منابع تحقیق با موضوع اجتماعی و فرهنگی

ش ما سعی میکنیم یک مدل از تحولات اساسی گذشته این قوم را ارائه دهیم.
در این تحقیق سعی می کنیم تحولات برجسته تاریخی قوم بلوچ جنوب کرمان، در عرصه هی مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را از میان معانی ذهنی، حافظه ایشان بررسی کنیم. حوادثی که بر قوم بلوچ در گذشته اتفاق افتاده است، تأثیر زیادی بر تعریف ایشان از هویت معاصرشان دارد و نوع نگاه آنان به مسائل زندگی امروزشان ناشی از این هویت اجتماعی است و منجر به شکل گیری مسائل مختلف شده است: ناامنی، درگیری های مردم با اشرار در منطقه، نظام های ارباب و رعیتی و درگیری بین طوایف،که همه ی این ها موجب مشکلاتی در شکل گیری هویت کلی شده است. این ها (حوادث مذکور) دوره هایی است که بر مردم گذشته است و ما در این تحقیق می خواهیم ببینیم در بستر اجتماعی دوره کنونی بلوچ جنوب کرمان چگونه تحولات گذشته را فهم می کند.
به منظور پیش بینی تغییر وتحولات آینده کندوکاو سیستم معانی مشترک از چگونگی فهم و تفسیرآنان نیاز است. این درک و فهم از گذشته از این جهت مهم است که تحولات گذشته موجب ایجاد تضادها و در نتیجه ایجاد خشونت ها در میان اقوام مختلف و طوایف موجود در یک قوم می شود.بنابراین مسئله نهایی این پژوهش این است که مردم قوم بلوچ چه فهم و درکی ازتحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی گذشته دارند.
سؤالات تحقیق
در پژوهش کیفی هدف آزمون فرضیه ها نیست، بلکه یافتن فرضیه جدید، کشف روابط نا شناخته، توصیف جنبه های کشف نشده یک پدیده است. در مورد جایگاه فرضیه در روش کیفی باید این نکته را یادآور شد که هر چند در این روش پژوهش گر قصد آزمون فرضیه ای را ندارد، ولی این امر بدان معنی نیست که پژوهشگر قبل از پژوهش نداند در جست و جوی چه چیزی است. در تحقیق کیفی، در مورد فرضیه انعطاف پذیری وجود دارد. به همین دلیل اطلاعات بدست آمده، نتایج پژوهش را هدایت و فرضیه ها را شکل می دهند(منادی، مرتضی،۱۳۸۵: ش۴۷) در پژوهش کیفی، اغلب پرسش نخستین بر اساس یکی از روش های زیر بوجود می آید .مشاهده های پژوهشگر از رویدادهای واقعی و پرسش هایی در سایه تجربه های مستقیم پژوهشگر مطرح می شود(رحمت آبادی ، الهام: ۱۳۸۴، ش ۲۱)
در این تحقیق ما می خواهیم تجارب نخبگان قوم بلوچ در مورد برجسته ترین مقاطع، تحولات و تغییرات اجتماعی معاصر میان آنها را بررسی کنیم. تا از این طریق به یک تصویر ذهنی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بدست آوریم. تا با توجه به این تحولات و در نظر گرفتن بافت های اجتماعی محیط کنونی بتوانیم پیامدها و راهکارهای در نظر گرفته شده توسط نخبگان آن ها را بدست آوریم. و جهت دستیابی به آن ها اهداف ذیل را دنبال خواهیم کرد.
ـ عناصر برجسته حافظه جمعی قوم بلوچ در طی مقاطع مختلف تاریخ معاصر کدامند؟
ـ چه تفسیری از این عناصر برجسته در حافظه جمعی قوم بلوچ وجود دارد؟
ـ الگوی کیفی رابطه ی این عناصر در حافظه جمعی قوم بلوچ کدام است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقیق از دو جهت نظری و عملی حائز اهمیت است . جهت نظری آن به دلیل نقشی است که حافظه جمعی در درک و فهم یک قومیت از هویت خودش ایفا می کند. این را نیز باید دانست که هویت قومی و تشدید برجستگی های آن یکی از مسائل مهم کشورهای چند قومیتی است. همچنین از آن جهت که جست و جوی روشن ابعاد مختلف این حافظه جمعی در میان قوم بلوچ نقش اساسی در درک علل نزاع ها ی قومی میان گروه های مختلف را ایفا می کند، اهمیت بیشتری می یابد.
در بعد عملی نتایج این تحقیق از آن جهت که برنامه ریزان و سیاستگذاران ملی و استانی را به تأمل وتدوین برنامه ها و سیاست های مدون و متناسب و همچنین راهکارهایی، درباره ی عمق شکاف های ایجاد شده در ابعاد گوناگون در میان قوم بلوچ که نشأت گرفته ازوقایع برجسته گذشته در بستر اجتماعی کنونی منطقه است و همچنین در تعریف هویت خودشان و تضاد های هویتی با دیگر اقوام دعوت می کند، اهمیت بسیار دارد.
اهتمام مسؤلین میتواند موجب ایجاد انسجام قومی و جلوگیری از حوادث احتمالی در آینده، و همچنین بستر سازی برای شکل گیری هویت های یکسان اجتماعی و فرهنگی مناسب آن بسیار تأثیر گذار است.در واقع تحولات اجتماعی گذشته از آن جهت که پشتیبان هویت های محلی، قومی، ملی، مدنی، و….. است (هالبواکس۲۷وص۶) بسیار حائز اهمیت می باشد. ضرورت فهم معانی گذشته را با توجه به شرایط کنونی بیشتر مشخص می شود تا جایی که ما بدانیم در میان افراد این مناطق کمتر کسی است که به اسلحه دسترسی نداشته باشد و یا شما هرروزه خبرهای مربوط به تنش ها و درگیری ها را نبینید، بیشتر مشخص می شود. همچنین در موارد زیادی مشاهده می شود دولت ها بسیاری از حوادث گذشته را که اتفاق می افتد در اسناد رسمی نمی آورند ولی این حوادث در حافظه ی مردم باقی می ماند، ضرورت درک این حوادث در فهم تغییر و تحولات معاصر این جامعه در اینجا بیش از پیش احساس می شود.

پیشینه تحقیق
در این قسمت تحقیقات پیشین در موضوع حافظه در دو بخش تحقیقات پیشین داخلی و خارجی بررسی شده است، در زمینه ی این موضوع تحقیفات پژوهشی زیادی به خصوص در ایران صورت نگرفته است، کارهایی مثل تحقیق غفاری نسب و پناهی به صورت اسنادی و از میان کتاب ها و اسناد مختلف انجام شده است و می توان گفت از محدود کارهای میدانی انجام شده در این زمینه کار کاظمی(۱۳۸۸) است به همین جهت در اینجا به تحقیقات صورت گرفته در این موضوع می پردازیم.
تحقیقات داخلی
ـ پژوهشی که کاظم کاظمی با موضوع حافظه جمعی و ابعاد آن بر روی طلاب دینی شهر شیراز انجام داده است، یاافته های این تحقیق که به صورت کمی و از طریق پرسش نامه انجام شده است، تأیید نظریه ی حافظه اجتماعی هالبواکس است. با توجه به الگوی یکسان حافظه جمعی در میان حوزویان می توان گفت همگنی اجتماعی و فرهنگی بالایی در میان آنان وجود دارد.از طرف دیگر هویت طبقاتی این گروه از عناصر همسازی تشکیل شده است (کاظمی، کاظم :۱۳۸۸، ش ۱۵) .
ـ تحقیقی نیز اسفندیار غفاری نسب در مورد نقش حافظه در بروز منازعات قومی انجام داده است. در این تحقیق که به صورت اسنادی انجام شده است، به این مسئله می پردازد که نقش حافظه در بروز منازعات یا بروز مجدد آن چگونه است. نتیجه اینکه خشونت فیزکی که در نتیجه ی کشمکش ها و نزاع ها به وجود می آید در پی گذشت زمان با مرور حوادث گذشته تداوم می یابد و در نهایت منجر به ایجاد فرهنگ خشونت بین آن قوم می شود (غفاری نسب، اسفندیار: ۱۳۹۰، ش پنجم و ششم).
ـ در تحقیقی که محمد حسین پناهی درباره ی سی و دو واقعه برجسته انقلاب اسلامی در تهران انجام داده است. یافته های توصیفی تحقیق که از روش تحلیل محتوای مضمونی منابع و اسناد موجود، وقایع انقلابی شهر تهران استفاده شده است، نشان می دهد که از شروع جنبش انقلابی تا سرنگونی رژیم پهلوی ۱۸۹۵ واقعه انقلابی در تهران روی داده است که ۱۴۹۵ مورد از این ها متعلق به وقایع تقویت کننده انقلابیون، ۸۵ واقعه مربوط به تضعیف رژیم و ۳۱۵ واقعه نیز مربوط به نهاد ها و قوای رژیم بوده است . در بررسی وقایع انقلابی تهران از زمان سرنگونی رژیم پهلوی تا استقرار و تثبیت رژیم انقلابی جمهوری اسلامی نشان داد که ۲۰۸۳ واقعه انقلابی در این مرحله رخ داده است، که از آنها ۱۰۱۸ واقعه مربوط به دسته تقویت وتثبیت انقلابیون حاکم، ۹۰۱ واقعه مربوط به دسته تضعیف ضد انقلاب و مخالفان و ۱۶۴ واقعه مربوط به دسته ایجاد و نهادمندی نظام و نهاد های سیاسی و نظامی آن بوده است . در مجموع ۱۶ واقعه برجسته انقلابی از مرحله اول انقلاب و ۱۶ واقعه برجسته دیگر نیز از مرحله دوم انقلاب به دست آمد که مجوعاٌ ۳۲ واقعه برجسته انقلابی می شوند. بنابر یافته های این پژوهش این وقایع مؤثرترین نقش را در سرنگونی رژیم پهلوی و ایجاد و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایفا می کند (پناهی، محمد حسین: ۱۳۹۱ ، ش ۴) .
تحقیقات خارجی
ـ در پژوهشی با عنوان حافظه ی جمعی در بریتانیا و ایالت متحده، ژاکلین اسکات و لیلیان زاک به مطالعه ی حافظه جمعی در دو جامعه ی بریتانیا و ایالات متحده پرداختند . این تحقیق که در هر دو کشور و در سطح ملی انجام شد و مهمترین وقایع پنجاه سال گذشته از یک نمونه تصادفی ۶۰۰ نفره ۱۶ سال به بالا مورد پرسش قرار گرفت است. یافته های مهم این تحقیق مشاهده ی اثر قوی گروه همسالان در گزینش های تاریخی افراد است. این یافته ها در جهت تأیید فرضیه نسلی مانهایم در باب اهمیت دوران اولیه جوانی و بزرگسالی برای افراد می باشد( ۳۳۱ـ۳۳۰ ،۱۹۹۳:Scott).
فصل دوم
مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق

مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل ابتدا به نقش نظریه در تحقیقات کیفی پرداخته می شود سپس بعضی از مفاهیم اصلی این پروژه از جمله مفهوم حافظه جمعی را تعریف و راجع به آنها و نظریات پیرامون آن توضیح خواهیم داد و سپس به رابطه ی حافظه جمعی و تاریخ اشاره خواهیم کرد. در ادامه ما به رابطه حافظه جمعی و هویت می پردازیم و راجع به هویت و انواع هویت از جمله هویت ملی و هویت قومی صحبت خواهیم کرد.
در پژوهش کیفی، پژوهش گر قصد شناخت واقعیتی را دارد تا به توضیح، توصیف و تفسیر آن بپردازد: در نتیجه محقق در استفاده از این روش اجرای نظریه را در ذهن نمی پروراند.پژوهشگر بعد از جمع آوری اطلاعات می تواند از نظریه های موجود کمک گرفته و نتایج را تحلیل و تبیین کند. در واقع در روش کیفی محقق از عمل یا واقعیت موجود، به سمت نظریه می رود.( ۱۹۹۱lopasad:) در نتیجه پژوهش های کیفی در صورت خوب انجام یافتن، نسبت به روش کمی بیشتر می توانند به تبیین نظریه بیانجامد.(منادی، مرتضی: ۱۳۸۵،ش ۴۷). حضور نظریه در تحقیق کیفی برای آزمون فرضیه ها نیست، بلکه به باز شدن ذهن محقق و ایجاد حساسیت نظری در وی کمک می کند. مطالعه نظری ذهن محقق را باز کرده و وی را با ابعاد و مشخصه های موضوع آشنا می سازد، اما محقق کار خود را به آزمون این نظریه ها محدود نمی سازد و به بنیان های فلسفی تحقیق پایبند می ماند. محققان نقش نظریه را در تحقیق کیفی به هدایت عمومی فرآیند تحقیق، ایجاد حساسیت نظری یا تدوین برخی سؤال های عمومی جهت ورود به میدان محدود می سازند (محمد پور، احمد: ۱۳۸۹، ۲۴۲).

این پژوهش شامل استفاده از نظریات درباره ی هویت، حافظه وتاریخ، قومیت است که در اینجا سعی می شود با بهره گرفتن از نظریات مختلف رابطه و همبستگی آنها مشخص می شود. در اینجا برای شکل گیری یک چارچوب منظم و ذهنیت منسجم به آنها اشاره می کنیم. هویت، حافظه وتاریخ به دلیل وابستگی که پدیده ها و عرصه های گوناگون دارند بسیار به هم وابسته هستند. چرا که نه تنها هویت متأثر از حافظه و تاریخ است، بلکه آنچه یادآوری می شود به وسیله ی هویت حال حاضر، تعریف می شود و این ها با تاریخ و هویت های تاریخی ارتباط دارد. امروزه تاریخ هویت مشروعی را می طلب، زیرا هسته معنایی هویت هر فرد و گروه به وسیله یادآوری گذشته حفظ می شود. هویت های جمعی نیز دلالت بر احساس همبستگی و انسجام با اعضای گروه هم نوع و احساس تفاوت با برون گروه را دارد. بنابراین حافظه اجتماعی بیانگر تجربه جمعی است که هویت گروه را تعیین می کند درکی از گذشته گروه می دهد و آرمان هایش را برای آینده ترسیم می کند. (فنتری و اینام ۲۵:۱۹۹۲) در حوزه ی مطالعات هویتی سه رویکرد مختلف وجود دارد، رویکرد ذات گرا، رویکرد گفتمانی و رویکرد بر ساخت گرا (تاجیک،۱۳۸۴ : ۴۴ـ۴۳) رویکرد بر ساخت گرا نه محصول طبیعی و یا روانی از پیش موجود که حاصل شرایط اجتماعی و کنش انسان هاست (سروستانی، ۱۳۸۸: ۴۰) برساخت گرایان نه تنها برساخت اجتماعی حافظه و ارتباطش با نیاز ها و علایق و دغدغه های زمان حال را در نظر می گیرند، بلکه همچنین تحلیل می کنند، که چگونه فرآیند های یاداوری تحت تأثیر تغییر اجتماعی و فرهنگ است .(شوارتز،۲۲۰:۱۹۹۱) برساخت گرایان حافظه جمعی را محصول تاریخی می بینند که از تعاملات بین فرهنگی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان فرهنگ، قدرت شناخت و علایق فردی نشئت می گیرد. (کنستاینر،۱۹۱:۲۰۰۲) رویکرد بر ساخت هویت و حافظه و تاریخ محققان، بر نقش عوامل ذهنی، نمادین در بر ساختن هویت جمعی تأکید کرده اند . بر مبنای رویکرد بر ساخت گرایی، هویت های جمعی نظیر هویت قومی، نژادی از برآیند تعاملات اجتماعی از راه مذاکره و تبادلات زبانی پدید می آیند (برکیت،۱۹۴:۱۹۹۴)
معمولاٌ تحول اجتماعی را مجموعه ای از تغییرات می دانند که در طول یک دوره ی طولانی طی یک یا شاید چند نسل در یک جا رخ دهد، حال برای آنکه بتوانیم وقایع برجسته این تحولات را در عرصه های مختلف درک کنیم نیاز به درک معانی ذهنی کنشگران هستیم و این در صورتی است که ما بدانیم یکی از راه های شکل گیری کنش ها و روابط اجتماعی بررسی و درک و تفسیر ساختارهای ذهنی کنشگران است. از این رو توجه به حافظه جمعی در میان آن ها برای فهم بهتر ضروری است. حافظه یک رفت آمد دیالکتیک بین دیروز و امروز است. حافظه نقش محوری در فهم حیات فرهنگی دارد، نه از آن جهت که به گذشته مربوط است، بلکه از آن رو که حافظه چهار چوب رابطه ی ما با گذشته به شمار می آید( تردی من، ۱۹۹۳: v) حافظه جمعی حافظه ای است که درون یک گروه اجتماعی نوعی اشتراک ذهنی در پیوند با گذشته بوجود آورده و کمابیش خاص آن گروه است. این حافظه بدین ترتیب، از خلال ساز و کارهای فرافکنی به سوی گذشته و همچنین به سوی آینده تصور وجود نوعی منشأ و سرنوشت مشترک را در گروه مزبور به وجود می آورد. و این ساختار های اجتماعی هستند که بر آنچه که افراد به یاد می آورند تأثیر می گذارد (هالبواکس ۱۹۵۱،۱۸۴) . از نظر هالبواکس حافظه جمعی یک گروه اجتماعی تحت تأثیر ویژگی و علایق زمان حال آن گروه ها بازسازی می شود. اینکه در طول دوره ی زمانی در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی چه حوادثی بر این گروه اجتماعی گذشته و چه تفسیر اکنون ازآن حوادث وجود دارد. و از آن جایی که این موارد در میان یک قومیت خاص بررسی میشود باید درکی را نیز از قومیت ها و هویت قومی و هویت ملی آن ها وجود داشته باشد. در ارتباط با قومیت و ناسیونالیسم قومی، پارادایم هایی چون قدیمی گرایان، مدرنیسم، و نماد گرایی قومی اسمیت مطرح می شود. قدمی گرایان رابطه ذاتی میان فاکتورهای قومی هویت، ناسیونالیسم قومی در نظر گرفته و یک قوم را دارای هویتی متشکل از نماد ها، اسطوره ها حافظه تاریخی و فرهنگ و تعلق خاطر اولیه به یکدیگر می دانند. پارادایم مدرن، ناسیونالیسم هویت قومی و قومیت را متعلق به دوران مدرن و شیوه تولید سرمایه داری می داند و برای آن هیچ گونه اصالت و قدمتی قائل نیست (ماتیل،۹۴۵:۱۳۸۳) طیق نماد پرداز قومی اسمیت ملت و ناسیونالیسم امری مدرن است، اما شکل گیری آن مستلزم مواد و مصالح قدیمی موجود در فرهنگ و تاریخ نظیر نمادها، اسطوره ها و خاطرات تلخ و شیرین مشترک گذشته است (اسمیت۱۹۹۸). به طور کلی برخی قدیمی گرایان و نظریات هالبواکس و مانهایم، ریشه حافظه و هویت را در اجتماعات واقعی جستجو می کردند، اما بر اساس نظریه جامعه ی تحلیلی ـ تصوری اندرسون و سنت ابداعی هابزام می توان گفت که اقوام از طریق رسانه های قومی و مهاجرت های بین المللی به طور نمادین وقایع تلخ و شیرین گذشته را یادآوری می کنند و از این طریق هویت مقاومت و حافظه متضاد خود را فراتر از زمان و مکان بازسازی می کنند (دوز کریملی،۱۷۶:۱۳۸۳)
همچنین براساس نظریه محرومیت نسبی نسکی و شهروند درجه دوم گلنر، می توان گفت : احساس محرومیت نسبی، احساس نابرابری در قدرت و امتیازات و منابع ارزشمند اجتماعی، احساس فرودستی و استثمار توسط مرکز موجب بازگشت به گذشته و بازسازی حافظه درد و رنج و تعریف هویت قومی می شود. (گرب،۱۱:۱۳۷۳) بنابراین می توان گفت که حافظه و تاریخ و هویت های قومی متأثر از میزان اندوخته سرمایه اجتماعی، اقت
صادی، عادت واره و جامعه پذیری قومی، بهره گیری از رسانه های قومی، تفاوت های منطقه ای پایگاه اجتماعی،