سبز اندیشان امروز

منابع و ماخذ تحقیق برنامه چهارم توسعه

رشته: مدیریت اجرایی
گرایش:EMBA
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی
مرتبه
دانشگاهی
دانشگاه یا مؤسسه
امضا
1
استاد راهنما
دکتر محمدسعید جبل عاملی
دانشیار
علم و صنعت ایران
2
استاد مشاور
دکتر سیامک نوری
دانشیار
علم و صنعت ایران
3
استاد مدعو خارجی
دکتر محمد محمدپور
استادیار
علم و صنعت بهشهر
4
استاد مدعو داخلی
دکترحیدری
دانشیار
علم و صنعت ایران

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج
بنام خدا
اینجانب محسن غضنفری گوغری به شماره دانشجویی 87222032 دانشجوی رشته مدیریت اجرایی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه/رساله حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی …) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذیصلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی:
محسن غضنفری گوغری
امضا و تاریخ:31/2/ 1391

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه
بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.
نام استاد راهنما:دکتر محمدسعید جبل عاملی
تاریخ:31/2/91
امضا:

تقدیم به:
اولین معلمم ،شهید بزرگوار حمدالله نقوی که با نثار جان خویش به من درس آزادگی آموخت.

پدرم ، اسطوره زندگیم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم.
مادرم ،دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر.
همسرم ،که بدون یاری و پشتیبانی اش ادامه این راه ممکن نبود.
و
سرمایه های زندگی ام : هستی وهمتا
وبا تشکر ازبرادران ارجمند آقایان مهندس بختیاری ،مهندس تفضلی،مهندس دولتشاهی ، مهندس نوروزی ،مهندس خزاعی ،مهندس حلاج ، مهندس طاهری،مهندس غفاری شیروان،مهندس همتی، مهندس موید، دکتر عسکری ،دکتر نصر آزادانی ،دکترقدوسی ،دکتربدیعی ،دکتر ابراهیمی نژاد وکلیه عزیزانی که در تهیه این مجموعه همکاری نموده اند.
چکیده
همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژه های عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با بهره گرفتن از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با بهره گرفتن از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.
واژه‌های کلیدی:
نظام فنی واجرایی،مدیریت پروژه،پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری،اسناد،معیارها وضوابط فنی.
فهرست مطالب
فصل 1: کلیات
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2
1-2-فرایند تهیه تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
1-3- ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………….5
1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………5
1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..6
1-6-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6
1-7-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………7
1-8-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………….7
1-9-مراحل اجرای کار تحقیق…………………………………………………………………………………..10
فصل 2 :مروری برادبیات
2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-مروری بر تاریخچه…………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-نظام فنی واجرایی سال1367……………………………………………………………………………16
2-2-2-نظام فنی واجرایی سال1375……………………………………………………………………………16
2-2-3-نظام فنی واجرایی سال1385……………………………………………………………………………17
2-3-اهمیت ولزوم وجود نظام فنی واجرایی………………………………………………………………….21
2-4-جمع بندی ومقایسه سه نظام فنی واجرایی……………………………………………………………..21 2-5-جایگاه قانونی نظام فنی واجرایی………………………………………………………………………….24
2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..24
2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی………………………………………………25
2-5-3-نظام فنی واجرایی در قانون اساسی…………………………………………………………………..28
2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………33
2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..33
2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………34
2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..34

 
 
2-6-نقش نظام فنی واجرایی کشور در تهیه واجرای برنامه عمرانی کشور……..…………………35
2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها………………………………………………………………..36
2-7-1-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….37
2-7-2-مدل نیمه متمرکز……………………………………………………………………………………37
2-7-3-مدل غیر متمرکز…………………………………………………………………………………….37
2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38
2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38
2-7-3-3-آیین نامه………………………………………………………………………………………………39
2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-5-تفسیر…………………………………………………………………………………………………..39
2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-7-مشخصات فنی………………………………………………………………………………………40
2-7-3-8-معیار……………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-10-نظام اداری……………………………………………………………………………………..40
2-8-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان…………………………………………………………………42
2-8-1-ساختار نظام فنی واداری…………………………………………………………………………….42
2-8-2- سهم کارهای طراحی واجرای توام……………………………………………………………..43
2-8-3-فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..44
2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی…………………………………………………………..44
2-10-ذینفعان……………………………………………………………………………………………………45
2-10-1-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی………………………………………………………45
2-10-2-دستگاه های اجرایی………………………………………………………………………………46
2 -10-3-جامعه مهندسی………………………………………………………………………………..46
2-10-4-پیمانکاران……………………………………………………………………………………….47
2-10-5-مشاورین…………………………………………………………………………………………….47
2-10-6-تامین کنندگان…………………………………………………………………………………47
2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47
2-10-8-سازمان های حرفه ای وتخصصی………………………………………………………..47
فصل 3:روش تحقیق
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49
3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………..49
3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………….49
3-4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..50
3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51
3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….51
3-7-طراحی پرسش نامه………………………………………………………………………………51
3-8-روایی……………………………………………………………………………………………………52
3-9-پایایی……………………………………………………………………………………………….52
3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………….53
فصل4:یافته های تحقیق و تفسیر آنها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55
4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55
4-2-1-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی…………………………………………………………56
4-2-2-سامانه مدیریت……………………………………………………………………………….57
4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………..57
4-2-2-2-متغیر آموزش عوامل…………………………………………………………………….58
4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59
4-2-2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60
4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش………………………………….………61
4-2-2-6-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی………………………………………….……62
4-2-2-7-متغیر مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….63
4-2-2-8-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت……………………………………….…….64
4-2-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………………….……..65
4-2-3-1-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها………………………………..………65
4-2-3-2-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………..…….66
4-2-3-3-متغیرتامین اعتبار وبودجه……………………………………………………………67
4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68
4-2-3-5-متغیر قراردادها…………………………………………………………………………69
4-2-3-6-متغیر اجرای پروژه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *