رشته حقوق

پایان نامه کنوانسیون ساختاری

دانلود پایان نامه

بحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی 18
گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن 18
بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست 18
بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه 19
الف) طبیعت 20
ب) اکولوژی 20
ج) اکوسیستم 20
د) کره ی زمین 20
بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی 21
بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان 22
گفتار دوم: انواع محیط زیست 24
الف: محیط طبیعی 24
ب: محیط مصنوعی 24
ج: محیط اجتماعی 25
گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها 25
بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن 25
عنوان صفحه
الف: اهمیت محیط زیست دریایی 27
ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی 28
بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها 31
الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها 1982 33
ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی 35
بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی 36
بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی 39
مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن 42
گفتار اول: ویژگی های دریای خزر 42
بند اول: ویژگی های جغرافیایی 42
مساحت دریای خزر 43
تقسیمات دریای خزر 43
اقلیم دریای خزر 44
بند دوم: ویژگی های اقتصادی 46
الف) نفت و گاز 46
ب) حمل و نقل 50
ج) منابع آبزیان دریای خزر 53
گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان 55
بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر 56
الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 57
عنوان صفحه
ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 60
ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 60
د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 61
ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 63
بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 65
الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 65
ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر 67
ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 69
گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر 70
بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی 71
بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز 71
بند سوم: نوسانهای سطح آب 72
بند چهارم: آثار زیست‎محیطی گردشگری ساحلی 72
بند پنجم: هجوم گونه‎های مهاجم دریایی 73
مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران 73
گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) 73
بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی 73
بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی 74
عنوان صفحه
گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران 76
گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون 2003 تهران 81
نتیجه گیری 83
فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن
مقدمه 86
مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریای خزر 88
گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون 88
بند اول: مقدمه 88
بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون 2003 تهران 89
گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 91
بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) 91
بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی 93
بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 93
بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 93
گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 94
مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 96
گفتار اول: اهداف کنوانسیون 96
عنوان صفحه
بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی 96
1: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی 97
2. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا 98
3. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا 98
4. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها 99
5. جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی 100
بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی 100
1. تضمین حداکثر برداشت گونه ها 101
2. حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر 101
گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران 102
گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون 103
بند اول: اصول راهنما 103
الف : اصل احتیاط 103
1) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 103
2) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 104
ب: اصل اطلاع رسانی 105
1) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 105
الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 106
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی 108
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 109
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده 110
عنوان صفحه
1) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 110
2) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون 2003 تهران 111
بند دوم: تعهد به همکاری 111
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه 112
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی 113
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 114
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 116
ج: مسؤولیت و جبران خسارت 118
شیوه های جبران خسارت زیست محیطی 123
د: حل اختلاف 125
روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى 126
1. مذاکره: 126
2. مساعى جمیله (پاى مردى) 127
3. میانجیگرى 127
4. تحقیق 128
5. سازش (آشتى) 129
ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی 129
1. داوری 130
2. حل و فصل قضایی 130
مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون 2003 تهران 131
عنوان صفحه
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی 131
بند اول: مقدمه پروتکل 132
بند دوم: دامنه شمول و هدف 133
بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی 133
بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل 135
بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی 136
بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی 137
گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی 139
بند اول: قلمرو اجرا و هدف 140
بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل 141
بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی 142
الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی 142
ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده 143
ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها 144
بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی 146
گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی 151
بند اول: مقدمه 151
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 152
بند سوم: مقررات عمومی 152
بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها 154
عنوان صفحه
بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده 156
بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده 161
حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی 161
ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی 161
دسترسی به منابع ژنتیکی 161
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن 162
همکاری تکنولوژیکی و علمی 162
تبادل اطلاعات 162
آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی 163
گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی 164
بند اول: مقدمه 164
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف 165
بند سوم: مقررات عمومی 165
بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد 168

نتیجه گیری 173
فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 2003 حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن
مقدمه 178
مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری 3002 تهران در دستیابی به اهداف خود 179
گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر 179
عنوان صفحه
گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر 184
مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن 189

گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر 189
بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر 192
الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی 193
ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی 196
بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر 197
1) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر 197
2) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: 198
3)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای 199
گفتار دوم: چالشهای اقتصادی 199
گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی 202
بند اول: چالشهای حقوقی 202
بند دوم ـ چالشهای سیاسی 203
الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست 204
ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر 205
ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی 205
گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری 2003 تهران 206
نتیجه گیری 212
نتیجه گیری کلی 215
عنوان صفحه
منابع و مآخذ 223
منابع فارسی 223
منابع انگلیسی 230
پیوست 1 234
پیوست 2: 241
پیوست 3 246
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
علائم اختصاری
. I.M.C.O: Inter- govermental Maritime Consulting Organization.
سازمان دریانوردی مشورتی بین الدول
BEP: Best environmental practice
بهترین عمل ( رویه ) زیست محیطی
BAT: Best available techniques
بهترین تکنیکهای موجود
UNDP: United Nations Development Programme
برنامه توسعه ملل متحد
. DOC: Document
سند
. CONF: Conference
کنفرانس
EEC: European Economic Community
شورای اقتصادی اروپا
EIA: Energy Information Administration
اداره اطلاعات انرژِی
CEP: Caspian Environment Programme
برنامه محیط زیست دریای خزر
GB : Global Bank
بانک جهانی
GEF: Global Environment Facility
صتدوق تسهیلات محیطی

مطلب مشابه :  طبقه بندی

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها
OECD: Organization of Economic Cooperate and Development
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
CITES: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
کنوانسیون منع تجارت گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر
FAO: The Food and Agriculture Organization
سازمان خواربار و کشاورزی
UNEP: United Nation Environment Programme
برنامه محیط زیست ملل متحد
NCAP; National Caspian Action Plans
برنامههای اقدام ملی دریای خزر
CRTCs: Caspian Regional Thematic Centres
مراکز موضوعی منطقه ای دریای خزر
مقدمه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف ـ طرح مسئله
تعریف های گوناگونی از محیط زیست در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها میتوان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود». در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.
در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی 1960 میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال 1972 در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه 1960 برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در 8 مارس 1968 میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در 6 مه 1968 میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی در 15 دسامبر 1968 میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره 2398 سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود که در 3 دسامبر 1968 میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس 1972 استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان 113 دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال 1992 میلادی در

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید