ماه: دی ۱۳۹۷

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران است که کار فروش کتاب را با شعار ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور آغاز کرد. کتاب وب قصد دارد کتاب‌های مورد نظر شما را در هر کجای ایران که هستید در سریع‌ترین زمان ممکن به دست شما برساند.بانک کتابِ کتاب وب شامل بیش از ۵۰۰۰۰ […]

Read more

ت چندین محله و یا شهر برای بهسازی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود میباشد. 3. مشارکت ملی؛ این مشارکت در سطح کل جامعه انجام میپذیرد و هدف آن اموری است که مورد نیاز تمامی افراد جامعه میباشد و به یک منطقه یا محل خاصی بستگی ندارد.انواع مشارکت برحسب چگونگی عضویت یا […]

Read more

چکیده: مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه تا حد زیادی میتواند ضامن سلامت، بهبود و پیشرفت یک جامعه گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر آن برای برنامهریزی جهت رسیدن به توسعه شهری و اجتماعی ضروری مینماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس بوده است. جامعه آماری پژوهش […]

Read more

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره 17- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف معیارواریانسکمترین نمرهبیشترین نمرهبعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی113.6640.34456.1537.922453بعد عینی متغیر مشارکت اجتماعی942/03.8205.3628.78022 دادههای جدول فوق نشان میدهد که پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و […]

Read more

شدن است مثل سوئد در مورد سن و جنس و در آمریکا شرکت درانتخابات و رأی دادن مردم براساس بعضی متغیرهای جمعیتی – اجتماعی (لیپست به نقل از حسنی: 1389: 142). در مجموع باید گفت اظهارنظرها و تعاریف ارائه شده در مورد مشارکت، بازتاب الگوی اعتقادی و نظری به کار گرفته شده است. تلقی مشارکت […]

Read more

ت چندین محله و یا شهر برای بهسازی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود میباشد. 3. مشارکت ملی؛ این مشارکت در سطح کل جامعه انجام میپذیرد و هدف آن اموری است که مورد نیاز تمامی افراد جامعه میباشد و به یک منطقه یا محل خاصی بستگی ندارد.انواع مشارکت برحسب چگونگی عضویت یا […]

Read more

P. megasperma این گونه بر روی محیط CMA بسیار کند رشد است ولی روی محیط کشت آرد لوبیا آگار (LBA) دارای رشد نسبتا سریعی است و با ایجاد میسلیوم های هوایی تولید پرگنه های پنبه ای می کند. کلنی آن از پشت منظره مختصر شعاعی داشت. این گونه در محیط کشت مایع، اسپورانژیوم به فراوانی […]

Read more

طوقه4صفائیه رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته5صفائیه رفسنجان–خاک اطراف طوقه6کوثرریز-رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته7کوثرریز رفسنجان–خاک اطراف طوقه8فردوسیه نوق+رایزوسفر درخت پسته9فردوسیه نوق–خاک اطراف طوقه10فردوسیه نوق–رایزوسفر درخت پسته11سه قریه نوق+خاک اطراف طوقه12سه قریه نوق–خاک اطراف طوقهادامه جدول1-313سه قریه نوق–رایزوسفر درخت پسته14عیش آباد+خاک اطراف طوقه15عیش آباد رفسنجان–رایزوسفر درخت پسته16عیش آباد رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته17تاج آبادرفسنجان+خاک اطراف طوقه18تاج آباد رفسنجان–خاک اطراف طوقه19تاج اباد رفسنجان+رایزوسفر درخت […]

Read more

ر پسته های آلوده به صورت کاهش رشد مغز و تغییر رنگ آن به سبز تیره است. در مواردی مغز پسته رشد می کند و نسبتا پر می شود ولی دارای بوی کپک زدگی است. در پاره ای از مواقع مغز پسته ها به رنگ سفید یا زرد روشن دیده می شود وشباهت زیادی به […]

Read more

y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1 y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1 y_(|I|,|J|)^1Child y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1…y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1…y_(|I|,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^13-3-8- انتخاب47انتخاب کروموزومهای واجد شرایط برای پیاده سازی عملگرهای تقاطع و جهش و تولید فرزندان جدید، ارائه شده در این تحقیق، بر اساس روش چرخه رولت میباشد. بدین ترتیب که هر جواب که تابع هدف بهتری داشت مقدار برازش48 بالاتر […]

Read more