پایان نامه مدیریت با موضوع :
تحقیق و توسعه

پایان نامه مدیریت با موضوع : تحقیق و توسعه

1-3-
سوالات تحقیق —————————————————————
7
1-4-
ضرورت انجام تحقیق ———————————————————-
8
1-5-
فرضیات تحقیق —————————————————————
8
1-6-
اهداف تحقیق —————————————————————-
9
1-6-1-
اهداف اصلی ——————————————————————
9
1-6-2-
هدف کاربردی —————————————————————
9
1-7-
قلمرو تحقیق —————————————————————–
10
1-7-1-
قلمرو موضوعی —————————————————————
10
1-7-2-
قلمرو مکانی ——————————————————————
10
1-7-3-
قلمرو زمانی ——————————————————————
10
1-8-
روش انجام تحقیق ————————————————————-
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات ——————————————————-
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها —————————————————–
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی ———————————————————-
12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-
تحقیق و توسعه ————————————————————-
14
2-1-1-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان ———————————————-
15
2-1-2-
تعریف تحقیق و توسعه ——————————————————-
16
2-1-3-
اهداف تحقیق و توسعه ——————————————————-
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ————————————-
20
2-1-5-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ———————————————
21

 
 
2-1-6-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ———————————————
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه —————————————–
27
2-2-
برون سپاری —————————————————————-
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری ———————————————————-
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ——————————————
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری ———————————————————-
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری —————————————————-
33
2-2-5-
اقدامات اولیه —————————————————————
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان ————————————————-
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری —————————————————
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری —————————————————-
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری ———————————————-
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری ———————————————-
45
2-3-
مدیریت ریسک ————————————————————-
46
2-3-1-
تعریف ریسک ————————————————————–
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها ——————————————————-
48
2-3-3-
مدیریت ریسک ————————————————————-
49
2-3-4-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ ————————————————-
49
2-3-5-
انواع ریسک —————————————————————-
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ——————————————
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ——————————————-
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک —————————————————–
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها ————————————————————–
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ——————————-
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —————————————————-
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها ———————————————————-
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها ————————————————–
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها ————————————————–
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک ————————————————–
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها —————————————————–
108
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-
مقدمه ——————————————————————–
113
3-2-
روش تحقیق —————————————————————
114
3-3-
جامعه آماری —————————————————————
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات ————————————————-
115
3-5-
فرایند پژوهش—————————————————————
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —————————————————-
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها —————————————————–
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها ————————————————–
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —————————————————-
127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —————————————————
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-
مقدمه ——————————————————————–
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال —————————
130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان ———————-
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ———————————-
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ————————————–
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت ———————–
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات ——————–
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران ————————————————————
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور ————————————
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران ————————————————
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها —————————————————-
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک ———————————

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت ——————————–
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن ————————————
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار ————————–
149
4-3-4-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات ————————–
150
4-3-5-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی ———————–
151
4-3-6-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——–
152
4-3-7-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان———————
153
4-3-8-
وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان —-
155
4-3-9-
وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان –
156
4-4-
یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک ———————————
157
4-4-1-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز ——————
165
4-4-2-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ————
166
4-5-
یافته های تحلیلی ———————————————————–
168
4-5-1-
اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت ——————————————–
168
4-5-2-
اولویت بندی ریسک ها ——————————————————-
170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1-
پیشنهادهای کاربردی تحقیق ————————————————–
193
5-2-
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی ———————————————–
206
5-3-
مشکلات و محدودیت های تحقیق ———————————————-
207
منابع فارسی و لاتین ———————————————————
208

فهرست جداول
عنوان
صفحه
2-1-
نمونههایی از شایستگیهای محوری شرکتهای بزرگ تجاری ————————–
36
2-2-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ——————————————–
54
2-3-
طبقه بندی ریسک براساس منابع ————————————————
75
2-4-
دستهبندی 20تایی ریشه ها و منابع ریسک —————————————–
76
2-5-
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008 ——
94
2-6-
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —–
95
2-7-
ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده ——————————-
102
3-1-
مقایسات زوجی به کار گرفته شده برای استخراج داده ها ——————————
120
3-2-
شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک ——————————————
121
3-3-
مقیاسهای عددی استاندارد شده درجهبندی احتمال وقوع ریسک ———————–
122
3-4-
مقیاسهای عددی استاندارد شده درجهبندی شدت تاثیر ریسک ————————-
122
3-5-
ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامههای 5گانه —————————
125
4-1-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ———————————–
132
4-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ———————————–
134
4-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعههای سازمان صنایع دریایی —————————-
135
4-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعههای سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت ————-
137
4-5-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان بر اساس طبقهبندی و سطح دسترسی به اطلاعات
139
4-6-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دستهبندی چهارگانه ———–
140
4-7-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس منطقه جغرافیایی ————
142
4-8-
فراوانی شیوه های بکارگیری پیمانکاران در سازمان صنایع دریایی اصفهان —————-
144
4-9-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان ——————
145
4-10-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت —————————-
147
4-11-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن ——————————–
148
4-12-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار ———————-
149
4-13-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات ———————-
150
4-14-

توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی ——————-
151
4-15-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی —-
152
4-16-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —————-
153
4-17-
پراکندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان ——
155
4-18-
پراکندگی نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —
156
4-19-
فهرست کامل ریسکهای شناسایی شده در سازمان صنایع دریایی اصفهان —————
157
4-20-
فراوانی ریسکهای شناسایی شده بر اساس دستهبندی تامپکینز ———————–
165
4-21-
فراوانی ریسکهای تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برونسپاری ————————–
167
4-22-
اهمیت وزنی اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP ——————————–
169
4-23-
لیست ریسکهای شناسایی شده و اولویتبندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————-
170
4-24-
لیست ریسکهای اصلی ——————————————————
176

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
4-1-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ————————————-
133
4-2-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ———————–
133
4-3-
فراوانی قراردادها و درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ——–
134
4-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعههای سازمان صنایع دریایی ——————————
136
4-5-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها در زیرمجموعههای سازمان صنایع دریایی —————-
136
4-6-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت ————–
138
4-7-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت ————–
138
4-8-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان براساس طبقهبندی وسطح دسترسی به اطلاعات —
139
4-9-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دستهبندی چهارگانه ————-
141
4-10-
مقایسه درصد فراوانی پیمانکاران با درصد ارزش قراردادهای واگذارشده به آنها در سازمان صنایع دریایی
141
4-11-
فراوانی شیوه های بکارگیری انتخاب پیمانکاران در سازمان صنایع دریایی —————–
145
4-12-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان ——————
146
4-13-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت —————————-
147
4-14-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن ——————————–
148
4-15-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار ———————-
149
4-16-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات ———————-
151
4-17-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی ——————-
152
4-18-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی —-
153
4-19-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —————–
154
4-20-
درصد فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —————–
154
4-21-
پراکندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان ——-
155
4-22-
پراکندگی نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *