علمی : تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان …

– در هر ردیف، مقادیر دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف معنی‌دار هستند (۰۵/۰< p).۴-۵-۱۰-۱- لنفوسیت‌هاطبق داده‌های موجود در جدول ۴-۶ […]

Read More →

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در …

یک عمل راست پیوسته می‌باشد.با فرض اینکه روابط زیر تعریف‌شده باشند، داریم:۱-۲-۳-بنابراین یک –فضای راست می‌باشد.■فصل چهارمحلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکیتعریف ۴-۱٫ گروه توپولوژیکییک […]

Read More →

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی …

توصیف متغیر عدالت سازمانی جدول۴-۲) توصیف متغیر عدالت سازمانی تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس عدالت سازمانی ۲۳۶ ۷/۱ ۵ […]

Read More →

دسترسی به منابع مقالات : پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در …

برهان. تابعگون‌های و را تعریف می‌کنیم.فرض کنیدیک ریخت پوششی توپولوژیکی است، پس طبق تعریف۲-۴۳، همئومورفیسم می‌باشد. بنابراین معکوس پیوسته‌ی است. همچنینرا […]

Read More →

پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض(گرایش هندسه)حلقه گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در …

همچنین برای، داریم:چون ، پس نیز یک تابعگون می‌باشد.درنتیجه داریم:پس .همچنینپس .■تعریف ۳-۱۵٫ گروه‌وار به‌ طورکلی غیرمتعدیاگر به ازای هر ، […]

Read More →