مطبوعات دینی از تحلیلها و برداشتهای آنان، بتوان وجود سابقه مباحث حکومتی به ویژه شکل و ساختار حکومت اسلامی را بررسی کردو نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران در پی ریزی اجزاء و عناصر آن به چه منبع لایزالی متصل می باشد.
بخش مقدماتی
کلیات پژوهش

مطلب مشابه :  در بازارهای جهانی

اول: مقدمه
1،طرح مسئله
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق حقوقی،سیاسی حاکم بر روابط دولت و ملت و نهاد متمدن حقوقی، محصول مجاهدت ها، تلاش ها و افکار مترقی در زمان تصویب خود به شمار می آید.هرچنداین قانون مترقی اسلامی و انسانی در سال 1358 و در طی چند ماه توسط اعضاء محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسید، اما پیش زمینه های فکری و بستر های نظری آن به نظر می رسد سابقه ای دیرین داشته باشد.
اگراین قانون را به عنوان تجسم فقه سیاسی تشیع و نظام سیاسی اسلام تلقی کنیم، زمینه های فکری آن سابقه ای بالغ بر 1400 ساله دارد و از اثرات عظیم فکری، حقوقی، سیاسی و فقهی برخوردار است.دراین قانون علاوه بر طرح و تصویب موضوعات مختلف حقوقی در طی 175 اصل اصولی بس مهم و جامع به شکل حکومت، اهداف آن، ریشه های حاکمیت، تعداد قوا و روابط آنها اختصاص یافته است.
لذا مسئله ای که حائز اهمیت است و نیاز به بررسی بیشتر و جامع تر دارد اینست که آیا شکل و ساختار حکومت در قانون اساسی مصوب سال 1358 امری ارتجالی و تصادفی است یاریشه در آثار علمی ماقبل خود دارد که توسط اندیشمندان دینی و اسلامی و ماه ها قبل از تصویب آن به عرصه بحث و نقد گذاشته شده است، لذا به منظور دست یافتن به مبانی حکومت جمهوری اسلامی، بهترین و مفید ترین منبع، بررسی حقوقی، آثار منتشره در این زمینه و در سالهای منتهی به پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی می باشد.
این طرح در همین راستا و به منظور ارائه مبانی فکری و نظری حکومت جمهوری اسلامی انجام می گیرد، تا روشن شود که آیا جمهوری اسلامی قبل از تصویب در رفراندم سال1358 دارای زمینه های فکری در تشکیل نظام بوده است یا خیر؟
2 – اهداف طرح
الف: ارائه مبانی فکری و نظری گوناگون درخصوص حکومت دینی در سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی.
ب: یافتن ریشه های حکومت جمهوری اسلامی در میان مبانی فکری و نظری مذکور.
ج: تفسیر و تبیین علمی ساختار حکومتی منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آراءواندیشه های شکل دهنده آن.
رفع شبهه های رایج در محیط های علمی،دانشگاهی مبنی بر مبتنی نبودن نظام جمهوری اسلامی ایران به الگوی خاص حکومتی به ویژه حکومت دینی.
3 – ضرورت انجام طرح
هر نوع نظام سیاسی و حقوقی برای توجیه مشروعیت و به حداکثر رساندن مقبولیت خویش، متکی بر اندیشه های فلسفی و زیر بنائی می باشد که توجه و مرتبط ساختن آن نظام به آن اندیشه ها زمینه را برای مقبولیت عامه فراهم می کنند.
مسلما” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت برآمده از آن در قالب جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه های مترقی دینی و فقهی می باشد و صرفا” اقتباس و تقلید کورکورانه و التقاطی از نظام های موجود درغرب و شرق نبوده، هر چند که از تجارب و سوابق مفید سایر نظام ها نیز بی بهره نمی باشد، لذا به منظور نمایاندن مبانی دینی و فقهی حکومت اسلامی، بررسی دقیق آن در منابع دست اول برگرفته از تفکرات فقیهان و اندیشمندان اسلامی به ویژه بنیانگذار کبیر آن حضرت امام خمینی(ره) امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، تا در مواردابهام و ایهام با توسل به آن منابع، مشکلات به وجودآمده را رفع و حل و فصل نمائیم.

4 – فرضیه
حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در بخش شکل و ساختار مبتنی بر اندیشه های ناب دینی و فقهی بوده و اقتباس کورکورانه از سایر نظام های غیر دینی نمی باشد.
5 – پرسش ها
1،5 – سوال اصلی
مبانی وریشه های نظری ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران منبعث از چه منابعی می باشد؟
2،5 – سوالات فرعی
الف: آیا در آثار دینی سال های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی راجع به نظام اسلامی بحث شده است؟
ب: اگر بحث هایی صورت گرفته، چه نوع نظامی مد نظر صاحبنظران بوده است؟
ج: آیا مباحثی چون شوراها، استقلال قوا و حاکمیت الهی، مردمی درآثار منتشره از علما قبل از تصویب قانون اساسی مطرح گردیده است؟
د: آیا ماخذ و منبع اصلی این مباحث، منابع دست اول دینی ( قرآن و سنت ) بوده و یا الگو و اقتباس از منابع غیر دینی داشته؟
6،ادبیات تحقیق
1-6 شکل حکومت

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه :قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معنی شکل در فرهنگ معین آمده : چهره، روی، سیما، پیکر، کالبد، رسم، طریقه، مانند، مثل، هیئتی است که از احاطه یک یا چند حد بوجود آید.
شکل حکومت، همان نام و پیکره ظاهری حکومت است که، در رژیم گذشته بنام حکومت شاهنشاهی و یا مشروطه سلطنتی بود که، حکومت فرد بر مردم بود و با قوانین دیکتاتوری و استبدادی که چون بعضا” بی پایه و اساس و برگرفته از تراوشات خودخواهانه یک شخص بود به نابودی انجامید.
و در سال 57 با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبریت حضرت امام خمینی (ره) نام حکومت ایران از مشروطه سلطنتی به حکومت جمهوری اسلامی تغییر یافت، البته بهترین تعریف در پاسخ حضرت امام به خبرنگار تایمز در دی ماه 1357 است: «شکل حکومت، جمهوری اسلامی است که مبتنی بر ضوابط اسلامی و متکی به آراء مردم است»
2،6 ساختار حکومت
معنی ساختار در فرهنگ فشرده سخن آمده، 1 – ترکیب و چگونگی قرار گرفتن اجزاء ، یا چگونگی ساختمان چیزی، 2 – مجموعه عناصر تشکیل دهنده یک اثر ادبی یا هنری و پیوستگی اجزاء آن با یکدیگر: مثلاً ساختار فیلم، ساختار داستان.
ساختار یک حکومت، از اجزاء و خدمتگزاران آن تشکیل یافته که شامل: قانون اساسی و قوای حکومتی است که در حکومت اسلامی بر محور ولایت فقیه استوار است و قانون اساسی آن برگرفته از ضوابط و مقررات اسلامی است، که مبتنی بر آیات قرآن کریم و احادیث و روایات صحیح وارده از ائمه اطهار است.
3،6 مطبوعات دینی
منظور از مطبوعات دینی،‌آن جراید و مجلاتی است که توسط حوزه ها و انجمن های دینی و با مقالات ارسالی از سوی فقهاء و علماء و دانشمندان مذهبی علی الخصوص وابستگان به مکتب انسان ساز شیعه انتشار می یافت، که بعضا” در دوران خفقان شاهی مانع رسیدن آن به دست اقشار عامی جامعه، و یا با کوچکترین اشاره ای به ظلم و ستم دستگاه حاکمه ممنوع از چاپ و انتشار آن می شدند.
دوم: حکومت در اسلام
1 – از دیدگاه کتاب نهضت امام خمینی (ره) (سید حمید روحانی)
بررسی و کنکاش در بعضی کتب مختلف که از سالیان دور توسط علما و دانشمندان اسلامی نگارش گردیده، که با توجه به دوران خفقان پهلوی در ایران معمولا”در دسترس عموم قرار نمی گرفت واین مطالب را می توان درکتب منتشره در بعد از پیروزی انقلاب و حتی در کتب جدید الانتشار سال های اخیرکه شامل اسناد و مدارک و شواهد ارزنده ای از سال های قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است یافت، از جمله این کتب با ارزش می توان به کتاب نهضت امام خمینی که توسط دانشمند گرامی آقای سیدحمیدروحانی نگارش یافته، ‌اشاره کرد، که فرازهایی از آن را به عنوان ضرورت و فلسفه حکومت در اسلام می توان دراین نوشتار ارائه داد، در این کتاب با ارزش در باب برخورد ملی گراها با طرح حکومت اسلامی نقل شده است:
تنها عناصر وابسته به استعمار و ارتجاع نبودند که تمام نیروی خود را برای خاموش کردن صدای فریادگر امام به کار گرفتند، بلکه آن دسته از چهره های به ظاهر اسلامی برون مرزی که به اصطلاح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید