منابع تحقیق درمورد
عابرین

منابع تحقیق درمورد عابرین

……….. ………………. …………………………………….36
6-2- تسهیلات پیاده………………………….. ………………………………………………………………………………………………37
7-2- مطالعات عابرین پیاده…………. ………. .. ………………………………………………………………………………………….39
1-7-2-تعریف عابر……………………………………………………………………………… ………………………………………………..39
2-7-2- محل عبور عابرین پیاده …………… ………………………………………………………………………………………… .40
3-7-2- مزایای پیاده روی…………….. …………………………. ………………………………. ……………….. ……………………40
4-7-2- تکالیف قانونی عابرین پیاده ………………………… …………………. ………………………………. ………………….40

5-7-2- حقوق عابرین پیاده ……………………………………………………………… ……………………………. …………………41
8-2- مطالعه حوادث ترافیکی ………… ……………….. ………………………………………………………………………………..42
1-8-2- حوادث ترافیکی……………. ………………….. ………………………………………………………………………. …………42
2-8-2- آمار حوادث ترافیکی ……………………………………………………………………………….. ………. …………………..42
3-8-2- آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی………… ……………. ………………………………………. ……………………..43
1-3-8-2- پیامدهای بروز حوادث ……………………………………………….. ………………………………………… …………43
2-3-8-2- هزینه های اقتصادی ،اجتماعی و سلامت عمومی جامعه ………………………………………….. …..44
3-3-8-2- سن و جنس مصدومین حوادث ترافیکی………………………………………. ……………………………. …. 44
4-3-8-2- عوارض بهداشتی درمانی ناشی از حوادث ترافیکی …………. ……………………………………………….45
5-3-8-2- آسیب های شایع ………………………………………………………………………………………………… .. …………46
9-2- مطا لعات تصادفات عابرین پیاده…………………………………………………………………….. ………. ………………..46
1-9-2- اولین تصادف عابر پیاده در جهان ………………………………………………………… ……………………………..48
2-9-2- اولین قربانی تصادف در ایران………………………………………………………………………. ……………………….48
10-2- انواع برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده ……………………………………………………………………………….. 49
11-2- نقاط حادثه خیز برای عابرین پیا ده…………………………………………………………… . ………. ……………..49
1-11-2- تقاطع و میادین……………………………………………. ………….. ………………………………… ……………………49
2-11-2- بلوار و فضای سبز داخل آنها ………………………………………. ……………….. …………………………………..50
3-11-2- خیا بانهای فاقد پیاده رو ……………………………………………………………………………… ……………. ………50
4-11-2- وجود موانع در سطح راه ……………………………………………………….. ……………………………………. …….50
5-11-2- مناطق مسکونی ………………………………………………………………………………………….. …………… ………..50
6-11-2- موانع جدا کننده خیابان …………………………………………………………………….. ……………. ……………….51
12-2- برنامه ریزی و طراحی معابر شهری………………….. ………………………………………………………. ………….. 51
1-12-2- اهداف بر نامه ریزی شهری ………………………………………………………………………………………………..51
2-12-2- طراحی معابر شهری ……………………………………………….. ………………………….. …………………………….51
13-2- آمار تصادفات………………………………… ……………….. ……………………………………………………………………….52
1-13-2- آمار تصادفات در دنیا ………………………………………………………………………… ……………………….. ……..52
2-13-2- بررسی آمارتصادفات تعدادی از کشور ها ……………………………………………………………………. …..53
3-13-2—بررسی آمار کشور های دارای بیشترین تلفات تصادفات……………………………………. ………… 53
4-13-2- آمار تصادفات در ایران ……………………………………………………………………………………………. …. ……..54
5-13-2- آمار تصادفات ویژه شرق استان تهران ………………………………………………………………….. …………..55
6-13-2- آمار تصادفات دماوند …………………………………………………………………………….. …………………………..56
14-2- نقش پلیس و اجرای قانون…………………………………………………………………………………………………. …..56
15-2- عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………. ……58
1-15-2- عوامل بیرونی………………………………………………………………………….. ………………….. ………………………58
1-1-15-2-نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ……………………………. …………………………………. ……………….58
1-1-1-15-2- وظایف محوله……………………………………………………….. ………………………………………….. ……… 58
2-1-1-15-2- اختصاص اعتبارات مورد نیاز ترافیکی……………………………………………………………….. ………59
2-1-15-2- ساختار و اصول هندسی معابر………………………………………………………………………………… ……..59
1-2-1-15-2-سامان دهی تردد عابرین پیاده …………………………………………………………….59
2-2-1-15-2- ساماندهی تردد عابرین در میادین و تقاطع ها……………………………………….. ………………..60
3-2-1-15-2-توجه به اصول مهندسی ترافیک در ساخت معابر………………………………….. ……………………60
4-2-1-15-2- ظرفیت و قابلیت گذر دهی معابر و تقاطع ها …. ………………………………………………………..60
5-2-1-15-2-توجه به تامین امنیت و راحتی استفاده کنندگان از راه …………………………………. ………..61
6-2-1-15-2- اجرای طرح ایست به احترام زندگی…………… … ………………………………………………………… 61
7-2-1-15-2- ساخت نامناسب پیاده روها …………………………………… ……………………………………… ………..62
8-2-1-15-2- طراحی غیر اصولی گذر گاه های عابرین پیاده……………………………………………………. ….. 66
3-1-15-2- تجهیزات کنترل ترافیک ……………………………..
………………………………………………. .. ………………66
4-1-15-2- ایمنی وسایل نقلیه …………………………………………………………………………………………………. …….67
1-4-1-15-2- ساختار وسایل نقلیه ……………………… …………………………………………… …………………………….67
2-4-1-15-2-تجهیزات هشدار دهنده به راننده ………………………. ……………………… ……………………………..68
3-4-1-15-2- نصب تجهیزات ایمنی در خودرو ها ………………………………………………………………….. ……..69
5-1-15-2-آموزش……………………………………………. ………………………………….. ……………………………………………70

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-5-1-15-2- آموزش به عابرین پیاده ……………………………………… ……………………. ………………………………70
2-5-1-15-2- آموزش به مردم در مورد ابزارهای کنترل ترافیک ………. ………………………………… ………..71
3-5-1-15-2- آموزش شهروندان در رابطه با اصول ایمنی عابرین ………………….. …………. …………………71
4-5-1-15-2- افزایش انگیزه بین عابرین در جهت استفاده از پل ها ………….. .. ……………………………….71
5-5-1-15-2- آموزش به رانندگان…………………….. …………………….. ……………………………………………………. 71
6-5-1-15-2- آموزش به دانش آموزان…. ………………. ……………………………………………. ……………………….. 72
7-5-1-15-2- آموزش از طریق پارک های ترافیک………………………………………………………………. …………73
8-5-1-15-2- آموزش از طریق رسانه ملی و جراید…………………………………………………………….. ………… 73
9-5-1-15-2- آموزش از طریق کتب درسی………………. ……. ……………………………………………………………. 74
10-5-1-15-2- راه کارهای عملی آموزشی رفتارهای سالم ترافیکی….. …………………………………………. 75
1-10-5-1-15-2- معرفی الگوی مناسب ……………. ………… ………………………………………………………………..75
2-10-5-1-15-2- آموزش از راه الگو سازی ……………….. ……….. ………………………………………………………..75
3-10-5-1-15-2- توسعهی همکاریهای بین بخشی….. ………………………………………………………………….. 75
4-10-5-1-15-2- استفاده از متخصصان خارج از مدرسه…….. ………………………………………………………….75
5-10-5-1-15-2- آموزش به رانندگان جدیدا طریق آموزشگاههای رانندگی ….. …………………………….76
6-10-5-1-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر آموزش………… …. …………………………………………….. 76
6-1-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر روشنایی معابر…………. …… ………………………………………77
2-15-2- عوامل درونی ………………….. …. ………………………………………………………………………………………………77
1-2-15-2- وضعیت عابرین پیاده ………………. ….. ………………………………………………………………………………..77
2-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی عابرین پیاده………………………………… …………………………………………78
3-2-15-2- بررسی وضعیت جسمانی رانندگان.. ………….. …………………………………………………………………..78
3-2-15-2- شمای وضعیت جسمانی عابرین پیاده …… ……. ……………………………………………………………..80
4-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده ازنظر سن ….. …. ……………………………………………………………….80
5-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر سن …………………………………………………………………………….81
6-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر جنسیت .. ……………………………………………………………..81
7-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر جنسیت …… …………………………………………………………………81
8-2-15-2- بررسی وضعیت عابرین پیاده از نظر تحصیلات ………………………………………………….. …………82
9-2-15-2- بررسی وضعیت رانندگان از نظر تحصیلات………………..

Share